Mikroekonomija

2021/2022
Program:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Finančna matematika
Letnik:
1 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:

Polona Domadenik, Matjaž Koman, Tjaša Redek

Izvajalec (kontaktna oseba):

Tanja Istenič

Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
3
Seminar
0
Vaje
3
Laboratorij
0
Vsebina

Uvod.
Povpraševanje in ponudba.
Teorija produkcije.
Teorija podjetja.
Popolna konkurenca.
Monopol.
Teorija nepopolne konkurence.
Razdelitev dohodka.
Splošno ravnovesje.

Temeljni literatura in viri

J. Prašnikar, P. Domadenik: Mikroekonomija, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 2005.
P. Domadenik, A. Feldin, A. Gregorič, M. Koman: Mikroekonomija: Zbirka rešenih nalog, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 2005.

Cilji in kompetence

Predmet seznanja študenta z osnovnimi ekonomskimi problemi in načini njihovega reševanja. Podrobno predstavi teorijo produkcije in stroškov, delovanje tržnega mehanizma in teorijo razdelitve. Študentu daje osnovni analitični in kategorialni aparat, potreben pri tem in kasnejših ekonomskih predmetih. Predmet podaja tudi institucionalni okvir in predstavi organizacijske in lastninske oblike podjetij ter okolje, v katerem podjetja delujejo, in ki ga sooblikuje državna regulacija.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Študent se bo pri predmetu seznanil s temeljnimi mikroekonomskimi zakonitostmi, spoznal instrumentarij ponudbe in povpraševanja, osnovne zakonitosti obnašanja potrošnika ter teorijo proizvodnje in stroškov. Na tej podlagi bo študent spoznal delovanje različnih tržnih struktur (trg prozivodov in proizvodnih dejavnikov) ter njihovo medsebojno prepletanje.
Uporaba: Pridobljeno znanje bo študent uporabil pri nadaljnjem študiju ekonomije in poslovnih ved. Praktični primeri, ki predstavljajo pomemben del predmeta, študentu ponazarjajo možnosti dejanske implementacije teoretičnih primerov v poslovni praksi.
Refleksija: Na osnovi pridobljenih znanj bo študent sposoben razumeti in analizirati tekoča dogajanja v gospodarstvu ter ukrepe ekonomske politike.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Predviden način dela pri predmetu študenta navaja na uporabo matematičnih orodij pri reševanju ekonomskih problemov. Študent bo razvil spretnosti in veščine zbiranja, interpretiranja ter grafične ponazoritve podatkov. Ob izpolnjevanju zastavljenih nalog in obveznosti, študent razvija sposobnosti analitičnega razmišljanja ter kreativnega skupinskega dela.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

kolokvij, ki predstavlja 50 % ocene,
50% ocene predstavlja končni izpit
študent mora opravljati preizkušnje znanja, na pisnem izpitu mora doseči vsaj 50% točk, skupaj s preizkušnjami pa vsaj 50% vseh točk
ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno) (po Statutu UL)