Operacijske raziskave

2020/2021
Program:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Finančna matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
5
Jezik:
slovenski
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljeni predmeti Optimizacijske metode, Uvod v programiranje in Diskretna matematika 1.

Vsebina

Modeliranje problemov iz resničnega življenja.
Celoštevilsko linearno programiranje.
Dinamično programiranje.
Najkrajše poti v grafih. Topološko urejanje.
Osnovne teorije odločanja.
Dodatne teme so izbrane z naslednjega seznama:
Trdna prirejanja in posplošitve.
Predstavitev podatkov.
Načrtovanje projektov (CPM/PERT).
Poštena delitev.
Vodenje zalog.
Večkriterijska optimizacija.
Razvrščanje.
Razmeščanje.
Uporaba markovskih verig.
Simulacije.
Napovedovanje.
Načrtovanje poskusov.

Temeljni literatura in viri

V. Batagelj: Operacijske raziskave. Skripta v pripravi. http://vlado.fmf.uni-lj.si/vlado/or/or.htm
D. C. Montgomery: Design and analysis of experiments. John Wiley & Sons, 1997.
F.S. Hillier in G.J. Lieberman: Introduction to operations research. McGraw-Hill Higher Education, 2010.
W.L. Winston: Operation Research, Applications and Algorithms. PWS-KENT, Boston, MA 1991.
F.S. Roberts: Discrete Mathematical Models. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1976.
T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein: Introduction to Algorithms, 2. izdaja, MIT Press, Cambridge, 2001.

Cilji in kompetence

Uvod v modele, metodologijo in orodja, ki se uporabljajo v operacijskih raziskavah.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Razumevanje modelov, metodologij in orodij, ki se uporabljajo v operacijskih raziskavah
Uporaba: Metodično reševanje problemov vsakdanjega življenja, ki so povezani z iskanjem optimalnega vodenja določenega sistema.
Refleksija: Povezanost med teoretičnimi napovedmi o optimalnem vodenju in dejanskim obnašanjem sistema.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Pomen metodičnega reševanja vsakdanjih problemov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

Izpit iz vaj
Izpit iz teorije
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Sergio Cabello:
CABELLO, Sergio, ROTE, Günter. Obnoxious centers in graphs. SIAM journal on discrete mathematics, ISSN 0895-4801, 2010, vol. 24, no. 4, str. 1713-1730. [COBISS-SI-ID 15762265]
BUCHIN, Kevin, CABELLO, Sergio, GUDMUNDSSON, Joachim, LÖFFLER, Maarten, LUO, Jun, ROTE, Günter, SILVEIRA, Rodrigo I., SPECKMANN, Bettina, WOLLE, Thomas. Finding the most relevant fragments in networks. Journal of graph algorithms and applications, ISSN 1526-1719, 2010, vol. 14, no. 2, str. 307-336. [COBISS-SI-ID 15629401]
CABELLO, Sergio, DÍAZ-BÁÑEZ, José Miguel, LANGERMAN, Stefan, SEARA, Carlos, VENTURA, Inma. Facility location problems in the plane based on reverse nearest neighbor queries. European journal of operational research, ISSN 0377-2217. [Print ed.], 2010, vol. 202, iss. 1, str. 99-106. [COBISS-SI-ID 15160921]
Matjaž Konvalinka:
KONVALINKA, Matjaž, PAK, Igor. Geometry and complexity of O'Hara's algorithm. Advances in applied mathematics, ISSN 0196-8858, 2009, vol. 42, iss. 2, str. 157-175. [COBISS-SI-ID 15545945]
KONVALINKA, Matjaž, PAK, Igor. Triangulations of Cayley and Tutte polytopes. Advances in mathematics, ISSN 0001-8708, 2013, vol. 245, str. 1-33. [COBISS-SI-ID 16706905]
DOLŽAN, David, KONVALINKA, Matjaž, OBLAK, Polona. Diameters of connected components of commuting graphs. The electronic journal of linear algebra, ISSN 1081-3810, 2013, vol. 26, str. 433-445. [COBISS-SI-ID 16707161]
Marko Petkovšek:
BRESSLER, Andrew, GREENWOOD, Torin, PEMANTLE, Robin, PETKOVŠEK, Marko. Quantum random walk on the integer lattice: examples and phenomena. V: AMS Special Sessions on Algorithmic Probability and Combinatorics, October 5-6, 2007, DePaul University, Chicago (Illinois), October 4-5, 2008, University of British Columbia, Vancouver (BC, Canada). LLADSER, Manuel (ur.), et al. Algorithmic probability and combinatorics : AMS special sessions on algorithmic probability and combinatorics, October 5-6, 2007, DePaul University, Chicago, Illinois, October 4-5, 2008, University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada, (Contemporary mathematics, ISSN 0271-4132, 520). Providence: American Mathematical Society, cop. 2010, str. 41-60. [COBISS-SI-ID 15813977]
ABRAMOV, Sergei A., PETKOVŠEK, Marko. Polynomial ring automorphisms, rational (w, [sigma])-canonical forms, and the assignment problem. Journal of symbolic computation, ISSN 0747-7171, 2010, vol. 45, no. 6, str. 684-708. [COBISS-SI-ID 15580505]
ABRAMOV, Sergei A., BARKATOU, Moulay A., VAN HOEIJ, Mark, PETKOVŠEK, Marko. Subanalytic solutions of linear difference equations and multidimensional hypergeometric sequences. Journal of symbolic computation, ISSN 0747-7171, 2011, vol. 46, iss. 11, str. 1205-1228. [COBISS-SI-ID 16083033]