Konstrukcijski elementi

2023/2024
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Aplikativna fizika
Letnik:
1 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
3
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:

Mitjan Kalin

Izvajalec (kontaktna oseba):

Mitjan Kalin

Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
1
Seminar
0
Vaje
1
Laboratorij
0
Vsebina

Osnove tehničnega risanja: tehniška risba, vrste risb, risalno orodje, formati risb, zgibanje, merila, črte, tehniška pisava.
Risanje: prostorske projekcije, pogledi, šrafure, prerezi, gube, nevidni robovi, detajli.
Kotiranje: dolžine, premeri, polmeri, koti, krivulje, nagib, konus, zoženje, izvrtine, žleb, razvrstitev kot, vzporedno in zaporedno kotiranje.
Izdelovalne tehnologije: struženje, rezkanje, vrtanje, 3D tisk, pogojeni načini kotiranja in izdelava tehnične dokumentacije glede na vrsto izdelovalne tehnologije.
Označevanje kvalitete površin: mikro- in makrogeometrijska odstopanja, definicije profilov površin, zapisi kvalitete površin. Postopki obdelave površin (brušenje, poliranje, honanje, lepanje) in njihov vpliv na kvaliteto površin.
Tolerance in ujemi: odstopki, tolerance oblike, lege, teka, ujemi, sistemi ujemov, velikost tolerančnih polj, lega tolerančnih polj, izbira ujemov, uporaba ujemov v praksi, zapis odstopkov in toleranc.
Strojni elementi (risanje, vrste, označevanje, standardi): navoji, vijaki, matice, vijačne zveze, podložke, zagozde, mozniki, utorne gredi, sorniki, razcepke, vskočniki, zatiči, kovice, zobniki, zobniške dvojice, drsni ležaji, kotalni ležaji.
Računalniško podprto konstruiranje: 2D in 3D programi za risanje, prednosti in slabosti, prikaz uporabe (kos, sestav, izdelava dokumentacije).

Temeljni literatura in viri
 1. S. Glodež, Tehnično risanje. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2012.
 2. I. Prebil, Tehnična dokumentacija. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1995.
 3. I. Prebil, R. Kunc, G. Marunić, B. Križan. Opisna geometrija. STRI svetovanje, 2011.
 4. D. Whitehouse, Surfaces and their measurements. Hermes Penton Science, London, 2002.
 5. G. Nieman, H. Winter, B.R. Hohn, Machinen-elemente. Springer, 2005.
 6. R. L. Mott, E. M. Vavrek, J. Wang, Machine-Elements-in-Mechanical-Design. Pearson, 2014.
Cilji in kompetence

Cilji: Temeljni cilji učnega načrta so posredovati študentom temeljna znanja s področja oblik tehničnega komuniciranja in tehnične dokumentacije ter vrst in osnov delovanja standardnih strojnih elementov. Potrebno je opredeliti vrste in oblike tehnične dokumentacije, prostorskih projekcij in pravil izdelave tehnične dokumentacije. Za temeljne in standardne konstrukcijske elemente se poda standardne oblike predstavitve, klasifikacije in njihovega izbora. Poseben poudarek je na medsebojnem povezovanju konstrukcijskih elementov, njihovih tolerancah in še posebej topografskih lastnostih funkcionalnih površin, kot so geometrija, hrapavost ipd.

Kompetence:
Branje in razpoznavanje različnih vrst tehnične dokumentacije
Priprava lastnih načrtov in tehnične dokumentacije od skice do sestavne risbe
Poznavanje in analiziranje ter določanje toleranc ujemov konstrukcijskih elementov
Poznavanje lastnosti površin, napak pri izdelavi površin, metod merjenja in vrednotenja napak površin
Poznavanje in klasificiranje standardnih konstrukcijskih elementov

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Študent samostojno predstavi in nariše tehnični predmet z vsemi potrebnimi podatki o merah, materialih, kvaliteti, tolerancah in ostalih zahtevah.
Uporaba: Načrtovanje in branje tehničnih rešitev v standardizirani obliki.
Refleksija: Sposobnost kritičnega ovrednotenja ustreznosti in optimalnosti konkretnih tehničnih rešitev.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet: Poznavanje tehničnih standardov je ključnega pomena za sodelovanje s tehničnim osebjem pri načrtovanju in gradnji fizikalnih eksperimentov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, avditorne vaje, domače delo (risanje).

Načini ocenjevanja

Ocena za teoretično znanje.
Ocena za praktično znanje
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca
 1. KALIN, Mitjan, ŽUGELJ, Blaž, LAMUT, Martin, HAMOUDA, Karim. Elastic and plastic deformation of surface asperities and their load-carrying mechanisms during the formation of a real contact area. Tribology International 178 (2023) 108067 1-9, doi: https://doi.org/10.1016/j.triboint.2022.108067 [COBISS-SI-ID 129711619]
 2. VADIVEL, Hari Shankar, SOMBERG, Julian, KALIN, Mitjan, EMAMI, Nazanin. Tribological performance of a UHMWPE-based multiscale composite under different lubrication and loads. Lubrication Science 34 (2022) 480‐492. doi: https://doi.org/10.1002/ls.1603.
 3. MATKOVIČ, Sebastjan, POGAČNIK, Aljaž, KALIN, Mitjan. Wear-coefficient analyses for polymer-gear life-time predictions: A critical appraisal of methodologies. Wear 480-481 (2021) 203944 1-12. doi: https://doi.org/10.1016/j.wear.2021.203944.
 4. SIDDIQUI, muhammad shoaib naseem, POGAČNIK, Aljaž, KALIN, Mitjan, Influence of load, sliding speed and heat-sink volume on the tribological behaviour of polyoxymethylene (POM) sliding against steel. Tribology International 178 (2023) 108029 1-12. doi: https://doi.org/10.1016/j.triboint.2022.108029. [COBISS-SI-ID 129358083]
 5. PUŠAVEC, Franci, STERLE, Luka, KALIN, Mitjan, MALLIPEDDI, Dinesh, KRAJNIK, Peter. Tribology of solid-lubricated liquid carbon dioxide assisted machining. CIRP annals. 2020, vol. 69, iss. 1, str. 1-4. doi: https://doi.org/10.1016/j.cirp.2020.04.033