Ekonometrija 1

2021/2022
Program:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Finančna matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:

Miroslav Verbič

Izvajalec (kontaktna oseba):

Miroslav Verbič

Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
3
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina
 1. Uvod v ekonometrijo
 2. Klasični linearni model multiple regresije
 3. Preizkušanje domnev
 4. Napovedovanje na podlagi regresijskega modela
 5. Preverjanje specifikacije in izbira funkcijske oblike regresijskega modela
 6. Preverjanje predpostavk klasičnega linearnega regresijskega modela
 7. Regresijski model z nepravimi pojasnjevalnimi spremenljivkami
 8. Modeli razporejenih odlogov
Temeljni literatura in viri

Pfajfar, L.: Osnovna ekonometrija. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2014.
Verbič, M., L. Pfajfar in R. Rogelj: Ekonometrični obrazci in postopki: Tretja izdaja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2017.
Baltagi, B. H.: Econometrics: Fourth Edition. Berlin: Springer-Verlag, 2008.
Greene, W. H.: Econometric Analysis: Seventh Edition. Essex: Pearson Education, 2012.
Gujarati, D. N. in D. C. Porter: Basic Econometrics: Fifth Edition. New York, NY: McGraw-Hill/Irwin, 2009.
Johnston, J. in J. DiNardo: Econometric Methods: Fourth Edition. Boston: McGraw-Hill, 1997.
Kennedy, P.: A Guide to Econometrics: Sixth Edition. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2008.
Pindyck, R. S. in D. L. Rubinfeld: Econometric Models and Economic Forecasts: Fourth Edition. Boston: Irwin/McGraw-Hill, 1998.
Stock, J. H. in M. W. Watson: Introduction to Econometrics: Second Edition. Boston: Addison-Wesley, 2007.
Wooldridge, J.: Introductory Econometrics: A Modern Approach, Fourth Edition. Mason, OH: South-Western College Publishing, 2009.

Cilji in kompetence
 • Razširiti in poglobiti znanje kvantitativnih metod z osnovnimi ekonometričnimi metodami.
 • Spoznati teoretične temelje ekonometričnih metod.
 • Pridobiti znanje za praktično uporabo teoretičnih konceptov.
 • Razviti sposobnost študentov za izbiro ustrezne metode pri analizi povezav med finančnimi kategorijami.
 • Razviti sposobnost študentov za vsebinsko interpretacijo dobljenih rezultatov.
Predvideni študijski rezultati

Vsebine predmeta širijo in poglabljajo znanja o sodobnih kvantitativnih metodah za odkrivanje in analiziranje finančnih zakonitosti. Namenjene so predvsem spoznavanju postopkov za soočenje teorij s stvarnostjo, to je kvantitativnemu ocenjevanju in merjenju v teoriji spoznanih zakonitosti. Poznavanje temeljnih ekonometričnih metod in postopkov omogoča preverjanje številnih zakonitosti na podlagi dejanskih podatkov na finančnih trgih in v gospodarstvu nasploh. Pridobljeno znanje je tako neposredno uporabno v analitskih oddelkih inštitutov, bank, investicijskih družb in drugih finančnih institucij, pri sprejemanju odločitev v večjih podjetjih ter pri vodenju ekonomske politike na vseh ravneh odločanja. Poznavanje ekonometričnih metod je še posebej ključnega pomena pri podiplomskem študiju financ in finančne matematike.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in vaje bodo potekale v skladu z urnikom in terminskim načrtom. Predavatelj bo na predavanjih podal študentom vsebino ključnih teorij in tehnik. Vodene vaje bodo potekale v računalniški učilnici. Omogočene bodo tudi individualne konzultacije s predavateljem ter samostojno delo v računalniški učilnici, s posebnim poudarkom na uporabi spleta (uporaba statističnih in ekonometričnih programskih orodij, delo z bazami podatkov, učna gradiva na internetu, spletne predstavitve predavanj iz ekonometrije).

Načini ocenjevanja

Pisni izpit
Kolokvij

Reference nosilca

VERBIČ, Miroslav, OGOREVC, Marko. Ownership and corporate wage policy : the signal and its strength. Applied economics, ISSN 0003-6846, 2016, vol. 48, no. 17, str. 1583-1590, ilustr. [COBISS-SI-ID 1772942]
FILIPOVIĆ, Sanja, VERBIČ, Miroslav, RADOVANOVIĆ, Mirjana. Determinants of energy intensity in the European Union : a panel data analysis. Energy, ISSN 0360-5442. [Print ed.], 2015, vol. 92, str. 547-555, ilustr. [COBISS-SI-ID 1783438]
HOMMES, Carsien Harm, KISELEVA, Tatiana, KUZNETSOV, Yuri, VERBIČ, Miroslav. Is more memory in evolutionary selection (de)stabilizing?. Macroeconomic dynamics, ISSN 1365-1005, 2012, vol. 16, no. 3, str. 335-357. [COBISS-SI-ID 1651854]
VERBIČ, Miroslav (urednik). Advances in econometrics : theory and applications. Rijeka: InTech, 2011. IX, 116 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-953-307-503-7. [COBISS-SI-ID 20216550]
VERBIČ, Miroslav. A quarterly econometric model of the Slovenian economy. Economic and business review, ISSN 1580-0466. [Tiskana izd.], 2006, vol. 8, no. 3, str. 215-244, tabele. [COBISS-SI-ID 1309582]