Raziskovalno magistrsko delo 1

2020/2021
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška fizika
Letnik:
1 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
10
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina
  • Izbira področja magistrskega dela (področje pedagoške fizike, interdisciplinarne teme);
  • pregled relevantne literature na izbranem področju;
  • izbira eksperimentalnih metod in teoretičnih okvirjev; seznanitev s karakteristikami delovnega okolja in pogojev v katerih bo delo potekalo;
  • okvirnii načrt raziskovalnega dela.
Temeljni literatura in viri

Odvisna od področja magistrskega dela;
poleg temeljne literature povezane s temo magistrskega dela morajo študenti poiskati tudi aktualne znanstvene članke z ustreznega področja.

Depending on the thematic of the research work; in addition to the major resources on the relevant topic, students will also need to find and read relevant scientific papers that address the research topic.

Cilji in kompetence

Cilji:
Študenti bodo na podlagi znanja, pridobljenega med študijem in opravljanjem prakse v šoli sposobni načrtovati raziskavo na določeno temo, za dvig kvalitete pouka fizike;

Predmetno specifične kompetence:
Oblikovanje raziskovalnih vprašanj na področju pedagoške fizike
sistematično reševanje problemov pri izbrani temi;
izbira ustreznih virov in metod;

Predvideni študijski rezultati

Znanje. Razumevanje fizikalnih, pedagoških, kognitivnih in drugih relevantnih vidikov problematike, s katero se ukvarja magistrsko delo. Iskanje virov ter izbira raziskovalnih metod.
Uporaba. Obvladovanje metod in načina dela, ki je uporabno pri kasnejšem znanstvenem ali razvojnem delu.
Refleksija. Povezava z znanjem pridobljenim pri različnih predmetih v predhodnem študiju. Sposobnost povezovanja in uporabe znanja pri iskanju novih rešitev.
Prenosljive kompetence. Zasnova raziskovalnega dela s kombinacijo metod z namenom preverjanja hipotez. Sposobnost samostojnega ali skupinskega projektnega dela.

Metode poučevanja in učenja

Samostojno ali skupinsko delo ob konzultacijah z mentorjem.

Načini ocenjevanja

opravil / ni opravil

(ob upoštevanju Statuta UL in fakultetnih pravil)

Reference nosilca

prof. dr. Gprazd Planinšič:
1. JELIČIĆ, Katarina, PLANINIĆ, Maja, PLANINŠIČ, Gorazd. Analyzing high school studentsʼ reasoning about electromagnetic induction. Physical review, Physics education research, ISSN 2469-9896, 2017, vol. 13, iss. 1, str. 010112-1-010112-18, ilustr., doi: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010112. [COBISS-SI-ID 3067236]
2. GREGORČIČ, Bor, ETKINA, Eugenia, PLANINŠIČ, Gorazd. A new way of using the interactive whiteboard in a high school physics classroom: a case study. Research in science education, ISSN 0157-244X, 2017, 25 str., ilustr., doi: 10.1007/s11165-016-9576-0. [COBISS-SI-ID 3059812]
3. POKLINEK ČANČULA, Maja, PLANINŠIČ, Gorazd, ETKINA, Eugenia. Analyzing patterns in experts' approaches to solving experimental problems. American journal of physics : a publication of American association of physics teachers, ISSN 0002-9505, 2015, vol. 83, no. 4, str. 366-374, ilustr. http://scitation.aip.org/content/aapt/journal/ajp/83/4/10.1119/1.4913528. [COBISS-SI-ID 2803556]
4. PLANINŠIČ, Gorazd, ETKINA, Eugenia. Light-emitting diodes : learning new physics. The Physics teacher, ISSN 0031-921X, 2015, vol. 53, no. 4, str. 210-216, ilustr. http://scitation.aip.org/content/aapt/journal/tpt/53/4/10.1119/1.4914558. [COBISS-SI-ID 2802788]
5. ETKINA, Eugenia, PLANINŠIČ, Gorazd. Defining and developing critical thinking through devising and testing multiple explanations of the same phenomenon. The Physics teacher, ISSN 0031-921X, 2015, vol. 53, no. 7, str. 432-437, ilustr. http://scitation.aip.org/content/aapt/journal/tpt/53/7/10.1119/1.4931014. [COBISS-SI-ID 2898276]"