Navodila za vpis in kontakt

Vpis v 1. letnik

Pogoji za vpis

V univerzitetni študijski program Fizika I. stopnja  se lahko vpiše, kdor je :

 • opravil splošno maturo,
 • kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja in izpit iz splošne mature iz predmeta matematika. Če je kandidat ta predmet že opravljal na poklicni maturi, pa iz kateregakoli predmeta splošne mature. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravljal na poklicni maturi,
 • pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

POZOR!

Po dvoletnem prehodnem obdobju bodo v študijskem letu 2025/26 v veljavo stopile naslednje spremembe vpisnih pogojev:

 • kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja tehnik računalništva, tehnik mehatronike ali tehnik optik in izpit iz splošne mature iz predmeta matematika. Če je kandidat ta predmet že opravljal na poklicni maturi, pa iz kateregakoli predmeta splošne mature. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravljal na poklicni maturi.

V visokošolski študijski program Aplikativna Fizika I. stopnja (prej Fizikalna merilna tehnika) se lahko vpiše, kdor je

 • opravil maturo,
 • opravil poklicno maturo, 
 • opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Vpisni roki

Datumi so objavljeni TU.

Za slovence in državljane EU

 • Prvi prijavni rok: od februarja do marca
 • Drugi prijavni rok: avgusta

Tujci in Slovenci brez državljanstva

 • Prvi prijavni rok: od februarja do aprila
 • Drugi prijavni rok: septembra (Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki že imajo sklep o priznavanju izobrazbe iz Univerze v Ljubljani in v prvi prijavi niso bili sprejeti na noben študijski program ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti).

Vzporedni vpis, vpis po merilih za prehode

 • Prvi prijavni rok: septembra
Vpisna mesta

Univerzitetni študijski program:

 • 160 mest (Slovenci, EU državljani);
 • 10 mest (Slovenci brez državljanstva);
 • 10 mest (tujci);
 • 20 mest (vpis v višji letnik po merilih za prehode);
 • 5 mest (vzporedni študij)

Visokošolski študijski program:

 • 40 mest (Slovenci, EU državljani);
 • 4 mesta (Slovenci brez državljanstva);
 • 4 mesta (tujci);
 • 20 mest (vpis v višji letnik po merilih za prehode);
 • 4 mesta (vzporedni vpis)
Vpisni postopek

Prijava na razpis za vpis

Prijava na razpis je za vse kandidate enaka in poteka preko portala eVŠ.

Vpisni postopek skladno z Razpisom za vpis vodi vpisna služba Univerze v Ljubljani. Izjema so postopki za vzporedni vpis in vpis v višji letnik po merilih za prehode, ki jih vodi fakulteta.

!POZOR! Prijava je pravilno oddana, ko s portala eVŠ prejmete elektronsko sporočilo, da je vaša prijava uspešno zaključena. V primeru dvoma, nas čim prej kontaktirajte, da preverimo ali ste bili uspešni.

Vpisni postopek

Kandidati bodo po zaključenem izbirnem postopku prejeli sklep, v katerem bo navedeno, v kateri študijski program so sprejeti. Prejem sklepa še ne pomeni, da je kandidat vpisan na študijski program, saj bo za zaključek vpisa mora izpolniti in oddati vpisni list na fakulteti. Navodila za zaključek vpisa bo fakulteta poslala kandidatom skupaj z vabilom na vpis (predvidoma konec julija).

Zaključek vpisa

POMEMBNO: Vabila na vpis bodo kandidatom poslana preko elektronske pošte, zato ob prijavi v eVŠ uporabite mail, ki bo veljaven tudi po zaključku srednje šole in pozorno spremljajte svoj e-mail.

Koristne informacije po vpisu

Digitalna identiteta

Digitalno identiteto boste potrebovali za prijavo v Študentski informacijski sistemi UL FMF (VIS), za dostop do spletne učilnice FMF, za dostop do univerzitetne elektronske pošte in za uporabo Office 365.

Informacije o študiju Fizike in Obvestila za študente fizike

Informacije o študiju (študijski programi, urniki, spletna učilnica, pravilniki, navodila in obrazci …) in obvestila za študente najdete na spletni strani UL FMF. Na prejemanje obvestil za študente se lahko naročite tu.

