Fizika radioterapije

2020/2021
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Medicinska fizika
Letnik:
1 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
3
Seminar
1
Vaje
1
Laboratorij
0
Vsebina

Principi radioterapije: radioterapija in ostale tumorske terapije
Izvori sevanja v radioterapiji: nizkoenergijski izvori, kobaltov izvor, linearni pospeševalniki, ciklotron, meritve doze, dozna kalibracija
Radioterapija s fotonskimi curki: dozna porazdelitev enega curka, meritve, TAR, TMR, SAR, Burnsov zakon, Mayneordov faktor, Clarkovi integrali, zračne praznine in ostale nehomogenosti, klini, kompenzatorji
Radioterapija z elektronskimi curki: dozna porazdelitev enega curka, doseg, energija, kontaminacija, meritve, popravki zaradi nehomogenosti, posebne tehnike
Planiranje radioterapije: tanki fotonski curki in 3D jedra, podatki potrebni za modeliranje, prilagajanje modelov, modeliranje nestandardnih curkov, kombinacije curkov, ločna terapija, tomoterapija, specifičnosti planiranja posameznih tumorjev
Brahiterapija: vrste izvorov in dozne porazdelitve, modeli izračuna doze, HDR in LDR brahiterapija, oprema za brahiterapijo
Terapija s hadronskimi curki: terapija s protonskimi curki in curki težkih ionov.

Temeljni literatura in viri

• Faiz M. Khan, The physics of radiation therapy, Lippincott Williams & Wilkins Publishers; 3rd edition (May 31, 2003), 650pp. ISBN: 0781730651
• Harold E. Johns and John R. Cunningham, The physics of radiology, Charles C Thomas Pub Ltd; 4th edition (December 1983), 796 pp. ISBN: 0398046697
• S. J. Karzmark and Robert J. Morton, A primer on theory and operation of linear accelerators in radiation therapy, Medical Physics Pub Corp; 2nd edition (January 1998), 50 pp. ISBN: 0944838669
• Jacob Van Dyk, The modern technology of radiation oncology, Medical Physics Pub Corp; (October 1999), 824 pp. ISBN: 094483838

Cilji in kompetence

Študent spozna osnove fizike radioterapije.
Predmetno specifične kompetence: Poznavanje in razumevanje produkcije fotonskih, elektronskih in ostalih obsevalnih polj za radioterapijo ter njihovih osnovnih karakteristik. Sposobnost za reševanje konkretnih problemov s področja dozimetrije radioterapije. Sposobnost povezovanja teoretičnih napovedi in praktičnih problemov v radioterapiji. Kritično ovrednotenje in uporaba novih spoznanj na področju radioterapije (npr. nove metode obsevanja). Razvoj veščin in spretnosti v uporabi poznavanja posebnosti pri produkciji in karakteristikah sevalnih polj za radioterapijo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študenti pridobijo osnovna znanja povezana z radioterapijo, se seznanijo z zunanjimi in notranjimi izvori sevanja ter spoznajo načine izračunov in meritev radioterapevtskih doz.
Uporaba:
Uporaba znanj in poznavanj osnovnih karakteristik obsevalnih polj za reševanje problemov v radioterapiji z zunanjimi in notranjimi izvori sevanja.
Refleksija:
Kritično ovrednotenje teoretičnih napovedi z rezultati praktičnih meritev sevalnih polj v radioterapiji.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:
Sposobnost zbiranja podatkov in kritično ovrednotenje nove literature s področja radioterapije. Kritična analiza rezultatov pri meritvah v radioterapiji. Sposobnost komuniciranja s strokovnjaki s podobnih področij (predvsem medicinskih strok).

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije.

Načini ocenjevanja

Izpit iz teorije
Izpit iz vaj, domača naloga
Predmet je tudi del komisijskega izpita ob koncu študija. Ocene:opravil, ni opravil (po Statutu UL)
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca
  1. Jeraj, R., Mackie, T.R., Balog, J., and Olivera, G., Dose calibration of nonconventional treatment systems applied to helical tomotherapy, Med Phys 32(2), 2005, 570-7.
  2. Jeraj, R., Mackie, T.R., Balog, J., Olivera, G., Pearson, D., Kapatoes, J., Ruchala, K., and Reckwerdt, P., Radiation characteristics of helical tomotherapy, Med Phys 31(2), 2004, 396-404.
  3. Jeraj, R., Wu, C., and Mackie, T.R., Optimizer convergence and local minima errors and their clinical importance, Phys Med Biol 48(17), 2003, 2809-27.