Didaktika fizike 3

2018/2019
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška fizika
Letnik:
1 in 2 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
5
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
2
Seminar
1
Vaje
2
Laboratorij
0
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v letnik.
Uspešno zaključen študij na prvi stopnji smeri Izobraževalna fizika ali drug ekvivalenten študij
Uspešno opravljena simulacije šolske ure in nastop v gimnaziji sta pogoja za pristop k ustnemu izpitu.

Vsebina
 1. Obravnava didaktike naslednjih poglavij:
  Optika
  Moderna fizika
  s poudarkom na:
  spoznavanju različnih oblik učenja in poučevanja
  spoznavanju različnih reprezentacij pri obravnavi učne snovi in reševanju problemov
  prepoznavanju tipičnih težav in alternativnih predstav, ki jih imajo dijaki o fizikalnih pojavih,
  poznavanju težje usvojljivih fizikalnih vsebin,
  izdelavi in uporabi poskusov in sodobne didaktične opreme ter načinov kako le te učinkovito vključiti v pouk
  povezovanju učne snovi s primeri iz narave in vsakdanjega življenja, z novimi tehnologijami ter z aktualnimi družbenimi problematikami
  medpredmetnem povezovanju,
  pridobivanju in razvijanju retoričnih in komunikacijskih veščin, sposobnosti strokovnega pisanja ter kolegialne presoje.
 2. Sodobni pristopi in oblike pouka fizike:
  Pregled pomembnejših pristopov in aktivnih oblik pouka fizike v svetu
  Raziskovanje na področju poučevanja fizike: področja in metode dela, uporabnost rezultatov v praksi
  Delo z dijaki s posebnimi potrebami (dijaki s težavami in nadarjeni dijaki)
Temeljni literatura in viri

Etkina E, Gentile M, Van Heuvelen A, College Physics, Pearson, 2014.
PLANINŠIČ, Gorazd. Didaktika fizike : aktivno učenje ob poskusih. 1, Mehanika in termodinamika, (Matematika - fizika, 47). 1. ponatis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011. 216 str.
A Arons, Teaching Introductory Physics, John Wiley & Sons (1997).
J Strnad, Fizika I in II, DZS.
J Strnad, O poučevanju fizike, knjižica Sigma (DMFA) 2007.
C Swartz, T Miner, Teaching Introductory Physics - a source book, AIP press (1998).
Tuje revije/Forign journals:
European Journal of Physics
American Journal of Physics
Physics Education
The Physics Teacher

Domače revije/Domestic journals:
Obzornik za matematiko in fiziko
Fizika v šoli

Cilji in kompetence

Cilji:
Sposobnost izvedbe aktivnega pouka in preverjanja znanja fizikalnih vsebin ter učinkovita uporaba poskusov, računalniške, video in avdio tehnologije pri pripravi in izvedbi učnih ur iz poglavij optike in vsebin moderne fizike.
Poznavanje pomembnejših sodobnih oblik poučevanja fizike ter metod in dosežkov raziskovanja na področju pedagoške fizike. Poznavanje posebnosti dela z dijaki s posebnimi potrebami.
Kompetence:
Sposobnost načrtovanja in izvedbe didaktičnih poskusov iz naštetih poglavij.
Sposobnost učinkovite uporabe IKT (vključno z računalniško vodenimi poskusi) pri pripravi in izvedbi učne ure
Sposobnost komuniciranja specifičnih naravoslovnih vsebin
Sposobnost iskanja določenih naravoslovnih in izobraževalnih vsebin po strokovni literaturi;
Zavedanje pomena etičnih in moralnih vrednot pri poučevanju in posredovanju naravoslovnih vsebin.
Sposobnost dela z dijaki s posebnimi potrebami

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje
Razumevanje osnovnih konceptov optike in moderne fizike s poudarkom na poznavanju tipičnih napačnih predstav in težav, ki jih imajo gimnazijci pri obravnavi teh vsebin. Obvladovanje pristopov in učnih pripomočkov za učinkovito obravnavo vsebin teh v gimnaziji.
Poznavanje glavnih oblik in pristopov aktivnega poučevanja fizike ter sposobnost uporabe primernega pristopa v danih pogojih. Poznavanje glavnih metod raziskovanja na področju pedagoške fizike.

Uporaba
Izdelava priprave učne ure in učne enote iz področij optike in moderne fizike za gimnazije.
Refleksija
Zavedanje tipičnih pasti in težav pri učenju in poučevanju vsebin iz področij optike in moderne fizike.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet
Sposobnost komuniciranja naravoslovnih vsebin s široko javnostjo. Učinkovita uporaba poskusov in IKT pri posredovanju naravoslovnih vsebin.

Metode poučevanja in učenja

Delo v skupinah, predavanja, sodelovalno učenje/poučevanje, aktivno učenje ob vodenem odkrivanju, seminarske in projektne naloge.

Načini ocenjevanja

Dve oceni:Ocena testov in izpita.
Ocena simulacije šolske ure in nastopa na gimnaziji.
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

prof. dr. Gprazd Planinšič:
1.PLANINŠIČ, Gorazd. Didaktika fizike : aktivno učenje ob poskusih. 1, Mehanika in termodinamika, (Matematika - fizika, 47). 1. ponatis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011. 216 str. (University textbook)
2.ETKINA, Eugenia, PLANINŠIČ, Gorazd, VAN HEUVELEN, Alan. College physics : explore and apply. New York: Pearson, [2018]. XVIII, 981, [42] str., ilustr. ISBN 0-134-60182-3. ISBN 978-0-134-60182-3. ISBN 0-134-68330-7. ISBN 978-0-134-68330-0. [COBISS-SI-ID 3165796]
3.JELIČIĆ, Katarina, PLANINIĆ, Maja, PLANINŠIČ, Gorazd. Analyzing high school studentsʼ reasoning about electromagnetic induction. Physical review, Physics education research, ISSN 2469-9896, 2017, vol. 13, iss. 1, str. 010112-1-010112-18, ilustr., doi: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010112. [COBISS-SI-ID 3067236]
4.GREGORČIČ, Bor, ETKINA, Eugenia, PLANINŠIČ, Gorazd. A new way of using the interactive whiteboard in a high school physics classroom: a case study. Research in science education, ISSN 0157-244X, 2017, 25 str., ilustr., doi: 10.1007/s11165-016-9576-0. [COBISS-SI-ID 3059812]
5.PLANINŠIČ, Gorazd, ETKINA, Eugenia. Light-emitting diodes : learning new physics. The Physics teacher, ISSN 0031-921X, 2015, vol. 53, no. 4, str. 210-216, ilustr. http://scitation.aip.org/content/aapt/journal/tpt/53/4/10.1119/1.4914558. [COBISS-SI-ID 2802788]