Splošni izbirni predmet 3

2022/2023
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Aplikativna fizika
Letnik:
2 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
3
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0