Praksa pouka 2

2020/2021
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška fizika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
5
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
4
Laboratorij
0
Vsebina

Po dogovoru s strokovnimi sodelavci, to je s profesorji fizike na šolah (mentorji) študent opravlja pedagoško prakso. Profesor fizike kot mentor spremlja in vodi delo študenta, ki se najprej preko hospitacij seznani z delom v razredu, potem pa tudi sam opravlja nastope. Delo je koordinirano in poteka v stalnem sodelovanju med učiteljem na fakulteti in učiteljem mentorjem na srednji šoli.

Temeljni literatura in viri
  1. J Strnad, O poučevanju fizike, knjižica Sigma (DMFA) 2007.
  2. Etkina E, Brookes D, Van Heuvelen A, Instructor's guide – College Physics, Pearson, 2014.
  3. A Arons, Teaching Introductory Physics, John Wiley & Sons (1997).
  4. C Swartz, T Miner, Teaching Introductory Physics - a source book, AIP press (1998).
Cilji in kompetence

Študenti preizkušajo v praksi usvojene metode poučevanja in učenja fizike in pridobivajo izkušnje z vodenjem in organizacijo pouka.

Kompetence:
Sposobnost načrtovanja in izvedbe pouka fizike v avtentičnem okolju
Sposobnost komuniciranja z učenci, njihovimi starši in z nadrejenimi.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje
Znanja in izkušnje povezane z delovanjem šole in našega izobraževalnega sistema.

Uporaba
Organizacija in vodenje pouka fizike v srednji šoli. Pisanje priprave za šolsko uro,

Refleksija
Izboljševanje svojega stila poučevanja in percepcije znanja na podlagi refleksije praktičnega dela.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet
Sposobnost komuniciranja naravoslovnih vsebin s široko javnostjo

Metode poučevanja in učenja

Hospitacije, nastopi, diskusije, konzultacije

Načini ocenjevanja

Pogoji: Nastopi, oddano poročilo o praksi
Ocene: Opravil / Ni opravil (po Statutu UL)

Reference nosilca

prof. dr. Gprazd Planinšič:
1.PLANINŠIČ, Gorazd. Didaktika fizike : aktivno učenje ob poskusih. 1, Mehanika in termodinamika, (Matematika - fizika, 47). 1. ponatis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011. 216 str. (University textbook)
2.ETKINA, Eugenia, PLANINŠIČ, Gorazd, VAN HEUVELEN, Alan. College physics : explore and apply. New York: Pearson, [2018]. XVIII, 981, [42] str., ilustr. ISBN 0-134-60182-3. ISBN 978-0-134-60182-3. ISBN 0-134-68330-7. ISBN 978-0-134-68330-0. [COBISS-SI-ID 3165796]
3.JELIČIĆ, Katarina, PLANINIĆ, Maja, PLANINŠIČ, Gorazd. Analyzing high school studentsʼ reasoning about electromagnetic induction. Physical review, Physics education research, ISSN 2469-9896, 2017, vol. 13, iss. 1, str. 010112-1-010112-18, ilustr., doi: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010112. [COBISS-SI-ID 3067236]
4.GREGORČIČ, Bor, ETKINA, Eugenia, PLANINŠIČ, Gorazd. A new way of using the interactive whiteboard in a high school physics classroom: a case study. Research in science education, ISSN 0157-244X, 2017, 25 str., ilustr., doi: 10.1007/s11165-016-9576-0. [COBISS-SI-ID 3059812]
5.PLANINŠIČ, Gorazd, ETKINA, Eugenia. Light-emitting diodes : learning new physics. The Physics teacher, ISSN 0031-921X, 2015, vol. 53, no. 4, str. 210-216, ilustr. http://scitation.aip.org/content/aapt/journal/tpt/53/4/10.1119/1.4914558. [COBISS-SI-ID 2802788]"