Anatomija

2019/2020
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Medicinska fizika
Letnik:
1 ali 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:

Dean Ravnik

Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
3
Seminar
1
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Lokomotorni sistem: Zgradba in osnovne značilnosti skeleta, sklepov in mišičja.
Krvožilni sistem: Srce in osrčnik, arterijski, venski in mezgovni obtok. Mali, veliki in portalni krvni obtok.
Dihala: Zgornje in spodnje dihalne poti, delitev pljuč, njihov krvni obtok in mezgovnice. Prsna in pljučna mrena.
Prebavila: Prebavna cev, prebavne žleze. Posebnosti venske drenaže. Mezgovnice. Trebušna mrena.
Urogenitalni sistem: Ledvice in sečna izvodila. Moški in ženski spolni aparat. Posebnosti žilja in mezgovnic v zvezi z razvojem. Retroperitonealni prostor.
Živčevje: Centralno in periferno živčevje. Somatsko in vegetativno živčevje. Možganske ovojnice in likvorski sistem.
Topografija: Odnosi med posameznimi sistemi in njihovimi enotami na horizontalnih in frontalnih prerezih.
Tumorji: Tumorji v različnih organskih sistemih, radiološka diagnostika tumorjev (velikost, omejenost od okolice, prekrvljenost, vrsta tumorja, benignost/malignost)

Temeljni literatura in viri

• Larsen WJ: Anatomy: develpoment, function, clinical correlations. Saunders, Elsevier Science, 2002, ISBN 0 - 7216 - 4646 - 8
• Moore KL: Clinically oriented anatomy. Williams & Wilkins, Baltimore, 1992 ISBN 0 - 683 - 06133 - X
• Ellis H, Logan B, Dixon A: Human cross-sectional anatomy. Atlas of body sections and CT images. Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford, 1991, ISBN 0 7506 1241 X
• Ellis H, Logan B, Dixon A: Human sectional anatomy. Pocket atlas of body sections, CT and MRI images. Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford, 2001, ISBN 0 34080764 4

Cilji in kompetence

Študent spozna osnove anatomije človeškega telesa.

Predmetno specifične kompetence: Poznavanje in razumevanje zgradbe in delovanja posameznih sistemov v telesu s poudarkom na radioterapevtskem pristopu. Ovrednotenje in uporaba novih znanj na področju anatomije in fiziologije, predvsem s kliničnega vidika.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Pridobitev osnovnih znanj o glavnih sistemih človeškega telesa, njihovih medsebojnih odnosih ter delovanju. Osnovni pregled zgradbe tumorjev.
Uporaba:
Uporaba osnovnih anatomskih znanj za reševanje problemov v fizikalni medicini
Refleksija:
Kritično ovrednotenje rezultatov preiskav s teoretičnimi znanji anatomije
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:
Sposobnost komuniciranja s strokovnjaki medicinskih strok, identifikacija kliničnih problemov s pomočjo znanja osnov anatomije

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije.

Načini ocenjevanja

2 kolokvija namesto izpita iz vaj, izpit iz vaj
izpit iz teorije
Ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno) (po Statutu UL).

Reference nosilca

prof. dr. Dean Ravnik
• Hribernik M., Gadžijev E.M., Mlakar B., Ravnik D. Variations of Intrahepatic and Proximal Extrahepatic Bile Ducts. Hepato-Gastroenterology 2003; 50: 342-348. ISSN 0172-6390
• Hribernik M, Gadžijev EM, Mlakar B, Ravnik D. Variations of intrahepatic and proximal extrahepatic bile ducts. Hepato-Gastroenterol, 2003; 50: 342-348. ISSN 0172-6390.
• Hribernik M, de Cecchis L, Trotovšek B, Gadžijev EM, Ravnik D. Anatomical Variations of the Right Hepatic Veins and their Relevance to Surgery. Hepato-Gastroenterol, 2003; 50: 656-660. ISSN 0172-6390.