Izbrana poglavja iz fizike

2019/2020
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Medicinska fizika
Letnik:
1 in 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
3
Jezik:
slovenski
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
4
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Program predavanj se oblikuje vsako leto, delno – približno v polovici primerov – prispevajo predavanja gostje iz tujine, delno pa pokriva raziskovalne novosti iz področij fizike, ki se raziskovalno gojijo na FMF in v sorodnih raziskovalnih institucijah.

Temeljni literatura in viri

• Vezana na konkreten program predavanj, se oblikuje sproti.
• Related to the concrete set of lectures and seminars, is determined according to the needs.

Cilji in kompetence

Študenti se pri predmetu seznanijo z najnovejšimi raziskovalnimi spoznanji na širšem področju fizike.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Poznavanje novosti na širšem področju fizike.
Uporaba:
Prenos spoznanj iz enega področja fizika na drugo. Sodelovanje v znanstvenih diskusijah.
Refleksija:
Kritično presojanje podatkov v literaturi, kritično presojanje predavanj drugih predavateljev.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:
Sodelovanje v diskusiji.

Načini ocenjevanja

Obisk predavanj