Finančni trgi in inštitucije

2018/2019
Program:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Finančna matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:

Aleš Berk Skok, Marko Košak

Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
4
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Pomen, funkcija in vrste finančnih institucij in trgov.
Trg denarja, trg kapitala (primarni in sekundarni trg), devizni trg.
Nacionalni finančni trgi in razvoj sistemov trgovanja .
Mednarodni finančni trgi (trg evrodenarja, trg evroobveznic, tujih obveznic in evrokreditov).
Integracija, fragmentacija in kvaliteta trgov.
Vloga institucionalnih investitorjev in njihovega načina trgovanja (zavarovalnice, investicijski skladi, pokojninski skladi in njihove naložbe).
Reguliranje finančnega sektorja .
Posebnosti slovenskega finančnega trga in institucij.

Temeljni literatura in viri

J. Madura: Financial Markets and Institutions, 7th edition, South-Western, Mason, 2006.
B. Stein: The European Equity Markets, European Capital Markets Institute, Copenhagen, 1996.
F. J. Fabozzi, F. Modigliani: Capital Markets, Institutions and Instruments, 3rd edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 2002.

Cilji in kompetence

Namen predmeta je študenta seznaniti z značilnostmi modernega finančnega sistema razvitih gospodarstev. Študent spozna njegove najpomembnejše sestavne dele: kdo so udeleženci, s katerimi finančnimi instrumenti se največ trguje, vrste finančnih trgov in njihove značilnosti, organizacijo trgovanja in kako je finančni sektor reguliran. Pogledali si bomo tudi, kako se na finančnih trgih oblikujeta cena denarja in cena kapitala, ki vplivata na vrednost finančnih naložb. Predmet gradi na znanju financ, ki ga je študent pridobil v dotedanjem študiju in se osredotoča predvsem na vlogo institucionalnih investitorjev znotraj finančnega sistema.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Navedemo tisto znanje, kjer zadošča, da študentpozna / navede določene podatke / avtorje, postopke ipd. – t.i. deklarativno znanje. Razumevanje pojmov, zakonitosti, teorij, pojavov, struktur, procesov, relacij, postopkov ipd.
Uporaba: Principov oz. zakonitosti oz. modelov na posameznih primerih, iskanje povezav s prakso, utemeljevanje in evalvacija ipd.
Refleksija: Lastnega razumevanja teorije in izkušenj v praksi, kritično ovrednotenje skladnosti med teoretičnimi načeli in praktičnim ravnanjem ipd.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Študenti naj bi pridobili spretnosti uporabe domače in tuje literature in drugih virov, zbiranja in interpretiranja podatkov ter poročanje (ustno in pisno). Študenti naj bi bili sposobni identificirati in reševati vsebinske probleme in kritično vrednotiti različne dogodke iz vsakdanjega življenja na finančnih trgih.

Metode poučevanja in učenja

Večina snovi se predstavi v okviru predavanj, pri katerih se uporabi tudi novejše pripomočke, kot je internet in video predstavitve. Študent mora sodelovati na predavanjih in vajah ter uspešno izdelati in predstaviti seminarsko nalogo.

Načini ocenjevanja

Izpit po končanih predavanjih je pisni, h končni oceni prispeva 50% (študent mora pisni izpit za pozitivno oceno opraviti z vsaj 50%).
Seminar, ki h končni oceni prispeva 25%
Kolokvij, ki h končni oceni prispeva 25%
Ocenjevalna lestvica: 60%-67.5% zd(6), 68%-75.5% db(7), 76%-83.5% pdb (8), 84%-91.5% pdb (9), nad 92% odl (10).
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

KOŠAK, Marko, ZORIĆ, Jelena. Accounting for heterogeneity in cross-country bank efficiency comparisons : the case of new EU member states. The Economics of Transition, ISSN 0967-0750, Jul. 2011, vol. 19, iss. 3, str. 473-494. [COBISS-SI-ID 20154342]
ČOK, Mitja, SAMBT, Jože, KOŠAK, Marko, VERBIČ, Miroslav, MAJCEN, Boris. Distribution of personal income tax changes in Slovenia. Post-communist economies, ISSN 1463-1377, Dec. 2012, vol. 24, no. 4, str. 503-515, ilustr. [COBISS-SI-ID 1667726]
KOŠAK, Marko, LONČARSKI, Igor, SLAPNIČAR, Sergeja. Corporate governance in the Slovenian banking sector : an empirical survey. V: Corporate governance of banks : special issue, (Bančni vestnik, ISSN 0005-4631, Vol. 59, no 11, Nov. 2010). Ljubljana: Združenje bank Slovenije, 2010, vol. 59, no. 11, str. 29-38, ilustr. [COBISS-SI-ID 19640038]
BERK SKOK, Aleš, SIMONETI, Marko. Naložbeni pokojninski skladi, dolgoročna vzdržnost javnih financ in finančna stabilnost v Sloveniji. Management, ISSN 1854-4223, pomlad 2011, leto 6, št. 1, str. 61-83. [COBISS-SI-ID 20097254]
BERK SKOK, Aleš. Poslovanje institucij trga kapitala v finančni krizi in priložnosti za razvoj kapitala. IB revija, ISSN 1318-2803. [Slovenska izd.], 2010, letn. 44, št. 3-4, str. 91-120. [COBISS-SI-ID 512298364]
RUPNIK, Ksenija, BERK SKOK, Aleš. Geneza in reševanje sedanje finančne krize. Bančni vestnik, ISSN 0005-4631, jan./feb. 2009, letn. 58, št. 1/2, str. 50-55. [COBISS-SI-ID 18364646]
BERK SKOK, Aleš, RUPNIK, Ksenija. Dejavniki kreditnega razmika v finančni krizi = Determinants of credit spread in a financial crisis. Bančni vestnik, ISSN 0005-4631, maj 2009, letn. 58, št. 5, str. 28-33, ilustr. [COBISS-SI-ID 18546662]
ČOK, Mitja, SAMBT, Jože, BERK SKOK, Aleš, KOŠAK, Marko. Long-term sustainability of the Slovenian pension system. Economic and business review, ISSN 1580-0466. [Tiskana izd.], Dec. 2008, vol. 10, no. 4, str. 271-288, tabele. [COBISS-SI-ID 18350822]
GOLJUF, Dejan, BERK SKOK, Aleš. Pomen stabilizacije trga kritih obveznic za Evrosistem. Bančni vestnik, ISSN 0005-4631, okt. 2009, letn. 58, št. 10, str. 17-20, ilustr. [COBISS-SI-ID 18758630]