Projektno delo v znanosti

2022/2023
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška fizika
Letnik:
1 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
3
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
1
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Načrtovanje in izvedba praktične projektne naloge odprtega tipa, ki je primerna za skupino študentov prvega letnika. Spremljava in analiza dela skupine študentov pri reševanju zastavljene naloge.

Temeljni literatura in viri

Revije/journals
Physics Education (http://www.iop.org/EJ/S/0/30619/journal/0031-9120).
European Journal of Physics (http://www.iop.org/EJ/search/0143-0807/1).
American Journal of Physics (http://scitation.aip.org/ajp/).
The Physics Teacher (http://scitation.aip.org/tpt/).
Dodatna priporočena literatura (osnovni napotki za izvajanje računalniških meritev)/Additional suggested literature:
PLANINŠIČ, Gorazd. Didaktika fizike : aktivno učenje ob poskusih. 1, Mehanika in termodinamika, (Matematika - fizika, 47). 1. ponatis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011. 216 str.
MOHORIČ, Aleš, Uvod v meritve, gradivo je prosto dostopno na: www.fmf.uni-lj.si/~mohoric/skripta/praktikum/o_meritvah.pdf‎

Cilji in kompetence

Cilji: Oblikovanje projektne raziskovalne naloge za timsko delo. Izdelava analize predstavitve rezultatov timskega dela.

Kompetence:
Sposobnost načrtovanja in izpeljave praktičnega projektnega dela za skupino študentov. Sposobnost uporabe osnovnih in naprednejših merilnih naprav in računalnika za zajemanje, analizo in prikaz izmerkov.
Sposobnost analize predstavitev rezultatov skupinskega dela.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Znanje o delovanju in rokovanju z osnovno in zahtevnejšo eksperimentalno opremo, merskimi napravami in orodji. Znanje o načrtovanju projektnega dela za majhne skupine dijakov/študentov.
Uporaba: Uporaba že osvojenega teoretičnega znanja fizike in didaktike fizike v realnih, praktičnih situacijah.
Refleksija: Kritično ovrednotenje rezultatov dela skupine in vlog posameznikov znotraj skupine.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet: Sposobnost za timsko delo, za komuniciranje s sodelavci ter sposobnost iskanja podatkov potrebnih pri reševanju praktične naloge.

Metode poučevanja in učenja

Projektno delo, učenje z odkrivanjem, raziskovalno delo.

Načini ocenjevanja

Pogoji za uspešno opravljen predmet: polna prisotnost pri skupinskem delu, pravočasna oddaja poročila, navedba študenta/ke v poročilu skupine.
Ocene: opravil / ni opravil.

Reference nosilca

prof. dr. Gprazd Planinšič:
1. PLANINŠIČ, Gorazd. Project laboratory for first-year students. Eur. J. Phys., 2007, 28, pp S71-S82.
2. ETKINA, Eugenia, PLANINŠIČ, Gorazd. Defining and developing critical thinking through devising and testing multiple explanations of the same phenomenon. The Physics teacher, 2015, vol. 53, no. 7, str. 432-437,
3. POKLINEK ČANČULA, Maja, PLANINŠIČ, Gorazd, ETKINA, Eugenia. Analyzing patterns in experts' approaches to solving experimental problems, Am. J. Phys., 2015, vol. 83, no. 4, p 366-374.
4. PLANINŠIČ, Gorazd, ETKINA, Eugenia. Light-emitting diodes : learning new physics. The Physics teacher, ISSN 0031-921X, 2015, vol. 53, no. 4, str. 210-216, ilustr. http://scitation.aip.org/content/aapt/journal/tpt/53/4/10.1119/1.4914558. [COBISS-SI-ID 2802788]
5. PLANINŠIČ, Gorazd, ETKINA, Eugenia. Light-emitting diodes : solving complex problems. The Physics teacher, ISSN 0031-921X, 2015, vol. 53, no. 5, str. 291-297, ilustr. http://scitation.aip.org/content/aapt/journal/tpt/53/5/10.1119/1.4917437. [COBISS-SI-ID 2807140]