Izbirni predmeti

2021/2022
Program:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Finančna matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
10
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
5
Seminar
0
Vaje
4
Laboratorij
0