Makroekonomija

2021/2022
Program:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Finančna matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:

Sašo Polanec

Izvajalec (kontaktna oseba):

Tjaša Redek

Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
4
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Uvod. Splošno ravnovesje in makroekonomsko ravnovesje.
Stanje in tokovi v narodnem gospodarstvu. Ekonomske institucije, mehanizmi in faktorji. Družbeni bruto produkt, družbeni produkt, narodni dohodek.
Analize agregatnega povpraševanja. Potrošne investicije. Obseg družbene proizvodnje in model multiplikatorja in akceleratorja.
Analize agregatne ponudbe in poslovni cikli. Agregatne ponudbe in povpraševanja. Določanje ravnovesja narodnega dohodka. Gospodarsko neravnovesje in različni poslovni cikli.
Denarni in finančni sistem. Ponudba in povpraševanje na trgu denarja. Bančni in finančni sistem. Vloga centralne banke in poslovnih bank. Različne oblike finančnih trgov.
IS-LM model: opredelitev obsega BDP in obrestna mera. Makroekonomsko ravnovesje na dveh trgih. Medsebojni vpliv monetarnih in fiskalnih ukrepov.
Problem inflacije in brezposelnosti. Različne oblike inflacije in brezposelnosti. Kratkoročna in dolgoročna Philipsova krivulja.
Makroekonomska vloga fiskalne politike. Fiskalni sistem. Instrumenti fiskalne politike. Različne oblike državnega intervencionizma na fiskalnem področju.
Monetarna politika in monetarizem. Monetarna strategija centralne banke. Cilji monetarne politike. Razlika med keynesianskim in monetarističnim videnjem monetarne politike.
Makroekonomija odprtega gospodarstva: komparativne prednosti, valutni tečaji in mednarodno gospodarstvo. Različne oblike protekcionizma. Evolucija valutnih sistemov. Tečajna politika.
Gospodarska rast faktorjev gospodarske rasti. Razvite in nerazvite dežele. Razvojni problemi sodobnega sveta.
Teorija javne izbire. Protislovja kolektivne izbire. Glasovanje kot način javne izbire. Problem eksternalij in omejenost tržnega mehanizma.

Temeljni literatura in viri

P. Samuelson, W. Nordhaus: Ekonomija, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 2002.
Delovni zvezek: A. Kešeljević: Makroekonomija 1, 3. izdaja, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 2006.
Tekoča poročila Vlade RS ali BS.
Časopisni članki in drugo gradivo.

Cilji in kompetence

Razviti temeljna znanja makroekonomske analize in politike v institucionalnem okviru EU. Študenti morajo razumeti temeljno ekonomsko logiko delovanja mešanega gospodarstva in načine reševanja makroekonomskih problemov. Razviti raven teoretičnega razmišljanja in uporabe temeljnih znanja pri analizi ravnotežja in sprememb narodnega gospodarstva. Pridobiti sposobnosti uporabe pozitivnega znanja pri analizi ukrepov in stališč nosilcev ekonomske politike.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Poznavanje podatkov, avtorjev in postopkov – t.i. deklarativno znanje. Razumevanje pojmov, zakonitosti, teorij, pojavov, struktur, procesov, relacij, postopkov.
Uporaba: Uporaba principov, zakonitosti in modelov na posameznih primerih, iskanje povezav s prakso, utemeljevanje in evalvacija.
Refleksija: Lastno razumevanje teorije in izkušenj v praksi, kritično ovrednotenje skladnosti med teoretičnimi načeli in praktičnim ravnanjem.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Spretnosti uporabe domače in tuje literature in drugih virov, zbiranja in interpretiranja podatkov, uporaba IKT in drugih didaktičnih pripomočkov, uporaba različnih postopkov, poročanje (ustno in pisno), identifikacija in reševanje problemov, kritična analiza, sinteza, pisanje člankov, refleksij na prebrano literaturo, delo v skupinah, socialne spretnosti.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, seminar, konzultacije

Načini ocenjevanja

Končna ocena je sestavljena iz: pisni izpit (80 točk)
kolokvij (10 točk)
seminar (10 točk)
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

BARTOLJ, Tjaša, POLANEC, Sašo. College major choice and ability : why is general ability not enough?. Economics of Education Review, ISSN 0272-7757. [Print ed.], Dec. 2012, let. 31, iss. 6, str. 998-1016. [COBISS-SI-ID 21031910]
DAMIJAN, Jože, KONINGS, Jozef, POLANEC, Sašo. Pass-on trade : why do firms simultaneously engage in two way trade in the same varieties?. Review of World Economics, ISSN 1610-2878, Mar. 2013, vol. 149, iss. 1, str. 85-111, [COBISS-SI-ID 21109990]
AHČAN, Aleš, MASTEN, Igor, POLANEC, Sašo, PERMAN, Mihael. Quantile approximations in auto-regressive portfolio models. Journal of Computational and Applied Mathematics, ISSN 0377-0427. [Print ed.], Feb 2011, vol. 235, iss. 8, str. 1976-1983. [COBISS-SI-ID 19878630]
GREGORIČ, Aleksandra, POLANEC, Sašo, SLAPNIČAR, Sergeja. Pay me right : reference values and executive compensation. European financial management, ISSN 1354-7798, Nov. 2010, vol. 16, no. 5, str. 778-804. [COBISS-SI-ID 19510758]
DAMIJAN, Jože, KOSTEVC, Črt, POLANEC, Sašo. From innovation to exporting or vice versa?. World economy, ISSN 0378-5920, Mar. 2010, vol. 33, no. 3, str. 374-398. [COBISS-SI-ID 1556878]