Magistrska naloga

2020/2021
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Medicinska fizika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi in drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
30
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Vezana na konkretno raziskovalno temo, se oblikuje sproti.

Temeljni literatura in viri

Vezana na konkretno raziskovalno temo, se oblikuje sproti./ To be defined according to the thesis topic.

Cilji in kompetence

Samostojno raziskovalno delo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Poznavanje novosti na širšem področju fizike.
Uporaba: Prenos spoznanj iz enega področja fizika na drugo. Sodelovanje v znanstvenih diskusijah.
Refleksija: Kritično presojanje podatkov v literaturi, kritično presojanje predavanj drugih predavateljev.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet: Sodelovanje v znanstveni diskusiji.

Metode poučevanja in učenja

Samostojno ali skupinsko laboratorijsko delo ob konzultacijah z mentorjem.

Načini ocenjevanja

Ocena magistrskega dela
Ocena zagovora magistrskega dela
Ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno)(ob upoštevanju Statuta UL)