Radiobiologija

2019/2020
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Medicinska fizika
Letnik:
1 in 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:

prof. dr. Maja Čemažar, prof. dr. Gregor Serša

Izvajalec (kontaktna oseba):

prof. dr. Maja Čemažar, prof. dr. Gregor Serša

Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
1
Laboratorij
0
Vsebina

Proliferacija celic in značilnosti rasti tumorjev: kinetika rasti celic in tumorjev, dejavniki, ki vplivajo na rast tumorjev, testi za merjenje kinetike rasti tumorjev.
Celična proliferacija in organizacija normalnih tkiv: organizacija normalnih tkiv glede na proliferacijo celic in z njo povezan odgovor na sevanje.
Učinki sevanja na celico: koncept reprodukcijske smrti celice, klonogenosti celic, krivulje preživetja celic, modeli preživetnih krivulj, poškodba DNA in drugih celičnih organelov, genetska kontrola odgovora celic na sevanje.
Odgovor in toleranca normalnih tkiv na sevanje:pristopi za vrednotenje poškodb, testi za oceno funkcionalnosti in preživetja klonogenih celic, zgodnje in kasne posledice sevanja.
Radiobiologija tumorjev: pristopi za vrednotenje protitumorskega delovanja in vivo
Radiosensitivnost celic: odvisnost od celičnega ciklusa, proliferacijske sposobnosti, diferenciranosti celic in popravila radiacijske poškodbe
Hitrost doze in čas obsevanja pri frakcionirani radioterapiji: hiperfrakcionacija in pospešena frakcionacija.
Biološke osnove kombiniranega zdravljenja: koncept kombiniranega zdravljenja, radiosenzibilizatorji in radioprotektorji, učinek kisika, modifikatorji oksigenacije tumorjev, kemoterapija, imunska terapija, genska terapija.

Temeljni literatura in viri

• E.J.Hall: Radiobiology for the Radiologist, Lippincott Williams and Wikins Publishers; 5th edition, 588 pp.. ISBN: 0781726492
• I.F. Tannock in R.P. Hill: The Basic Science of Oncology, McGraw Hill, 3rd edition, 539 pp. ISBN 0071054847
• G.G. Steel: Basic Clinical Radiobiology, Edward Arnold, 3rd edition, 280 pp. ISBN: 0340807830

Cilji in kompetence

Spoznati študente z osnovami radiobiologije in najnovejšimi spoznanji na področju radiobiologije, ki vodijo v bolj učinkovito delovanje radioterapije
Predmetno specifične kompetence: Poznavanje in razumevanje specifičnih bioloških lastnosti tumorskih celic in tumorjev. Poznavanje učinkov ionizirajočega sevanja na različne biološke sisteme, od molekularnega nivoja do organizma. Poznavanje in razumevanje bioloških principov kombiniranih terapij – radiosenzibilizacija in radioprotekcija.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Pridobitev znanja iz področja bazične in klinične radiobiologije.
Uporaba:
Uporaba znanj s področja radiobiologije za spoznavanje in reševanje problemov v radioterapiji.
Refleksija:
Kritično ovrednotenje pridobljenega teoretičnega znanja o bazični in klinični radiobiologiji s praktičnim delom v radioterapiji in diagnostični radiologiji
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:
Sposobnost razumevanja bioloških in temeljnih medicinskih strok s področja ionizirajočega sevanja in komunikacije s strokovnjaki s teh področij.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarji, konzultacije.

Načini ocenjevanja

Izpit
Seminarska naloga
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca
  1. Čemažar M, Grošel A, Glavač D, Kotnik V, Skoberne M, Kranjc S, Mir LM, Andre F, Opolon P, Serša G. Effects of electrogenetherapy with p53wt combined with cisplatin on survival of human tumor cell lines with different p53 status. DNA Cell Biol 2003; 22: 765-75.
  2. Čemažar M, Wilsom I, Dachs GU, Tozer G, Serša G. Direct visualization of electroporation-assisted in vivo gene delivery to tumors using intravital microscopy – spatial and time dependent distribution. BMC Cancer 2004; 4:81. doi:10.1186/1471-2407-4-81
  3. Snoj M, Rudolf Z, Čemažar M, Jančar B, Serša G. Successful sphincter-saving treatment of anorectal malignant melanoma with electrochemotherapy, local excision and adjuvant brachytherapy. Anti-Cancer Drugs 2005; 16: 345-8.