Didaktika pouka toplote in optike +

2020/2021
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška fizika
Letnik:
1 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
4
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:

prof. dr. Mojca Čepič

Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
1.67
Seminar
0.33
Vaje
0
Laboratorij
1.67
Vsebina

Predmet obravnava metode poučevanja fizikalnih vsebin s področja termodinamike in optike. Študentje se seznanijo s predznanjem in načini njegovega pridobivanja pred srečanjem z obravnavanimi tematikami v zadnjem triletju. Seznanijo se s kognitivnimi problemi, ki jih imajo učenci z razumevanjem različnih konceptov s tega področja, z načini razlage, demonstracijskimi in laboratorijskimi poskusi izvajanimi pri pouku. Metode poučevanja so razširjene tudi na tematike obravnavane na poklicnih šolah.
Pri obravnavi je poseben poudarek namenjen povezovanju predavanj, eksperimentov, IKT ter preverjanju in ocenjevanju znanja iz teh področij termodinamike in optike. Sestavni del predmeta je praktično delo v razredu.

Temeljni literatura in viri

Obvezna literatura:
M. Čepič, J Bajc, AG Blagotinšek, B Rovšek, Didaktika fizike v OŠ, učbenik v pripravi

Dodatna literatura:
Izbrane vsebine iz revij Fizika v šoli, Physics education, The physics teacher in druge.

Cilji in kompetence

Splošne

 • sposobnost komuniciranja, sodelovalno/timsko delo
 • sintetično analitično, ustvarjalno mišljenje ter reševanje problemov
 • fleksibilna uporaba znanja v praksi
 • avtonomnost, (samo) kritičnost, (samo) refleksivnost, prizadevanje za kakovost
 • splošna razgledanost, sposobnost komuniciranja s strokovnjaki drugih strokovnih in znanstvenih področij
 • iniciativnost/ ambicioznost, vrednota osebnega stalnega strokovnega napredovanja
 • informacijska pismenost
 • komuniciranje v tujem jeziku
  Predmetno specifične

 • razvijanje sposobnosti naravoslovnega razmišljanja

 • obvladanje različnih specifičnih učnih strategij
 • priprava, izvedba in interpretacija demonstracijskih poskusov
 • obvladovanje osnovnih merskih metod in njih uporaba pri pouku in pri laboratorijskih vajah učencev
 • prikaz in interpretacij eksperimentalnih podatkov in njihova povezava s teorijo, ocena natančnosti izmerjenih količin
 • organiziranje in vodenje projektnega, skupinskega in laboratorijskega dela
 • uporaba računalnika pri eksperimentalnem delu
 • usposobljenost za varno eksperimentiranje, sposobnost ocene nevarnosti dela, poznavanje varnostnih predpisov in ravnanje v skladu z njimi.
Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študent, bodoči učitelj ima ustrezno znanje in razumevanje iz področja termodinamike in optike ter didaktičnih aplikacij tega znanja.

Uporaba:
To znanje mu omogoča suveren izbor učne metode, učnih sredstev, demonstracijskih in laboratorijskih poskusov, korektno sestavo nalog za pisno preverjanje znanja in korektno zastavljanje vprašanj pri ustnem preverjanju za to področje.

Refleksija:
Ima razvito sposobnost naravoslovnega mišljenja, ki ga zmore uporabiti pri konkretnih praktičnih nalogah v razredu. Učence lahko na področju termodinamike in optike vodi, da v novih okoliščinah postavijo hipotezo, načrtujejo in izvedejo eksperiment, ki hipotezo potrdi ali ovrže.

Prenosljive spretnosti:
Pozna povezave termodinamike in optike z drugimi področji in je sposoben metode, ki se uporabljajo pri poučevanju tem iz mehanike, prenesti tudi na druga področja poučevanja.

Metode poučevanja in učenja
 • predavanja
 • laboratorijsko delo
 • hospitacije in nastopi
 • individualno delo
  Pri predavanjih in laboratorijskih vajah sodeluje laborant.
Načini ocenjevanja

Praksa
Pisni izpit
Ustni izpit
Ustni izpit lahko opravlja, kdor je izpolnil vse ostale obveznosti pri predmetu (praksa, uspešno opravljen pisni izpit).

Reference nosilca
 1. PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. Conoscopic figure : a complex consequence of a not so simple phenomenon. European journal of physics 36(1), (2015), 22 str.
 2. PAVLIN, Jerneja, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca. Liquid crystals: a new topic in physics for undergraduates. Eur. j. phys. 34 (3), (2013), str. 745-761.
 3. ČEPIČ, Mojca. Knitted patterns as a model for anisotropy. Phys. Educ. 47(4), (2012), str. 456-461.
 4. BAJC, Jure, ZAPLOTNIK, Žiga, ŽIVČIĆ, Mladen, ČARMAN, Martina. Local magnitude scale in Slovenia. Advances in geosciences 34 (2013), str. 23-28.
 5. ZIHERL, Saša, BAJC, Jure, ČEPIČ, Mojca. Refraction and absorption of microwaves in wood. Eur. j. phys. 34 (2), (2013), str. 449-459.