Denar in finance

2021/2022
Program:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Finančna matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:

Mitja Čok, Matej Marinč

Izvajalec (kontaktna oseba):

Matej Marinč, Matjaž Črnigoj

Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
3
Seminar
1
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Nastanek denarja in razvoj njegovih oblik, značilnosti denarne menjave.
Centralna banka, poslovne banke in izdajanje denarja, multiplikacija denarja.
Osnove poslovnih financ, terjatve in dolgovi ter oblike finančnega premoženja, investicijske odločitve.
Finančni trgi in finančne institucije (trg denarja, trg kapitala, denarni in nedenarni finančni posredniki).
Funkcije finančnih posrednikov (zniževanje moralnega hazarda, napačne izbire)
Denarna politika (cilji in instrumenti denarne politike).
Javne finance (javne dobrine, obdavčitev in sistem davkov v Sloveniji)

Temeljni literatura in viri

I. Ribnikar: Monetarna ekonomija I : Denar, finančne institucije in denarna politika, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 2003.
T. Stanovnik, Javne finance, 2008 (izbrana poglavja)
M. Čok, T. Stanovnik, A. Cirman, V. Prevolnik Rupel, V. Rant, Javne finance v Sloveniji, 2009 (izbrana poglavja)
A. Berk, I. Lončarski, P. Zajc: Vodnik po predmetu Poslovne finance, EF, 2002 (izbrana poglavja).

Cilji in kompetence

Namen predmeta je seznaniti študente z osnovnimi pojmi, povezanimi z denarjem in financami v narodnem gospodarstvu. Slušatelji pri predmetu se v prvem delu seznanijo z nastankom denarja, njegovim izdajanjem, bančnim sistemom, strukturo finančnih trgov in finančnimi instutucijami in pa z osnovami poslovnih financ. Študentje se seznanijo z osnovami javnih financ, kar vklučuje predvsem okvir in pomen davčne ureditve.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Študent se bo pri predmetu seznanil z osnovnimi značilnostmi nastanka denarja, denarne menjave, monetarne politike, osnovami financ ter denarnimi in finančnimi institucijami.
Uporaba: Znanje, ki ga študent pridobi, bo lahko uporabil pri razumevanju denarnega in finančnega sistema, nekateri vidika predmeta pa vsebujejo tudi aplikativne, praktično uporabne elemente.
Refleksija: Študent bo predhodno pridobljeno znanje in izkušnje v zvezi z denarjem in financami lahko smiselno uporabil pri predmetu, pri čemer bo lahko kritično ocenil ali so teoretična načela v skladu z njegovimi izkušnjami
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Predmet je sestavljen iz teoretičnega dela (predavanj), praktičnega dela (vaj) in seminarjev. Predvsem pri vajah in skupinskih seminarjih se bo študent seznanil s konkretnimi primeri iz področja denarja in financ. Preko teh primerov se bo naučil smiselno uporabljati tako teoretična spoznanja kot praktične aplikacije, zbirati in uporabljati podatke, uporabljati različne didaktične pripomočke ter pisno in ustno interpretirati rezultate, kot tudi sodelovati znotraj skupine.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, vaje, seminarji, konzultacije
vaje so namenjene utrditvi snovi iz predavanj ter računskim nalogam
študentje morajo sodelovati pri predavanjih in vajah, v okviru vaj študentje napišejo ter zagovarjajo seminarsko nalogo

Načini ocenjevanja

Skupinska seminarska naloga
Izpit. Pogoj za pristop k izpitu je izdelava in uspešni zagovor skupinske seminarske naloge.
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

MARINČ, Matej, VLAHU, Razvan. The economics of bank bankruptcy law. Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2012. XIII, 158 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-3-642-21806-4. ISBN 978-3-642-21807-1, [COBISS-SI-ID 20347110]
BOOT, Arnoud W. A., MARINČ, Matej. Financial innovations, marketability and stability in banking. V: BARTH, James R. (ur.), LIN, Chen (ur.), WIHLBORG, Clas (ur.). Research handbook on international banking and governance. Cheltenham, Northampton: E. Elgar, 2012, str. 395-411. [COBISS-SI-ID 20911078]
BOOT, Arnoud W. A., MARINČ, Matej. The evolving landscape of banking. Industrial and corporate change, ISSN 0960-6491, Dec. 2008, vol. 17, no. 6, str. 1173-1203. [COBISS-SI-ID 18065638]
BOOT, Arnoud W. A., MARINČ, Matej. Crisis management and lender of last resort in the European banking market : Arnoud W. A. Boot and matej Marinč. V: ALESSANDRINI, Pietro (ur.), FRATIANNI, Michele (ur.), ZAZZARO, Alberto (ur.). The changing geography of banking and finance. New York: Springer, 2009, str. 233-250. [COBISS-SI-ID 18796262]
MARINČ, Matej. Regulation of a competitive banking system. Economic and business review, ISSN 1580-0466. [Tiskana izd.], December 2007, vol. 9, no. 4, str. 309-332. [COBISS-SI-ID 17692134]
MAJCEN, Boris, VERBIČ, Miroslav, BAYAR, Ali, ČOK, Mitja. The income tax reform in Slovenia : should the flat tax have prevailed?. Eastern European economics, ISSN 0012-8775, Sep./Oct. 2009, vol. 47, no. 5, str. 5-24. [COBISS-SI-ID 1531790]
ČOK, Mitja, DOMADENIK, Polona, REDEK, Tjaša, VERBIČ, Miroslav. Labour market reforms in the context of political power theory : the case of Slovenia. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, ISSN 1331-8004, 2009, vol. 27, sv. 1, str. 57-82, ilustr. [COBISS-SI-ID 1509262]
KOŠAK, Marko, ČOK, Mitja. Ownership structure and profitability of the banking sector : the evidence from SEE region. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, ISSN 1331-8004, 2008, vol. 26, sv. 1, str. 93-122. [COBISS-SI-ID 17978086]
ČOK, Mitja, URBAN, Ivica. Distribution of income and taxes in Slovenia and Croatia. Post-communist economies, ISSN 1463-1377, Sep. 2007, vol. 19, no. 3, str. 299-316, tabele, graf. prikazi. [COBISS-SI-ID 17346278]
ČOK, Mitja, KOŠAK, Marko, BERK SKOK, Aleš, SAMBT, Jože. Dolgoročni pomen 2. pokojninskega stebra. 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2011. VI, 81 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-240-214-3. [COBISS-SI-ID 256140544]