Diplomski seminar

2021/2022
Program:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Finančna matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
prvi in drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
7
Jezik:
slovenski
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
0
Seminar
2
Vaje
0
Laboratorij
0
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
2
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Vodja seminarja bo skupaj z drugimi učitelji na programu Finančna matematika in na Oddelku za matematiko pripravil zadostno število krajših samostojnih tem iz vsebin na programu iz finančne matematike, praviloma skupaj z osnovnim gradivom. Študenti sami poiščejo še dodatne vire.

Temeljni literatura in viri

gradivo, ki ga pripravi vodja seminarja
S. Krantz: A primer of mathematical writing, American Mathematical Society, 1997.

Cilji in kompetence

Predmet je namenjen izdelavi in predstavitvi seminarske naloge. Izdelava naloge se začne in večinoma opravi v prvem semestru, potem pa jo študent dokonča in zagovarja v drugem semestru. Predmet je namenjen tudi spoznavanju z neposredno prakso, saj se bodo teme navezovale na uporabo v finančnem in ekonomskem sektorju. K sodelovanju pri organizaciji seminarja bomo povabili tudi zaposlene iz ustanov in delovnih organizacij iz finančnega sektorja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Študent se nauči uporabe literature, tako tiskane kot tiste s svetovnega spleta, in na njeni osnovi pripraviti krajšo predstavitev in napisati seminarsko nalogo.
Uporaba: Pridobljene izkušnje mu bodo v pomoč v času študija pri drugih predmetih in kasneje v delovnem okolju.
Refleksija: Povezovanje pridobljenih spretnosti s strokovnim znanjem.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Pridobljene izkušnje mu bodo v pomoč pri vseh drugih predmetih, ki zahtevajo predstavitev ali izdelavo domače naloge.

Metode poučevanja in učenja

Vsak študent pripravi dve predstavitvi, vsaka predstavitev traja eno šolsko uro, od tega bo 30 minut namenjeno predstavitvi, 15 minut pa razpravi. Vsak študent mora napisati seminarsko nalogo. Zagovor seminarske naloge predstavlja zaključek študija, zat

Načini ocenjevanja

Ocena predstavitev
Ocena seminarske naloge
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Tomaž Košir:
GRUNENFELDER, Luzius, KOŠIR, Tomaž, OMLADIČ, Matjaž, RADJAVI, Heydar. Finite groups with submultiplicative spectra. Journal of Pure and Applied Algebra, ISSN 0022-4049. [Print ed.], 2012, vol. 216, iss. 5, str. 1196-1206. [COBISS-SI-ID 16183385]
BUCKLEY, Anita, KOŠIR, Tomaž. Plane curves as Pfaffians. Annali della Scuola normale superiore di Pisa, Classe di scienze, ISSN 0391-173X, 2011, vol. 10, iss. 2, str. 363-388. [COBISS-SI-ID 15928409]
KOŠIR, Tomaž, OBLAK, Polona. On pairs of commuting nilpotent matrices. Transformation groups, ISSN 1083-4362, 2009, vol. 14, no. 1, str. 175-182. [COBISS-SI-ID 15077977]
Janez Bernik:
BERNIK, Janez, MASTNAK, Mitja. Lie algebras acting semitransitively. Linear Algebra and its Applications, ISSN 0024-3795. [Print ed.], 2013, vol. 438, iss. 6, str. 2777-2792. [COBISS-SI-ID 16553561]
BERNIK, Janez, MARCOUX, Laurent W., RADJAVI, Heydar. Spectral conditions and band reducibility of operators. Journal of the London Mathematical Society, ISSN 0024-6107, 2012, vol. 86, no. 1, str. 214-234. [COBISS-SI-ID 16357721]
BERNIK, Janez, MASTNAK, Mitja, RADJAVI, Heydar. Positivity and matrix semigroups. Linear Algebra and its Applications, ISSN 0024-3795. [Print ed.], 2011, vol. 434, iss. 3, str. 801-812. [COBISS-SI-ID 15745625]