Celična in molekularna biologija

2020/2021
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Medicinska fizika
Letnik:
1 in 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:

prof. dr. Maja Čemažar, prof. dr. Gregor Serša

Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
1
Laboratorij
0
Vsebina

Splošno o celici in načini preučevanja celice: nastanek in evolucija celic, svetlobni in elektronski mikroskop, molekularno biološke metode, prokariontska in evkariontska celica, modelni organizmi
Molekularna sestava celice:voda in anorganske snovi, proteini, ogljikovi hidrati, nukleinske kisline, polisaharidi
Celični metabolizem: katabolizem, anabolizem, celično dihanje, fotosinteza, encimi
Zgradba in funkcija celičnih organelov: jedro; kromosomi, geni, DNA, transkripcija, podvajanje, popravljanje in rekombinacija DNA, ribosomi in translacija, celična membrana, membranski transport, endomembranski sistem: endoplazemski retikel, Golgijev aparat, vakuole, kroženje membran; endocitoza; eksocitoza, intracelularna prebava; lizosomi, organeli energijskih transformacij: mitohondriji in kloroplasti, citosol, citoskelet: mikrotubuli, aktinski filamenti, intermediarni filamenti, celična stena
Celična komunikacija: receptorji, signalne molekule
Celični cikel: interfaza in M faza, regulacija celičnega cikla
Celična delitev: mitoza in citokineza
Celična smrt: programirana celična smrt, nekroza
Mejoza in spolno razmnoževanje
Osnove dedovanja
Tkiva in rak: ekstracelularni matriks, medcelične povezave, obnavljanje tkiv, rak

Temeljni literatura in viri

• Cooper GM. The Cell: A molecular approach. 2 izdaja, Sinauer Associates Inc, Sunderland, MA, 2000
• Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter. Molecular biology of the cell: fourth edition. Garland Publishing, Inc. New York, London, 2002.

Cilji in kompetence

Predmet je osnoven. Študent/ka nadgradi dodiplomsko znanje o temeljnih zakonitostih živega. Spozna organiziranost prokariontske in evkariontske celice. Pri evkariontski celici se seznani z molekularno strukturo in delovanjem celice.
Študent/ka osvoji temeljna znanja o celični molekularni biologiji, o osnovni procesih prenosa informacije iz DNA do proteinov, o procesiranju in transportov proteinov v celicah, celičnem metabolizmu, membranskih sestojih v celic in njihovi vlogi pri prenosu informacij, o komunikaciji celic z okoljem, razmnoževanju celic, celičnem ciklusu, smrti celic, regulaciji izražanja genov in osnovnih molekularno-bioloških metodah. Ta znanja bodo tvorila osnovo za razumevanje drugih predmetov (Radiobiologija, Anatomija, Fiziologija…), ter omogočala potrebno znanje za sledenje in kritično evaluacijo novih dognanj na tem področju.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študent/ka pozna in razume zgradbo različnih tipov celic in na njeni osnovi delovanje posameznega tipa
Uporaba: Uporaba pridobljenih znanj o delovanju celice in metod molekularne biologije v delovnem okolju tako na raziskovalnem področju kot tudi v uporabniškem okolju.
Refleksija:
Študent je sposoben kritično ovrednotiti pridobljeno teoretično in praktično znanje o molekularni biologiji celice in ga ovrednotiti glede na specifično področje dela.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:
Študent pridobi sposobnost razumevanja ostalih predmetov s tega področja in ustrezno navaja osnovno besedišče predmetnega področja kot znanstvene discipline v slovenščini in tujem jeziku (angleščini), ter je sposoben komuniciranja z ostalimi strokovnjaki s tega ali sorodnih področij.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarji, konzultacije.

Načini ocenjevanja

Izpit
Seminarska naloga
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca
  1. ČEMAŽAR M, GROŠEL A, GLAVAČ D, KOTNIK V, SKOBERNE M, KRANJC S, MIR LM, ANDRE F, OPOLON P, SERŠA G. Effects of electrogenetherapy with p53wt combined with cisplatin on survival of human tumor cell lines with different p53 status. DNA Cell Biol 2003; 22: 765-75.
  2. SNOJ M, RUDOLF Z, ČEMAŽAR M, JANČAR B, SERŠA G. Successful sphincter-saving treatment of anorectal malignant melanoma with electrochemotherapy, local excision and adjuvant brachytherapy. Anti-Cancer Drugs 2005; 16: 345-8.
  3. TODOROVIĆ, Vesna, KAMENŠEK, Urška, SERŠA, Gregor, ČEMAŽAR, Maja. Changing electrode orientation, but not pulse polarity, increases the efficacy of gene electrotransfer to tumors in vivo. Bioelectrochemistry, ISSN 1567-5394. [Print ed.], 2014, vol. , no. , str. [1-9]