Karierni center UL

Informacije najdete na naslednji povezavi. Karierna svetovalka za študente UL FMF je Andreja Jurček (andreja.jurcek@uni-lj.si).

Subvencioniranje študentske prehrane

Informacije najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani. Letos bo od septembra dalje možen predvpis v sistem za koriščenje subvencionirane študentske prehrane in bo omogočen naslednji dan po zaključenem vpisu. Podatke o odpiralnem času točk SŠP najdete na naslednji povezavi pod zavihkom točke SŠP. Postopek prijave je opisan pod zavihkom pogosta vprašanja.

Subvencionirana vozovnica

Subvencionirano vozovnico lahko pridobite naslednji dan po zaključku vpisa. Informacije najdete na spletni strani LPP in eUprava.

Bivanje v študentskih domovih

Informacije najdete na naslednji povezavi.

Pogosta vprašanja študentov

Odgovore najdete na tukaj in tukaj.

Vpis diplomantov

Diplomanti se lahko prijavijo na redna vpisna mesta v rokih določenih za slovenske državljane in državljane članic Evropske unije.

Za študij na teh vpisnih mestih je predvideno plačilo šolnine, ne glede na to, ali gre za redni ali izredni študij (skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu). Šolnine za študijske programe si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Tuji študenti

Vpis

Informacije o prijavi najdete na naslednjih povezavah: Univerza v Ljubljani in MIZŠ. Več informacij lahko pridobite tudi na: e-mail: admission@uni-lj.si; telefon: +386 (1) 241-85-85, +386 (1) 241-85-86. Prvi prijavni rok: od februarja do aprila, drugi prijavni rok: septembra. Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki že imajo sklep o priznavanju izobrazbe iz Univerze v Ljubljani in v prvi prijavi niso bili sprejeti na noben študijski program ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti.

Dan dobrodošlice

Univerza v Ljubljani v septembru organizira dogodek na katerem mednarodnim študentkam in študentom predstavi informacije v zvezi s študijem na Univerzi v Ljubljani, obštudijskimi in drugimi dejavnostmi ter ostale uporabne informacije, vezane na bivanje v Sloveniji.

Leto plus

Tujim študentom ob vpisu priporočamo prijavo na modul Leto plus, ki ponuja naslednje ugodnosti:

 • brezplačno učenje slovenščine,
 • 3 KT ob odobritvi Komisije za študijske zadeve OF,
 • možnost podaljšanja statusa študenta ob doseganju 30 KT (skupaj s KT, ki jih prinašata modula).

Število mest je omejeno, zato priporočamo, da se pravočasno prijavite! Več o modulu in prijavi najdete TUKAJ. Prijava na modul je mogoča naslednji dan po zaključku vpisnega postopka, zato priporočamo izpolnjevanja vpisnega lista in pošiljanje vpisne dokumentacije takoj po prejemu navodil za vpis (navodila boste prejeli po e-pošti).

EMŠO (Enotna matična številka občana)

V primeru, da EMŠO kandidat pred vpisom še ni prevzel, jo bo prevzela študentska pisarna.

Vzporedni vpis

Pogoji za vzporedni vpis
 1. Pogoji za vpis v 1. letnik izbranega študijskega programa na FMF (glej zgoraj Pogoji za vpis v 1. letnik).
 2. Vpis v višji letnik matične fakultete.
 3. Soglasje matične fakultete za vzporedni študij.
Vpisni rok za vzporedni vpis

Od 1. do 15. septembra 2023.

Vpisna mesta za vzporedni vpis

Glej zgoraj (Vpisna mesta za vpis v 1. letnik).

Vpisni postopek za vzporedni vpis

Prijava: preko portala eVŠ (Vpis za vpis v višji letnik po merilih za prehode in vzporedni vpis)

Poleg prijave v portal eVŠ morajo kandidati v študentsko pisarno Oddelka za fiziko FMF dostaviti naslednje dokumente:

 • potrdilo o vpisu v višji letnik na matično fakulteto,
 • dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vpis na vzporedni študijski program in
 • soglasje matične fakultete za vzporedni vpis na drugo fakulteto.

