Analiza 2

2018/2019
Program:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Finančna matematika
Letnik:
1 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
7
Jezik:
slovenski
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
4
Seminar
0
Vaje
4
Laboratorij
0
Vsebina

Integral: nedoločeni integral, osnovna pravila za računanje, določeni integral, zveza med določenim in nedoločenim integralom, posplošeni integral, uporaba integrala.
Krivulje v ravnini: podajanje krivulj (eksplicitno, implicitno, parametrično, polarno), tangenta na krivuljo, risanje krivulj, dolžina loka, ukrivljenost in krivinska krožnica.
Številske in funkcijske vrste: konvergenca vrst s pozitivnimi členi, absolutna in pogojna konvergenca, alternirajoče vrste, enakomerna konvergenca funkcijskih vrst, odvajanje in integriranje vrst po členih, potenčne vrste, Taylorjeva vrsta, Fourierova vrsta.
Osnove diferencialnih enačb: enačbe 1. reda, linearne enačbe višjega reda in sistemi enačb 1. reda.

Temeljni literatura in viri

I. Vidav: Višja Matematika I, DMFA-založništvo, Ljubljana, 1994.
M. H. Protter, C. B. Morrey: Intermediate calculus, New York, Springer, 1985.
E. Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, Huboken, J. Wiley, 2006.
J. Stuart: Calculus, 5th edition, Brooks/Cole, Pacific Grove, 2003
E. Zakrajšek: Analiza III, DMFA-založništvo, Ljubljana, 2002.
G. Tomšič, B. Orel, N. Mramor Kosta: Matematika I, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2004.
G. Tomšič, N. Mramor Kosta, B. Orel: Matematika II, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2005.
G. N. Berman: A Problem Book in Mathematical Analysis, Moskva, Mir Publ., 1980.
P. Mizori-Oblak: Matematika za študente tehnike in naravoslovja I, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2001.
P. Mizori-Oblak: Matematika za študente tehnike in naravoslovja II, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2003.

Cilji in kompetence

Študenti v okviru tega predmeta spoznajo nekaj novih osnovnih pojmov in tehnik matematične analize in diferencialne geometrije ter njihove uporabe v matematiki, naravoslovju, tehniki in drugih strokah.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Poznavanje in razumevanje nadaljnjih pojmov integralskega računa, številskih in funkcijskih vrst ter diferencialnih enačb.
Uporaba: Predmet je nadaljevanje predmeta Analiza 1. Gre za osnovni matematični predmet, kjer se obravnavajo pojmi, ki se kasneje uporabljajo pri drugih strokovnih predmetih.
Refleksija: Povezovanje osvojenega znanja v okviru predmeta in njegova uporaba na drugih področjih.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Jasna postavitev problemov v matematičnem jeziku, izbira primernih metod, natančnost in samostojnost reševanja.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

Izpit iz vaj
Izpit iz teorije
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Barbara Drinovec Drnovšek:
DRINOVEC-DRNOVŠEK, Barbara, FORSTNERIČ, Franc. Strongly pseudoconvex domains as subvarieties of complex manifolds. American journal of mathematics, ISSN 0002-9327, 2010, vol. 132, no. 2, str. 331-360. [COBISS-SI-ID 15549529]
DRINOVEC-DRNOVŠEK, Barbara. Discs in Stein manifolds containing given discrete sets. Mathematische Zeitschrift, ISSN 0025-5874, 2002, vol. 239, no. 4, str. 683-702. [COBISS-SI-ID 11567449]
DRINOVEC-DRNOVŠEK, Barbara. Proper holomorphic discs avoiding closed convex sets. Mathematische Zeitschrift, ISSN 0025-5874, 2002, vol. 241, no. 3, str. 593-596. [COBISS-SI-ID 12076377]
DRINOVEC-DRNOVŠEK, Barbara, STRLE, Sašo. Naloge iz analize 1 : z odgovori, nasveti in rešitvami, (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 46). 1. natis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2010. 285 str., ilustr. ISBN 978-961-212-219-5. [COBISS-SI-ID 250561280]
Franc Forstnerič:
FORSTNERIČ, Franc. Holomorphic families of long c [sup] 2's. Proceedings of the American Mathematical Society, ISSN 0002-9939, 2012, vol. 140, no. 7, str. 2383-2389. [COBISS-SI-ID 16435289]
FORSTNERIČ, Franc. Stein manifolds and holomorphic mappings : the homotopy principle in complex analysis, (Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, Folge 3, vol. 56). Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2011. X, 489 str., ilustr. ISBN 978-3-642-22249-8. ISBN 978-3-642-22250-4. [COBISS-SI-ID 16008025]
FORSTNERIČ, Franc. Runge approximation on convex sets implies the Oka property. Annals of mathematics, ISSN 0003-486X, 2006, vol. 163, no. 2, str. 689-707. [COBISS-SI-ID 13908825]
Sašo Strle:
OWENS, Brendan, STRLE, Sašo. A characterization of the Z [sup] n [oplus] Z([delta]) lattice and definite nonunimodular intersection forms. American journal of mathematics, ISSN 0002-9327, 2012, vol. 134, no. 4, str. 891-913. [COBISS-SI-ID 16408153]
GRIGSBY, J. Elisenda, RUBERMAN, Daniel, STRLE, Sašo. Knot concordance and Heegaard Floer homology invariants in branched covers. Geometry & topology, ISSN 1364-0380, 2008, vol. 12, iss. 4, str. 2249-2275. [COBISS-SI-ID 14892121]
OWENS, Brendan, STRLE, Sašo. A characterisation of the n<1>[oplus]<3> form and applications to rational homology spheres. Mathematical research letters, ISSN 1073-2780, 2006, vol. 13, iss. 2, str. 259-271. [COBISS-SI-ID 13873241]
DRINOVEC-DRNOVŠEK, Barbara, STRLE, Sašo. Naloge iz analize 1 : z odgovori, nasveti in rešitvami, (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 46). 1. natis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2010. 285 str., ilustr. ISBN 978-961-212-219-5. [COBISS-SI-ID 250561280]