Zdravstvena fizika

2019/2020
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Medicinska fizika
Letnik:
1 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
3
Seminar
1
Vaje
1
Laboratorij
0
Vsebina

Viri ionizirajočih sevanj, naravni izotopi, kozmično sevanje, gorivni ciklus jedrskih elektrarn, pospeševalniki, nevtronski generatorji, viri rentgenskh žarkov, jedrske eksplozije, radiološke in jedrske nesreče.
Radioaktivne pretvorbe, procesi, razpadne sheme, hitrosti razpadov, radioaktivni nizi, ravnovesje, aktivacija, fisija in njeni produkti, kritikalnost,
Interakcija sevanja s snovjo.
Merjenje radioaktivnosti. Splošni principi, instrumentacija, merske tehnike
Dozimetrija. Osnove, izračuni doze, merjenje doz
Izračun radiacijskih ščitov, ščiti za delce alfa, beta in fotone, nevtrone, protone in lahke ione
Biološki učinki sevanja. Učinki na celičnem nivoju, deterministični, stohastični učinki, osnove varstva pred ionizirajočim sevanjem, legislacija.
Radiološki nadzor okolja. Zunanje sevanje, nadzor zraka, vode, tal in prehrambene verige
Tehnike nadzora okolja. Meritve hitrosti doze, visokoločljivostna spektroskopija gama, spektrometrija alfa, radiokemijske metode
Modeliranje širjenja radioaktivnega onesnaženja
Programi nadzora, Splošno, v Sloveniji.

Temeljni literatura in viri

• H. Cember, Introduction to Health Physics, 3rd ed., McGraw-Hill, 1996
• J. E. Martin, Physics for Radiation Protection, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2000
• Annals of ICRP, 1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, ICRP Publication 60
• International Basic Safety Standards for Protection Against Ionizing Radiation and for Safety of Radiation Sources, IAEA, Safety Series No. 115
• Slovenska zakonodaja

Cilji in kompetence

Študent se seznani z bistvenimi fizikalnimi principi in bazičnimi podatki, ki jih potrebuje pri ovrednotenju sevalne nevarnosti in pri načrtovanju zaščite pred sevanjem. Koncepti so ilustrirani s številnimi praktičnimi nalogami. Predmet predstavlja odskočno desko pri nadaljnjem študiju dozimetrije, merjenj ionizirajočega sevanja in drugih sorodnih a bolj specializiranih področij.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Predmet vpeljuje v osnove zdravstvene fizike, merjenja ionizirajočega sevanja in varstva pred njim ter seznanja z načini radiološkega nadzora okolja.
Uporaba:
Uporaba znanj pri radiološkem nadzoru delovnega okolja.
Refleksija:
Opredelitev stopnje nevarnosti v različnih radioloških situacijah in načrtovanje ukrepov.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:
Sposobnost ovrednotenja izmerkov ter na osnovi zaključkov znati klasificirati stopnjo radiološke nevarnosti in predlagati ustrezne ukrepe.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije.

Načini ocenjevanja

Izpit iz teorije
Izpit iz vaj, domača naloga
Predmet je tudi del komisijskega izpita ob koncu študija. Ocene:opravil, ni opravil (po Statutu UL)
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca
  1. VIDMAR, Tim, LIKAR, Andrej, KORUN, Matjaž, VODENIK, Branko, KOSSERT, K. A novel approach to the analysis of HPGe spectra. Part 1. Nucl. instrum, methods phys res., Sect. A, Accel.. [Print ed.], 2008, vol. 587, no. 1, str. 68-75.
  2. LIKAR, Andrej, LIPOGLAVŠEK, Matej, VENCELJ, Matjaž, VIDMAR, Tim, BARK, R. A., GUEORGUIEVA, E., KOMATI, F. S., LAWRIE, J. J., MALIAGE, S. M., MULLINS, S. M., MURRAY, S. H. T., RAMASHIDZHA, T. Proton capture to continuum states of supBi. Phys. rev. C. Nucl. phys., 2006, vol. 73, str.044609-1-044609-8.
  3. Vidmar T., Likar A. Calculation of total efficiencies of extented samples for HPGe detectors. Nucl. instrum, methods phys res., Sect. A, Accel., 2005, vol. 555, str. 251-254.