Organizacija in struktura trga

2018/2019
Program:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Finančna matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:

Aljoša Feldin

Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina
 1. Tehnologija in tržna struktura
  1.1. Klasični monopol in več-produktni monopol
  1.2. Osnove teorije iger
  1.3. Oligopolni trgi
 2. Predatorstvo – ohranjanje monopolne moči
 3. Segmentacija trga
  3.1. Diferenciacija proizvodov
  3.2. Cenovna diskriminacija
 4. Dogovarjanje in karteli
  4.1. Dinamični oligopolni modeli
  4.2. Karteli
  4.3. Združevanje
 5. Vertikalna razmerja in omejitve
Temeljni literatura in viri

Pepall Lynne, Richard Daniel J., Norman George: Industrial Organization: Contemporary Theory and Practice, 3rd. ed., South-Western - Thomson Learning, 2005. ISBN 0-324-26130-6
Tirole Jean: The Theory of Industrial Organization, The MIT Press, 1988. ISBN 0-262-20071-6

Cilji in kompetence

Slušatelje usposobiti za prepoznavo tržnih struktur in njihovih lastnosti, vzrokov, ki so do njih pripeljali in strategij, ki jih podjetja uporabljajo za ohranitev ali razvoj svojega položaja v teh strukturah.

Predvideni študijski rezultati

Skozi mikroekonomska orodja delnega ravnovesja in s teorijo iger spoznati široko snov
analize tržnih struktur in dejavnikov, ki na njih vplivajo.
Spoznati, kako na tržno dogajanje v posamezni panogi vplivajo velikost trga,
tehnološke značilnosti, način tekmovanja podjetij in dejavnosti države.
Osvetliti nasprotja med motivi konkurenčnih podjetij in družbeno blaginjo.

Metode poučevanja in učenja

Ex catedra predavanja in reševanje računskih primerov

Načini ocenjevanja

Dva kolokvija, vsak po 50% končne
ocene ali zaključni pisni izpit (100% ocene)

Reference nosilca

FELDIN, Aljoša, KOŠAK, Marko, PRAŠNIKAR, Janez, RAŠKOVIĆ, Matevž, ŽABKAR, Vesna. Strategic considerations in banking ownership : the case of Slovenian banking market. Transformations in business & economics, ISSN 1648-4460, 2009, vol. 8, no. 3 (18), str. 36-56. [COBISS-SI-ID 18917606]
FELDIN, Aljoša. Political sustainability of flat income tax : the Slovenian case. Economic and business review, ISSN 1580-0466. [Tiskana izd.], Jun. 2008, vol. 10, no. 2, str. 77-88, ilustr. [COBISS-SI-ID 17950950]
FELDIN, Aljoša. Core convergence in two sided matching markets. V: SERTEL, Murat R. (ur.), KORAY, Semih (ur.). Advances in economic design, (Studies in economic design). Berlin, London: Springer, 2003, str. 125-150. [COBISS-SI-ID 1971922]
FELDIN, Aljoša. Tržne strukture in njihov vpliv na konkurenčnost slovenskega gospodarstva : študija opravljena v okviru CRP "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013". Ljubljana: Ekonomska fakulteta, jun. 2010. 63 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS-SI-ID 21028326]