Metodični praktikum

2020/2021
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška fizika
Letnik:
1 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
5
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
1
Vaje
0
Laboratorij
4
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v letnik.
Uspešno zaključen študij na prvi stopnji smeri Izobraževalna fizika ali drug ekvivalenten študij.

Vsebina

Rokovanje in izvajanje osnovnih in naprednejših šolskih poskusov iz poglavij, ki sodijo v učni načrt fizike za gimnazije.
Načrtovanje in izdelava preprostih poskusov za aktivni pouk fizike.
Računalniško vodene meritve: poznavanje sodobne opreme, obdelava in prikaz izmerkov, načrtovanje in izvedba poskusov ter integracija v aktivni pouk.
Osnove digitalne fotografije (vključno z videom in hitrim zajemo sličic) in digitalne obdelave zvoka; načrtovanje in izvedba poskusov na podlagi digitalne obdelave fotografij, video in avdio posnetkov.
Uporaba sodobne multimedijske opreme, računalniških simulacij, IKT in izbrane didaktične programske opreme pri pouku fizike.

Temeljni literatura in viri

Članki o izdelavi in uporabi sodobne didaktične opreme za pouk fizike, predvsem v revijah:
Tuje revije/Forign journals:
European Journal of Physics
American Journal of Physics
Physics Education
The Physics Teacher
Domače revije/Domestic journals:
Fizika v šoli
Viri/Resources:
Etkina E, Gentile M, Van Heuvelen A, College Physics, Pearson, 2014.
PLANINŠIČ, Gorazd. Didaktika fizike : aktivno učenje ob poskusih. 1, Mehanika in termodinamika, (Matematika - fizika, 47). 1. ponatis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011. 216 str.
Spletne strani/Web pages
PHET računalniške simulacije/computer simulations (https://phet.colorado.edu/)
PIRA Physics Demonstration Bibliography (http://physicslearning.colorado.edu/PIRA/pira.asp)

Cilji in kompetence

Cilji: Študenti bodo spoznali sodobno opremo za pouk fizike in znali z njo rokovati. Sposobni bodo samostojno načrtovati in izvajati didaktične poskuse in jih produktivno uporabiti v aktivnem pouku fizike.

Kompetence:
Sposobnost uporabe sodobne didaktične opreme vključno z IKT in integracija le te v aktivni pouk.
Sposobnost presoje o tem kakšna oprema in kateri poskus so ustrezni za določen način, obliko in zahtevnost pouka fizike.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: S samostojnim eksperimentalnim delom študenti poglobijo pridobljeno znanje fizike in pridobijo izkušnje za eksperimentalno delo. Študentje se naučijo vključevati poskuse in drugo opremo v pouk in samostojno načrtovati in izdelati preproste poskuse za aktivni pouk.
Uporaba: Uporaba šolske eksperimentalne opreme in IKT za izboljšanje kvalitete pouka fizike.
Refleksija: Kritično vrednotenje poskusov in druge šolske opreme s stališča didaktične primernosti in učinkovitosti.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet: Uporaba računalniško vodenih merilnih instrumentov, multimedijske opreme in IKT pri pouku naravoslovnih predmetov. Sposobnost dela v timu.

Metode poučevanja in učenja

Uvodno predavanje in razprava. Skupinsko in individualno eksperimentalno delo.

Načini ocenjevanja

Ocenjuje se izvedba poskusov, integracija poskusov v pripravo učne ure, razumevanje problematike in obdelava rezultatov.
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

prof. dr. Gprazd Planinšič:
1. PLANINŠIČ, Gorazd. Project laboratory for first-year students. Eur. J. Phys., 2007, 28, pp S71-S82.
2. POKLINEK ČANČULA, Maja, PLANINŠIČ, Gorazd, ETKINA, Eugenia. Analyzing patterns in experts' approaches to solving experimental problems, Am. J. Phys., 2015, vol. 83, no. 4, p 366-374.
3. PLANINŠIČ, Gorazd, ETKINA, Eugenia. Light-emitting diodes : learning new physics. The Physics teacher, ISSN 0031-921X, 2015, vol. 53, no. 4, str. 210-216, ilustr. http://scitation.aip.org/content/aapt/journal/tpt/53/4/10.1119/1.4914558. [COBISS-SI-ID 2802788]
doc. dr. Aleš Mohorič:
1. MOHORIČ, Aleš, PODOBNIK, Tomaž. Navodila za Fizikalni praktikum pri predmetu Uvod v fiziko. Ljubljana: Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, 2010-. 33 str. [COBISS-SI-ID 2216548]
2. MOHORIČ, Aleš (avtor, fotograf), BABIČ, Vito (avtor, fotograf). Fizika 3 : učbenik za fiziko v 3. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 212 str., ilustr. 1 optični disk (CD-ROM), barve, zvok. ISBN 978-961-01-2653-9. [COBISS-SI-ID 290882560]