Fizika I

2023/2024
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Aplikativna fizika
Letnik:
1 letnik
Semester:
prvi in drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
20
Jezik:
slovenski
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
4
Seminar
1
Vaje
3
Laboratorij
0
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
4
Seminar
1
Vaje
3
Laboratorij
0
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v letnik.
Opravljeni kolokviji iz vaj ali pisni izpit so pogoj za pristop k ustnemu izpitu.

Vsebina

Mehanika: premo gibanje, prosti pad, gibanje v ravnini, kroženje, statika in dinamika – sile, Newtonovi zakoni, gibalna količina, trki, masno središče, sila curka, kinetična in potencialna energija, delo, moč, Newtonov zakon vrtenja, navor sile, prožnost, nihanje, gravitacija, hidrostatski tlak, vzgon in plavanje, pretakanje tekočin, Bernoullijeva enačba, upor sredstva, valovanje in zvok, Dopplerjev pojav.

Toplota: temperatura, temperaturno raztezanje snovi, plinska enačba, izoterme, notranja energija snovi, toplota, 1. zakon termodinamike, specifična toplota, adiabatne spremembe, prevajanje toplote, toplotni stroji, 2. zakon termodinamike, izkoristek toplotnih strojev, entropija.

Temeljni literatura in viri

V slovenščini/In Slovenian:
1. B. Borštnik, Fizika za študente visokih šol, DMFA - založništvo, 2011
2. R. Kladnik, Osnove fizike I. del, DZS, Ljubljana 1969
3. R. Kladnik
, Visokošolska fizika 1. del (Mehanski in toplotni pojavi) in 3. del (Valovni pojavi: akustika in optika), DZS, Ljubljana, (več ponatisov 1985, 1989, 1991, itd.)
4. I. Grabec, Predavanja iz fizike, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2003
5. J. Strnad, Fizika I, DZS, Ljubljana, 1977
6. J. Seliger, Zapiski predavanj iz Fizike I: Mehanika, Valovanje. Toplota. Dosegljivo na spletnem naslovu: http://www.fmf.uni-lj.si/~seliger.

V angleščini/In English:
1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamentals of Physics, John Wiley, New York, 1993

Cilji in kompetence

Cilji: Poglobljena obravnava osnov klasične mehanike in mehanskega valovanja in termodinamike, ilustrirana z značilnimi eksperimenti. Predstavitev metod merjenja fizikalnih količin. Spoznavanje z osnovnimi metodami izračunavanja, ocenjevanja in modeliranja v fiziki.

Kompetence:
Sposobnost modeliranja in reševanja fizikalnih problemov;
Poznavanje najpomembnejših področij fizike;
Sposobnost iskanja po strokovni literaturi;

  • Zavedanje etičnih načel v fiziki.
Predvideni študijski rezultati

Poznavanje osnovnih pojmov in zakonov mehanike, mehanskega valovanja in toplote. Razumevanje povezav med posameznimi mehanskimi količinami Konceptualno razumevanje izsledkov predstavljenih poskusov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, laboratorijske vaje, individualne naloge, demonstracijski poskusi.

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (možno ga je opraviti s kolokviji med šolskim letom).
Ustni izpit