Poučevanje matematike in fizike v angleškem jeziku

2020/2021
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška fizika
Letnik:
1 ali 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
5
Jezik:
slovenski
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Pregled razlik in podobnosti med slovensko in angleško strokovno terminologijo (vključno s simboli, enotami, načini označevanja, zapisi enačb itd) v okviru naslednjih vsebin.

MATEMATIKA: (1. del) logika in množice, števila in operacije, osnovna algebra, geometrija v ravnini in prostoru, vektorji, funkcije, stožnice; (2. del) Zaporedja in vrste, diferencialni in integralski račun, verjetnostni račun, statistika.

FIZIKA: (1. del) Premo in krožno gibanje, sila in navor, Newtonovi zakoni in gravitacija, gibalna količina, delo in energija, zgradba snovi in temperatura, notranja energija in toplota, električni naboj in električno polje, električni tok, magnetno polje, indukcija; (2. del) nihanje, valovanje, svetloba, atom in atomsko jedro, astronomija

Osnovno izražanje pri poučevanju: opisovanje, razlaganje, utemeljevanje

Posebna besedila: učna priprava, pisni preizkus znanja, seminarsko delo, poročilo

Razumevanje matematičnega in fizikalnega besedila: učbenik, poljudno matematično in fizikalno besedilo

Tvorba strokovnega besedila: kombiniranje besed, simbolov in enačb, slovnica, organizacija besedila, stil

Temeljni literatura in viri

Gary Martin, Focus in High School Mathematics: Reasoning and Sense Making. NCTM, 2009.

Gary Robert Muschla, Teaching the Common Core Math Standards with Hands-On Activities, Grades 9-12. Jossey-Bass, 2015.

Douglas C. Giancoli, Physics: Principles with Applications (7th Edition). Pearson, 2016.

Eugenia Etkina, Gorazd Planinšič, Alan Van Heuvelen, College physics : explore and apply. Pearson, 2018.

Cilji in kompetence

Študenti se seznanijo z angleškimi izrazi za matematične in fizikalne pojme iz srednješolskih učnih načrtov. Spoznajo pomembne vidike poučevanja matematike in fizike v angleškem jeziku, obravnavajo posebne vrste angleških besedil, ki so bistvena za učitelje matematike in fizike, in se naučijo tvoriti matematično oziroma fizikalno besedilo v angleškem jeziku.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Poznavanje angleških matematičnih in fizikalnih izrazov za poučevanje na srednješolskem nivoju. Izdelava priprav in pisnih preizkusov znanja za poučevanje matematike in fizike v angleščini. Razumevanje in tvorba angleškega matematičnega oziroma fizikalnega besedila.

Uporaba:

Doba internacionalizacije in globalizacije je prinesla potrebo po širjenju kompetenc učiteljev na področje izražanja in možnosti aktivnega profesionalnega udejstvovanja v angleškem jeziku. Po eni strani želimo učitelje usposobiti za poučevanje matematike in fizike na mednarodnih oddelkih in mednarodnih šolah, po drugi strani pa jim želimo omogočiti sodelovanje v programih izmenjav ter na mednarodnih strokovnih srečanjih učiteljev in spremljanje sodobnih mednarodnih trendov v izobraževanju.

Refleksija:

Povezovanje matematičnega ter fizikalnega poučevanja s poučevanjem v tujem jeziku.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet:

Ustna in pisna komunikacija v angleškem jeziku.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, diskusije, seminar, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

• izdelava in predstavitev seminarskega dela (pogoj za pristop k pisnemu izpitu)
• pisni izpit
Ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno) (po Statutu UL)

Reference nosilca

Jaka Smrekar

SMREKAR, Jaka. Periodic homotopy and conjugacy idempotents. Proceedings of the American Mathematical Society, ISSN 0002-9939, 2007, vol. 135, no. 12, str. 4045-4055 [COBISS-SI-ID 14382681]
SMREKAR, Jaka, YAMASHITA, Atsushi. Function spaces of CW homotopy type are Hilbert manifolds. Proceedings of the American Mathematical Society, ISSN 0002-9939, 2009, vol. 137, no. 2, str. 751-759 [COBISS-SI-ID 14965849]
SMREKAR, Jaka. Homotopy type of mapping spaces and existence of geometric exponents. Forum mathematicum, ISSN 0933-7741, 2010, vol. 22, no. 3, str. 433-456 [COBISS-SI-ID 15638105]
University of Cambridge Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge, June 1994. [brez vpisa v COBISS]

Alexander Keith Simpson

J. Brotherston and A. Simpson. Sequent Calculi for Induction and Infinite Descent. Journal of Logic and Computation, 21(6), pp. 1177–1216, 2011. https://doi.org/10.1093/logcom/exq052
Simpson. Measure, Randomness and Sublocales. Annals of Pure and Applied Logic, 163(11), pp. 1642–1659, 2012. https://doi.org/10.1016/j.apal.2011.12.014
M. Mio and A. Simpson. Lukasiewicz mu-calculus. Fundamenta Informaticae, 150(3– 4), pp. 317–346, 2017. https://doi.org/10.3233/FI-2017-1472

Gorazd Planinšič

JELIČIĆ, Katarina, PLANINIĆ, Maja, PLANINŠIČ, Gorazd. Analyzing high school studentsʼ reasoning about electromagnetic induction. Physical review, Physics education research, ISSN 2469-9896, 2017, vol. 13, iss. 1, str. 010112-1-010112-18, ilustr., doi: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010112 [COBISS-SI-ID 3067236]
ETKINA, Eugenia, PLANINŠIČ, Gorazd. Defining and developing critical thinking through devising and testing multiple explanations of the same phenomenon. The Physics teacher, ISSN 0031-921X, 2015, vol. 53, no. 7, str. 432-437, ilustr.
http://scitation.aip.org/content/aapt/journal/tpt/53/7/10.1119/1.4931014 [COBISS-SI-ID 2898276]
ETKINA, Eugenia, PLANINŠIČ, Gorazd, VAN HEUVELEN, Alan. College physics : explore and apply. New York: Pearson, [2018]. XVIII, 981, [42] str., ilustr. ISBN 0-134-60182-3. ISBN 978-0-134-60182-3. ISBN 0-134-68330-7. ISBN 978-0-134-68330-0 [COBISS-SI-ID
3165796]