Merila za sprejem vzporednih študentov in študentov diplomantov

Vzporedni študij

Študent, vpisan na univerzitetni ali visokošolski strokovni program v Sloveniji, lahko zaprosi za vzporedni študij na univerzitetne in visokošolsko strokovne programe Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, če izpolnjuje osnovne pogoje za vpis na te programe, pogoje za vpis v višji letnik na matični fakulteti in ima soglasje matične fakultete za vzporedni študij na FMF UL. Vzporedni študij je možen šele po opravljenem 1. letniku na matični fakulteti.

Diplomanti

Študent, ki je že diplomiral na enem od univerzitetnih ali visokošolskih strokovnih programov in izpolnjuje osnovne vpisne pogoje za vpis, lahko kandidira za vpis v 1. letnik študija na univerzitetne in visokošolsko strokovne programe, ki jih izvaja Fakulteta za matematiko in fiziko UL. Vpisna mesta Število vpisnih mest za vpis vzporednih študentov in študentov diplomantov določi Senat FMF UL vsako leto in je omejeno na 5% razpisanih mest za vpis v 1. letnik rednega študija. Komisija za študijske zadeve opravi izbiro na osnovi naslednjih meril:

  • splošni uspeh pri maturi oziroma poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu (40% točk)
  • uspeh iz matematike pri maturi oziroma poklicni maturi ali pri maturitetnem predmetu matematika oziroma zaključnem izpitu; če kandidat pri zaključnem izpitu nima predmeta matematika, se upošteva ocena v 4. letniku srednje šole (20% točk)
  • povprečna ocena opravljenih izpitov in vaj (40% točk)

Vloga

Vlogo oddate v študentski pisarni Oddelka za fiziko, soba 021 na Jadranski 19, telefon (01) 4766 517. Uradne ure so vsak delavnik od 10h do 12h. Vlogi priložite ustrezna dokazila v pisni obliki.