Dokazila lahko kandidati dostavijo:

 • po elektronski pošti na naslov fizika@fmf.uni-lj.si ali
 • osebno na recepcijo FMF ali
 • po pošti na naslov: Študentska pisarna OF, Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana.

Koristne informacije glede vzporednega vpisa.

Vpis v višji letnik po merilih za prehode

Pogoji za vpis po merilih za prehode

Kandidati morajo izpolnjevati:

 1. pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa (glej zgoraj Pogoji za vpis v prvi letnik) in
 2. pogoje za vpis v višji letnik.

Pogoji za vpis v višji letnik

Fizika

 • za vpis v 2. letnik: Klasična fizika, Matematika I in II, Fizikalni praktikum I in II, Računalniški praktikum in skupno vsaj 52 ECTS,
 • za vpis v 3. letnik: vsi izpiti 1. letnika, Moderna fizika 1 in 2, Matematika 3 in 4, Fizikalni praktikum 3 in 4 in skupno vsaj 50 ECTS.

Aplikativna fizika

 • za vpis v 2. letnik: Fizika 1, Matematika 1, Praktikum merilne tehnike 1 in 2 in skupno vsaj 54 ECTS
 • za vpis v 3. letnik: vsi izpiti 1. letnika, Fizika 2, Matematika 2, Praktikum merilne tehnike 3 in 4 in skupno vsaj 54 ECTS iz predmetov 2. letnika.

Vpisni roki za vpis po merilih za prehode

Glej zgoraj Vpisni roki v 1. letnik.

Vpisna mesta za vpis po merilih za prehode

Univerzitetni študijski program:

 • 20 mest (vpis v višji letnik po merilih za prehode);

Visokošolski študijski program:

 • 20 mest (vpis v višji letnik po merilih za prehode);
Vpisni postopek za vpis po merilih za prehode

Razpis in prijava

Prijava: preko portala eVŠ (Vpis za vpis v višji letnik po merilih za prehode in vzporedni vpis)

Vpisni postopek

 1. KORAK: Kandidat naj čim prej obvesti študentsko pisarno o nameri (po elektronski pošti).
 2. KORAK: Zgornjemu obvestilu naj kandidat priloži potrdilo o opravljenih obveznostih ter navede, v kateri študijski program bi se rad prepisal.
 3. KORAK: Komisija za študijske zadeve OF na podlagi opravljenih obveznosti določi letnik v katerega se lahko vpiše kandidat, oziroma določi manjkajoče obveznosti za vpis v želeni letnik.
 4. KORAK: Vpis preko portala eVŠ.
 5. KORAK: Pregled vpisne dokumentacije s strani fakultete.
 6. KORAK: Izdaja odločbe glede vpisa (odločbo prejmete v sistemu eVŠ).
 7. KORAK: Prejem navodil za zaključek vpisa po e-pošti.
 8. KORAK: Izpolnitev in oddaja vpisnega lista (on-line) s strani kandidata.

Plačilo šolnine

Skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu morajo študenti, ki so že koristili prepis (spremembo študijskega programa) ali ponavljanje letnika, plačati šolnino. Šolnine za študijske programe si lahko ogledate na naslednji povezavi.

V primeru, da prepisa ali ponavljanja letnika kandidat še koristil, plačila šolnine ni.

Ker se vpis v višji letnik po merilih za prehode smatra za prepis, kandidati izgubijo pravico do ponavljanja, prepisa in do koriščenja dodatnega leta.

Vpis v višji letnik, ponavljanje letnika, dodatno leto in prošnje

 1. Vpis v višji letnik: s pogoji ali brez pogojev
 2. Ponavljanje letnika
 3. Dodatno leto (ABSOLVENT)
 4. Podaljšanje statusa študentu, ki ni opravil obveznosti
 5. Pavziranje
 6. Nadaljevanje študija po prekinitvi

Kontakti

Študentska pisarna - fizika

Jadranska 19, 1111 Ljubljana
fizika@fmf.uni-lj.si
Soba: 021

Samostojna strokovna delavka:
Nina Rogelja
Telefon: (01) 4766 517