Analiza varnosti in tveganja v medicinski fiziki

2019/2020
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Medicinska fizika
Letnik:
1 in 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
1
Laboratorij
0
Vsebina

Osnove sevalne in jedrske varnosti
Identifikacija in kvantifikacija nevarnosti
Metode analize možnih nevarnosti sevalnih in jedrskih dejavnosti
Človeški faktor
Matematične osnove in analitična orodja
Verjetnostne varnostne analize
Drevesa okvar
Drevesa dogodkov
Deterministične varnostne analize
Ocene tveganja
Viri negotovosti in vrednotenje računalniških napovedi
Zagotavljanje in nadzor kakovosti.

Temeljni literatura in viri

• A.Kuhlman, Introduction to Safety Science, Springer Verlag, 1985.
• A.Kletz, HAZOP & HAZAN, Notes on the Identification and Assessment of Hazards (2nd ed.). Loss Prevention (The Institution of Chemical Engineers), Warwickshire, 1986.
• Ian S.Sutton, Process Reliability Risk Management, Van Nostrand Reinhold, 1991.
• J.S.Arendt, D.K.Lorenzo, A.F.Lusby, Evaluating Process Safety in the Chemical Industry (A Manager's Guide to Quantitative Risk Assessment), JBF Associates, Inc. New York, 1989.
• N. P.Cheremisinnoff: Practical Guide to Industrial Safety, Marcel Dekker, Inc. NY 2001

Cilji in kompetence

Seznanitev s teoretskimi determinističnimi in verjetnostnimi metodami in orodji za analizo zanesljivosti in varnosti s poudarkom na ocenjevanju tveganj sevalnih dejavnosti in optimizacijo izpostavljenosti s ciljem zmanjševanja skupnega rizika.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Poznavanje teoretskih determinističnih in verjetnostnih metod in orodij za analizo zanesljivosti in varnosti.
Uporaba:
Sposobnost analize zanesljivosti in varnosti jedrskih naprav.
Refleksija:
Kritično ovrednotenje teoretičnih napovedi z rezultati praktičnih meritev.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:
Sposobnost zbiranja podatkov ter razlaganja in vrednotenja rezultatov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarji, praktične vaje na reaktorju TRIGA.

Načini ocenjevanja

2 kolokvija namesto izpita iz vaj, domača naloga, izpit iz vaj
Izpit iz teorije
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca
  1. BERAR, Ovidiu-Adrian, PROŠEK, Andrej, MAVKO, Borut. RELAP5 and TRACE assessment of the Achilles natural reflood experiment. Nuclear Engineering and Design, ISSN 0029-5493. [Print ed.], avg. 2013, vol. 261, str. 306-316
  2. URŠIČ, Mitja, LESKOVAR, Matjaž, MAVKO, Borut. Material properties' influence in fuel-coolant interaction codes. Journal of engineering for gas turbines and power, ISSN 0742-4795, 2010, vol. 132, no. 7, str. 072901-1-072901-7.
  3. KONČAR, Boštjan, MAVKO, Borut. Wall function approach for boiling two-phase flows. Nuclear Engineering and Design, ISSN 0029-5493. [Print ed.], 2010, vol. 240, no. 11, str. 3910-3918