Klinični vidiki slikanja in terapije

2020/2021
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Medicinska fizika
Letnik:
1 in 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:

Sergej Hojker, Vladimir Jevtič, prof. dr. Primož Strojan

Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
3
Seminar
2
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Terapija
Priprava bolnika na obsevanje: izbor in seznanjanje bolnikov z radioterapijo kot načinom zdravljenja raka; namen in vrste obsevanja – paliativen, radikalen; tele- brahiradioterapija; pozicioniranje bolnika – namen, pripomočki; simulacija obsevanja – namen, vrste (klasična, virtualna), praktična izvedba;
Načrtovanje obsevanja:prostorska informacija – pomen, načini pridobivanja (zgodovinski pregled), obdelava za potrebe načrtovanja obsevanja; ICRU priporočila; načrtovanje obsevanja – zahteve, vrste (2D, 2.5D, 3D), možnosti in omejitve;
Izvajanje obsevanja:kontrola lege obsevalnih polj – namen, načini (tehnične možnosti), natančnost; kontrola obsevalne doze – namen, načini merjenja (prednosti, slabosti);
Obsevalna poškodba: radiobiologija tumorjev in zdravih tkiv; značilnosti učinkovanja fotonov in elektronov na tkivo; tolerančne doze za posamezna tkiva; mehanizmi nastanka obsevalne poškodbe in klinične manifestacije;
Izbrani primeri iz klinične praks:priprava in načrtovanje obsevanja bolnika s tumorjem ORL področja; priprava in načrtovanje obsevanja bolnika s tumorjem pljuč; priprava in načrtovanje obsevanja bolnika s tumorjem danke; priprava in načrtovanje obsevanja bolnice s tumorjem materničnega vratu;
Stereotaktično obsevanje (stereotaktična radiokirurgija, stereotaktična radioterapija)
Intenziteto modulirajoča radioterapija (IMRT)
Slikovno-vodena radioterapija (IGRT)
Slikanje
Ultrazvok: klinične indikacije, osnovni UZ znaki pri najpogostejših patoloških procesih, prednosti in pomanjkljivosti UZ tehnologije.
CT: klinične indikacije, osnovni CT znaki pri najpogostejših patoloških procesih, prednosti in pomanjkljivosti CT tehnologije.
MRI: klinične indikacije, osnovni MRT znaki pri najpogostejših patoloških procesih, prednosti in pomanjkljivosti MRT tehnologije.
Nuklearna medicina in PET: klinične indikacije osnovni PET znaki pri najpogostejših patoloških proces, prednosti in pomankljivosti nuklearne medicine in PET

Temeljni literatura in viri

• Perez CA, Luther WB. Principles and practice of radiation oncology. 4th ed. JB Lippincott: Philadelphia, 2003.
• Khan FM, Potish RA. Treatment planning in radiation oncology. Williams & Wilkins: Baltimore, 1998.
• Valk P.E., Bailey D.E., Townsend D.W., Maisey M.N.: Positron emission tomography. Springer Verlag; London, Heidelberg, New York, 2003
• Murray I.P.C. and ELL P. EDS. Nuclear medicine in clinical diagnosis and treatment. 2nd ed. Churchill Livingstone, Edinburgh, 1998.
• David Sutton, Textbook of Radiology Imaging. Churchill Livingstone: New York, Edinburgh, London (last edition).

Cilji in kompetence

Študent spozna teoretične osnove radioterapije in slikanja kot zdravstvene stroke.
Predmetno specifične kompetence: Poznavanje in razumevanje kriterijev izbora bolnikov za zdravljenje z obsevanjem, postopka priprave bolnika na obsevanje, izvajanje samega obesevanja in evaluacija kvalitete izvedenega obsevanja; poznavanje konvencionalnih in sodobnih obsevalnih tehnik. Poznavanje izbora različnih slikovnih tehnik (UZ, CT, MRI, nuklearna medicina/PET).

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študenti se seznanijo s tistimi deli postopka diagnostike in terapije, predvsem priprave, načrtovanja in izvedbe obsevanja, kjer je ključno sodelovanje med zdravnikom-radioterapevtom in radiofizikom. Podane so medicinske, radiobiološke in radiofizikalne osnove, nujne za razumevanje izdelave obsevalnega načrta, kot ključne točke omenjenega sodelovanja.
Uporaba:
Poznavanje osnovnih postopkov v klinični diagnostiki in radioterapiji (obsevanju bolnikov).
Refleksija:
Kritično vrednostenje kvalitete postopkov povezanih z diangostiko in obsevanjem bolnikov.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:
Sposobnost kritično vrednostenje literature s področja klinične diagnostike in radioterapije; identifikacija in reševanje problemov v klinični diagnostiki in radioterapiji; sposobnost komunikacije s strokovnjaki sodrodnih medicinskih področij.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarji, konzultacije.

Načini ocenjevanja

Izpit
Seminarska naloga
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca
  1. TAKES, Robert P., STROJAN, Primož. The controversy in the management of the N0 neck for squamous cell carcinoma of the maxillary sinus. Eur. arch. oto-rhino-laryngol., 2013, 6 str., doi: 10.1007/s00405-013-2591-0.
  2. STROJAN, Primož, GRAŠIČ-KUHAR, Cvetka, ŽUMER, Barbara, KADIVEC, Maksimiljan, KARNER, Katarina Barbara, FAJDIGA, Igor, JANČAR, Boris, GALE, Nina, POLJAK, Mario, KOCJAN, Boštjan, ZAKOTNIK, Branko. TPF induction chemotherapy and concomitant irradiation with cisplatin and cetuximab in unresectable squamous cell carcinoma of the head and neck. Head Neck, 2013, vol. , no. , str., doi: 10.1002/hed.23506
  3. Strojan P, Šoba E, Lamovec J, Munda A. Extramedullary plasmacytoma: clinical and histopathologic study. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2002; 53: 692-701.
  4. Šmid L, Budihna M, Zakotnik B, Šoba E, Strojan P, Fajdiga I, Žargi M, Oblak I, Dremelj M, Lešničar H. Postoperative concomitant irradiation and chemotherapy with mitomycin C and bleomycin for advanced head and neck carcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2003; 56: 1055-1062.