Praktikum strojnega učenja v fiziki

2022/2023
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Medicinska fizika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
3
Laboratorij
0
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v letnik študija, priporočeno je obvladovanje snovi predmetov Verjetnost v fiziki in Matematično fizikalni praktikum.

Vsebina

Teorija verjetnosti, odločanja in informacij v fizikalnih podatkih

Iz nabora fizikalnih podatkov (npr. fizika delcev, astronomska opazovanja, jedrska fizika, ipd.) določi statistične količine kot so verjetnostna gostota, pričakovane vrednosti in kovarianca, bayesovska verjetnost ipd. V kontekstu uporabe metod strojnega učenja na fizikalnih zgledih definiraj koncepte napačne klasifikacije, pričakovane izgube, sklepanje in odločanje. Na fizikalnih zgledih uporabi tudi količine kot so relativna entropija in medsebojna informacija.

Verjetnostne porazdelitve v fizikalnih zgledih

Obravnava in klasifikacija binarnih, multinomskih in drugih diskretnih verjetnostnih porazdelitev in klasifikacij v fizikalnih podatkih. Zvezne porazdelitve, kot so Gaussovska ter eksponentna porazdelitev v fizikalnih modelih in meritvah. Uporaba strojnega učenja v kontekstu določanja parametrov verjetnostnih porazdelitev fizikalnih problemov.

Osnove metod Monte-Carlo in njihova implementacija v metodah strojnega učenja na fizikalnih zgledih.

Primeri:

-Vpeljava multinomskih porazdelitev v meritvah v fiziki osnovnih delcev, določitev njihove statistične in sistematske merske napake. Pristop k optimalni izbiri števila predelkov (binov) in obravnavanega območja s pomočjo različnih metod, ob upoštevanju omejitev merske ločljivosti merjenih parametrov.

-Preprosta simulacija razpadne verige nestabilnih delcev z upoštevanjem razpadnih širin in merske resolucije.

Modeliranje v fiziki z uporabo metod strojnega učenja

Na zgledih iz različnih vej fizike (od fizike trdne in mehke snovi, fizike delcev, medicinske fizike, do meteorologije in astronomije, ipd.) se vpelje obravnavo naslednjih konceptov:

Linearna regresija: Cenovna funkcija, gradientni spust, bayesijska regresija

Logistična regresija: Binarna in večrazredna klasifikacija, regularizacija, verjetnostni generativni in diskriminativni modeli.

Nevronske mreže: Dimenzijski urok, teorem univerzalnega približka, metoda vzvratnega razširjanja, metoda spusta s stohastičnim gradientom. Posebni primeri: Konvolucijske mreže, rekurzivne mreže, generativne nasprotniške mreže (GAN), variacijski samokodirniki (VAE).

Metode jeder in podpornih vektorjev, gaussovski procesi

Razvrščanje: modeli mešanic, algoritem K-povprečja, modeli mešanega članstva, analiza glavnih komponent, zaznavanje anomalij.

Približno sklepanje: variacijsko sklepanje, maksimizacija pričakovanja

Posebej se obravnava način izbire modelov v fiziki, na primer pri problemih pristranskosti in minimalne variance.

Primeri:

-Detekcija anomalij v jedrski fiziki in vrednotenje/klasifikacija le-teh z utežnimi koeficienti glede na fizikalni vpliv.

-Uporaba GAN in VAE za simulacijo odzivov detektorja na prehod delcev skozi snov, poudarek na dodajanju fizikalnih kriterijev v funkcijo izgube (npr. ohranitev gibalne količine ipd.).

-Uporaba metod strojnega učenja za identifikacijo tumorjev in ustrezne konfiguracije obsevanja v medicinski fiziki. Poudarek na merski ločljivosti in upoštevanju vrst fizikalnih procesov, ki nastanejo pri obsevanjih.

Temeljni literatura in viri

Simon Širca: Verjetnost v fiziki.
Ivan Kuščer in Alojz Kodre: Matematika v fiziki In tehniki.
Christopher M. Bishop: Pattern Recognition and Machine Learning
Aurélien Géron: Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow

Cilji in kompetence

Študenti se seznanijo z osnovami teorije verjetnosti, odločanja in informacij v fizikalnih podatkih, verjetnostne porazdelitve v fizikalnih zgledih ter pridobijo praktične izkušnje pri modeliranju v fiziki z uporabo metod strojnega učenja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje

Znotraj konteksta fizikalnih problemov razviti razumevanje teorije strojnega učenja in izvedbe računskih postopkov strojnega učenja in sposobnost izbire ustreznega (optimalnega) tipa tovrstnih metod.

Uporaba

Veščina neposredne uporabe metod strojnega učenja in kvantitativnega ovrednotenja uporabe na konkretnih fizikalnih in fizikalno-tehničnih problemih.

Refleksija

Kritično ovredotenje učinkovitosti, napovedne moči in pravilnosti ter nepristranskosti delovanja uporabljene metode strojnega učenja.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet.

Sposobnost razumevanja osnovnih konceptov strojnega učenja in s tem povezanih vsebin iz verjetnosti in statistike. Uporabe tovrstnih numeričnih metod in računskih orodij na fizikalnih problemih, učinkovita uporaba pospeševalnih elementov (npr. GPU) ipd. Študent pridobi izkušnje v rabi računalniških orodij za strojno učenje pri obdelavi podatkov, njihovi klasifikaciji in modeliranju. Nadgradi tudi veščino pisanja poročila o izvedenem znanstvenem računskem projektu.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, tedenski projekti, računalniški prikazi v živo, konzultacije.

Načini ocenjevanja

Ocena se določi na podlagi doseženih točk N uspešno opravljenih tedenskih projektov.
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno;) ob upoštevanju Statuta UL in fakultetnih pravil).

Reference nosilca

Izr. prof. dr. Jernej Fesel Kamenik

Barry M. Dillon, Darius A. Faroughy and Jernej F. Kamenik, Uncovering latent jet substructure, Phys.Rev. D100 (2019) no.5, 056002
Gregor Kasieczka (ed.), Jernej F. Kamenik et al., The Machine Learning Landscape of Top Taggers, SciPost Phys. 7 (2019) 014

prof. dr. Borut Paul Kerševan

Borut Paul Kersevan and Elzbieta Richter-Was, The Monte Carlo event generator AcerMC versions 2.0 to 3.8 with interfaces to PYTHIA 6.4, HERWIG 6.5 and ARIADNE 4.1 Comput.Phys.Commun. 184 (2013) 919-985
ATLAS Collaboration (Aad, G., Borut Kersevan et al.), The ATLAS Simulation Infrastructure, Eur.Phys.J. C70 (2010) 823-874