Razvoj fizike *

2020/2021
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška fizika
Letnik:
1 in 2 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
4
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
2
Seminar
1
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Zasnove naravoslovja v antiki
Mehanika in Osončje
Termodinamika
Elektromagnetizem
Optika
Atomika
Relativnost
Kvantna fizika
Pregled Nobelovih nagrad iz fizike in razvoj v sedanjem obdobju

Temeljni literatura in viri

Janez Strnad, Razvoj fizike, DZS 2003
Gerald Holton & Stephen Brush, Physics, The Human Adventure, Rutgers University Press, 2001. ISBN 0-8135-2908;
Priporočeno/suggested: Morris Shamos, Great Experiments in Physics, Dover Publications, New York, 1987.

Cilji in kompetence

Predmet vpeljuje razvoj fizikalnih pojmov in teorij skozi čas, kot ga razumemo danes. Stranpoti so bežno nakazane pri prelomnih trenutkih. Predmet želi skozi razvoj dodatno osvetliti ključna spoznanja v klasični in moderni fiziki in na proces nastajanja znanje v naravoslovju.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje
Študenti bodo spoznali, da so se fizikalne ideje razvijale v povezavi z opazovanji in izidi poskusov, slednji pa so določeni s stanjem družbe in njenim tehnološkim razvojem. Pedagogu je predmet dragocen kažipot pri ustreznem podajanju snovi v šoli in pri posredovanju naravoslovnih vsebin širši javnosti.

Uporaba
Pomembno pri pedagoškem delu je sposobnost postaviti obravnavano snov v zgodovinski kontekst. Zanimive zgodbe iz razvoja lahko pritegnejo pozornost večjega števila dijakov. Primeri iz zgodovine fizike pokažejo, da pot do znanja ni premočrtna in da odgovori niso dokončni.

Refleksija
Predmet nudi integralni pogled na celotno fiziko iz nekoliko drugačnega zornega kota kot je to v navadi pri specializiranih predmetih.

Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet
Povezava med poskusi/opazovanji ter osnovnimi prijemi pri opisu narave je ključna odlika tega predmeta. Predmet je zanimiv tudi za druge študente naravoslovja zaradi strnjenega pregleda preko vse fizike.

Metode poučevanja in učenja

Delo v skupinah, predavanja, sodelovalno učenje/poučevanje, seminarske in projektne naloge.

Načini ocenjevanja

pisni izpit
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

1.ETKINA, Eugenia, PLANINŠIČ, Gorazd. Defining and developing critical thinking through devising and testing multiple explanations of the same phenomenon. The Physics teacher, ISSN 0031-921X, 2015, vol. 53, no. 7, str. 432-437, ilustr.
2.PLANINŠIČ, Gorazd, MARSHALL, Rick. Is there life on exoplanet Maja? : a demonstration for schools. Physics Education, ISSN 0031-9120, 2012, vol. 47, no. 5, str. 584-588.
3.PLANINŠIČ, Gorazd, SLIŠKO, Josip. The pulley analogy does not work for every siphon. Physics Education, ISSN 0031-9120, 2010, vol. 45, no. 4, str. 356-361.
4.ETKINA, Eugenia, PLANINŠIČ, Gorazd. Thinking like a scientist. Physics world, ISSN 0953-8585, 2014, vol. 27, no. 3, str. 48-51.