Seminar 1

2022/2023
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Medicinska fizika
Letnik:
1 letnik
Semester:
prvi in drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
4
Jezik:
slovenski
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
0
Seminar
3
Vaje
0
Laboratorij
0
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
3
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Seminarske teme pokrivajo znanja iz najnovejših področij jedrske tehnike, ki segajo v naravoslovje, tehniko, medicino, računalništvo, ekonomijo, itd. Študent lahko izbere temo sam in nato ob pomoči vodje seminarja poišče mentorja. Lahko pa študent najprej izbere mentorja, ki mu pomaga do teme. Praviloma je mentor učitelj fizike oz. povezanih področij ali raziskovalec učiteljskimi izkušnjami. Pri izbiri mentorja je posebno uporabna baza SICRIS (ARRS), ki opisuje dejavnost raziskovalcev. Pomembna naloga mentorja je usmerjanje pri izbiri in obravnavi teme, da ne pride do preobsežnih, presplošnih ali prezahtevnih seminarjev. Interdisciplinarne teme so zaželene, vendar morajo biti vsaj metode fizikalne. Pri zbiranje primerne literature si študent pomaga z zbirkami podatkov in drugimi internetnimi orodji. Pri uporabi internetnih virov je potrebna selektivnost. Pomembno je, kdo stoji za posamezno spletno stranjo. Po pripravi koncepta se kandidat posvetuje z mentorjem. Osnutek zapisa pregledata tako mentor kot vodja seminarja. Vsak seminar traja največ 40 minut, da ostane najmanj 5 minut za diskusijo. Predstavitev temelji na računalniški projekciji. Po opravljeni predstavitvi ima študent še dva tedna časa za morebitne popravke in izboljšave zapisa, ki ne presega 15 strani. V končni obliki je zapis seminarja primeren tudi za morebitno objavo v strokovni reviji. V 1. semestru študenti obiskujejo tudi nekatere predstavite pri predmetu Seminar II, da si lažje izberejo ustrezno temo in kontaktirajo mentorja.

Temeljni literatura in viri

Pregledne revije, ki so namenjene širši fizikalni javnosti:

 • Contemporary Physics, Physics Today, Physics world, Science, Nature, itd.
 • Spletne zbirke: INSPEC (Engineering Village), ki pokriva fiziko in elektrotehniko; Web of Science (Thompson ISI Web of Knowledge), ki je nekoliko manj podrobna, vendar pokriva praktično vso znanost in tudi citiranje del.
 • Navodila za pripravo rokopisov:
  http://authors.aps.org/INFOAUTH/msprep.html

 • William Strunk, Jr., E. B. White, \\\\"The Elements of Style\\\\".

Cilji in kompetence

Spoznavanje novosti v jedrski tehniki in fiziki:
Sposobnost:

 • samostojnega izbiranja in obravnave teme,
 • iskanja informacij ter priprave pisne in ustne predstavitve,
  sledenja različnim predavateljem,

 • postavljanja vprašanj in učenja preko napak in težav drugih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in Razumevanje
Spoznavanje novosti v fiziki in na povezanih področjih.

Uporaba
Predstavitev izbrane teme, pisanje preglednih člankov, priprava predavanja, sodelovanje v diskusiji. Prenos spoznanj iz enega področja na drugo.

Refleksija
Kritično presojanje zapisov v najrazličnejših virih, kritično presojanje predstavitev , ki jih pripravljajo kolegi.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet
Samostojna obravnava izbrane teme, ki vključuje iskanje informacij ter pripravo pisne in ustne predstavitve.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, priprava seminarja.

Načini ocenjevanja

seminarska naloga
ustna predstavitev

Reference nosilca

prof. dr. Anton Ramšak
Spin-spin correlations of entangled qubit pairs in the Bohm interpretation of quantum mechanics,
A. Ramšak, J. Phys. A: Math. Theor. 45, 115310 (2012).
Exact nonadiabatic holonomic transformations of spin-orbit qubits,
T. Čadež, J.H. Jefferson, and A. Ramšak, Phys. Rev. Lett. 112, 150402 (2014).
Open XXZ Spin Chain: Nonequilibrium Steady State and a Strict Bound on Ballistic Transport,
T. Prosen, Phys. Rev. Lett. 106, 217206 (2011).
Exact Nonequilibrium Steady State of an Open Hubbard Chain,
T. Prosen, Phys. Rev. Lett. 112, 030603 (2014).

Prof. dr. Denis Arčon
1. GANIN, Alexey Yu., JEGLIČ, Peter, ARČON, Denis, POTOČNIK, Anton, et al.
Polymorphism control of superconductivity and magnetism in Cs[sub]3C[sub]
(60) close to the Mott transition. Nature (Lond.), 2010, vol. 466, 221.
2. TAKABAYASHI, Yasuhiro, JEGLIČ, Peter, ARČON, Denis et al. The disorderfree
non-BCS superconductor Cs[sub]3Csub emerges from an
antiferromagnetic insulator parent state. Science (Wash. D.C.), 2009, vol. 323,
no. 5921, 1585.
3. MIHAILOVIĆ, Dragan, ARČON, Denis, VENTURINI, Peter, BLINC, Robert,
OMERZU, Aleš, CEVC, Pavel. Orientational and magnetic ordering buckyballs in
TDAE-C60. Science (Wash. D.C.), 1995, 268, 400.
4. LAPPAS, A., PRASSIDES, K., VAVEKIS, K., ARČON, Denis, BLINC, Robert,
CEVC, Pavel, AMATO, A., FEYERHERM, R., GYGAX, F. N., SCHENCK, A.
Spontaneous magnetic ordering in the fullerene charge-transfer salt
(TDAE)C60. Science (Wash. D.C.), 1995, vol. 267, 1799.
5. PREGELJ, Matej, ZAHARKO, Oksana, ZORKO, Andrej, KUTNJAK, Zdravko,
JEGLIČ, Peter, BROWN, P. J., JAGODIČ, Marko, JAGLIČIĆ, Zvonko, BERGER,
Helmuth, ARČON, Denis. Spin amplitude modulation driven magnetoelectric
coupling in the new multiferroic FeTe[sub]2O[sub]5Br. Phys. rev. lett., 2009,
vol. 103, no. 14, p. 147202.