Fizikalni eksperimenti I

2019/2020
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Medicinska fizika
Letnik:
1 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
4
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
3
Laboratorij
0
Vsebina

Pri predmetu so na izbiro naslednje vaje iz različnih področjih eksperimentalne fizike:
• Meritev dielektričnosti v tekočih kristalih in keramikah
• Optična interferometrija
• Optična korelacijska spektorskopija
• Večžična proporcionalna komora
• Meritev sklopitve šibke interakcije preko meritve razpadnega časa mionov
• Kontrast pri slikanju z magnetno resonanco
• Metoda PIXE (protonsko vzbujeni rentgenski žarki)
• Tunelska mikroskopija in nizkoenergijski elektronski uklon
• Reaktor: pulzni eksperiment
• Hertzsprung-Russelov diagram

Temeljni literatura in viri

• A. Likar, Fizikalna merjenja I in II
• W.R. Leo, Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer, 1987.
• B.P. Roe, Probability and statistics in experimental physics, Springer 1992.
• Specialna literatura ob posameznih vajah.

Cilji in kompetence

Študent spozna najpomembnejše aparature na širšem področju eksperimentalne fizike.
Predmetno specifične kompetence: pridobitev praktičnega znanja pri izvedbi zahtevnih fizikalnih meritev.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Pridobitev praktičnega znanja na različnih področjih eksperimentalne fizike in instrumentacije.
Uporaba:
Uporaba znanja pridobljenega pri ostalih predmetih na primeru poskusov na širšem področju fizike.
Refleksija:
Kritično ovrednotenje parametrov eksperimentalnih aparatur, njihove natančnosti in varnosti.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:
Sposobnost dela na kompleksnih aparaturah, zajemanja podatkov in njihovega zbiranja ter analize. Sposobnost določanja natančnosti meritve.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, eksperimentalne vaje, analiza meritev.

Načini ocenjevanja

Študent opravi 3 vaje in o njih pripravi poročila (vaje lab).
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

prof. dr. Peter Križan
• I. Arino et al., The HERA-B Ring Imaging Čerenkov Counter, Nucl. instrum, methods phys res., Sect. A, Accel., 2003, 516, str. 445-461.
• I. Adachi et al., Precise measurement of the CP violation parameter sin2phi_1 in B0 c c K0 decays, Phys. Rev. Lett. 108 (2012) 171802
P. Križan, Overview of particle identification techniques, Nucl. Instrum. Meth. A706 (2013) 48.