Analiza podatkov s programom R

2021/2022
Program:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Finančna matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
5
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
2
Vsebina

Uvod. R kot računalo.
Razpredelnice, enote, spremenljivke. Merske lestvice. Priprava podatkov. NA. Excel, CSV. Branje in shranjevanje.
Številski podatki. Vektorji. Povzetek. Histogram, škatlasti prikaz, gostota porazdelitve.
Urejenostni in imenski podatki. Zapis v R-u. Povzetek. Stolpčni in krožni prikaz.
Prikazi podatkov na zemljevidu. Barve.
Razvrščanje v skupine. Različnosti. Metoda združevanj in metoda voditeljev.
Povezanosti med spremenljivkami. pairs, QQplot. Metoda najmanjših kvadratov. Regresijska premica.
Nelinearne povezanosti. Modeli. Glajenje in prileganje.
Delo z besedili. Unicode. Regularni izrazi. Zipfov zakon.
Podatki z Interneta. Branje s spletnih strani. XML. Sprehajanje po straneh na spletu.
Osnove dela s časovnimi vrstami.
Prikazi podatkov s knjižnico ggplot2.
Osnove metode Monte Carlo.

Temeljni literatura in viri

M.J. Crawley: The R Book. Wiley, 2007.
J. Maindonald, J. Braun: Data Analysis and Graphics Using R, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2003.
J.M. Chambers: Programming with R Software for Data Analysis. Springer, 2008.
P. Murrell: R Graphics, Chapman &, Hall/CRC, Boca Raton, 2005.
C.P. Robert, G. Casella: Introducing Monte Carlo Methods with R. Springer 2010.
spletna stran http://www.r-project.org

Cilji in kompetence

Študent spozna programski jezik R skupaj s pripadajočim okoljem in ob tem osnove slikovnega prikaza ter statističnih obdelav podatkov.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Študent dobro spozna programski paket R ustvarjen za statistično analizo in prikaze podatkov. Ob tem nadgradi poznavanje osnovnih programerskih prijemov in spozna nekatere posebnosti jezika R.
Uporaba: Priprava lastnih knjižnic, izdelava grafikonov, preprosta analiza podatkov.
Refleksija: Pomen sodobne informacijske tehnologije za analizo večjih količin podatkov, pomen slikovnih prikazov pri pregledovanju podatkov in pri predstavitvi rezultatov.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Delo z računalnikom, algoritmični način razmišljanja.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

Domače naloge, zaključni projekt
Izpit iz teorije
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Andrej Bauer:
BAUER, Andrej, STONE, Christopher A. RZ: a tool for bringing constructive and computable mathematics closer to programming practice. Journal of logic and computation, ISSN 0955-792X, 2009, vol. 19, no. 1, str. 17-43. [COBISS-SI-ID 15325785]
BAUER, Andrej, TAYLOR, Paul. The Dedekind reals in abstract Stone duality. Mathematical structures in computer science, ISSN 0960-1295, 2009, vol. 19, iss. 4, str. 757-838. [COBISS-SI-ID 15322201]
BAUER, Andrej, BIRKEDAL, Lars. Continuous functionals of dependent types and equilogical spaces. V: CLOTE, Peter G. (ur.). Computer science logic : 14th international workshop, CSL 2000, annual conference of the EACSL, Fischbachau, Germany, August 21-26, 2000 : proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, 1862). Berlin [etc.]: Springer, 2000, vol. 1862, str. 202-216. [COBISS-SI-ID 10606681]