Seminar 2

2022/2023
Program:
Magistrski študijski program 2. stopnje Pedagoška fizika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
4
Jezik:
slovenski
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
0
Seminar
3
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Program seminarjev se oblikuje vsako leto, pretežno zajema snov iz vseh področij fizike, ki se raziskovalno gojijo na FMF in v sorodnih raziskovalnih institucijah. Kot mentorji pri seminarjih nastopajo učitelji UL in raziskovalci na sorodnih raziskovalnih institucijah.

Temeljni literatura in viri

William Strunk, Jr., E. B. White, "The Elements of Style".
Specialna literatura ob posamezni temi seminarja.

Cilji in kompetence

Študenti se pri predmetu po eni strani naučijo predstaviti širši fizikalni publiki znanstvene teme, s katerimi se sami ukvarjajo, po drugi strani pa se navadijo na znanstvene diskusije, ki take predstavitve spremljajo

Predvideni študijski rezultati

Znanje in Razumevanje
Poznavanje novosti na širšem področju fizike, poznavanje osnovnih pravil dobrega pisanja člankov in priprave predavanj.

Uporaba
Predstavitev lastnega dela, pisanje člankov, priprava predavanja, sodelovanje v diskusiji. Prenos spoznanj iz enega področja fizika na drugo.

Refleksija
Kritično presojanje podatkov v literaturi, kritično presojanje predavanj drugih predavateljev.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet
Predstavitev lastnega dela, pisanje člankov, priprava predavanja, sodelovanje v diskusiji.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, priprava seminarja.

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga
Ustna predstavitev
Ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno) (ob upoštevanju Statuta UL).