Proseminar

2021/2022
Program:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Finančna matematika
Letnik:
1 letnik
Semester:
prvi in drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
4
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Karin Cvetko Vah, prof. dr. Primož Potočnik, prof. dr. Aleš Vavpetič

Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
1
Laboratorij
0
Vsebina

Elementarne funkcije: pregled (polinomi, racionalne, algebraične, eksponentne in logaritemske, kotne in krožne, hiperbolične in area funkcije), lastnosti, računanje, risanje grafov, reševanje enačb in neenačb.

Osnove funkcij več spremenljivk: risanje definicijski območji in grafov funkcij dveh spremenljivk.

Kompleksna števila: računanje, reševanje enačb in sistemov enačb, absolutna vrednost, polarni zapis, koreni enote.

Nedoločeni in določeni integrala funkcije ene spremenljivke: elementarni integrali, osnovne integracijske metode.

Temeljni literatura in viri
  • Srednješolski učbeniki matematike.
  • K. Cvetko Vah, D. Dolžan: Učbenik za proseminar. DMFA Založništo, 2014.
  • S. Klavžar, P. Žigert: Izbrana poglavja iz uporabne matematike, Pedagoška fakulteta, univerza v Mariboru, 2002.
  • A. Cedilnik: Matematični priročnik, 2. izdaja, Didakta, Radovljica, 1997.
  • P. Mizori-Oblak: Matematika za študente tehnike in naravoslovja I, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2003.
  • G. Tomšič, B. Orel, N. Mramor Kosta: Matematika I, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2004.
Cilji in kompetence

Študent s pomočjo zgledov iz elementarne matematike osvoji osnove matematične metode s poudarkom na logičnem mišljenju in osnovah dokazovanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Študent nadgradi srednješolsko poznavanje nekaterih elementarnih matematičnih vsebin ter se spozna z osnovnimi prijemi pri zapisovanju in dokazovanju matematičnih trditev.

Uporaba: Predmet je predpriprava za vse matematične predmete.

Refleksija: Razumevanje pojmov elementarne matematike, ki so nujni za nadaljnji študij.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Študent se nauči prebrati in razumeti matematično trditev, razločiti predpostavke od posledic in razumeti utemeljitev oziroma dokaz.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, skupinsko in seminarsko delo

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Pisni izpit

ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno) (po Statutu UL)

Reference nosilca

Karin Cvetko Vah:
– CVETKO-VAH, Karin, DOLŽAN, David. Indecomposability graphs of rings. Bulletin of the Australian Mathematical Society, ISSN 0004-9727, 2008, vol. 77, iss. 1, str. 151-159 [COBISS-SI-ID 14680409]
– CVETKO-VAH, Karin. On strongly symmetric skew lattices. Algebra universalis, ISSN 0002-5240, 2011, vol. 66, no. 1-2, str. 99-113 [COBISS-SI-ID 16219993]
– CVETKO-VAH, Karin, LEECH, Jonathan. Rings whose idempotents form a multiplicative set. Communications in algebra, ISSN 0092-7872, 2012, vol. 40, no. 9, str. 3288-3307 [COBISS-SI-ID 16432729]

Primož Potočnik:
– POTOČNIK, Primož. B-groups of order a product of two distinct primes. Mathematica slovaca, ISSN 0139-9918, 2001, vol. 51, no. 1, str. 63-67 [COBISS-SI-ID 10617433]
– POTOČNIK, Primož, WILSON, Stephen. On the point-stabiliser in a transitive permutation group. Monatshefte für Mathematik, ISSN 0026-9255, 2012, vol. 166, no. 3-4, str. 947-504 [COBISS-SI-ID 15861081]
– POTOČNIK, Primož, SPIGA, Pablo, VERRET, Gabriel. On the nullspace of arc-transitive graphs over finite fields. Journal of algebraic combinatorics, ISSN 0925-9899, 2012, vol. 36, no. 3, str. 389-401 [COBISS-SI-ID 16162137]

Aleš Vavpetič:

  • VAVPETIČ, Aleš, ŽAGAR, Emil. A general framework for the optimal approximation of circular arcs by parametric polynomial curves. Journal of Computational and Applied Mathematics, ISSN 0377-0427, 2019, vol. 345, str. 146-158. [COBISS-SI-ID 18388057]
  • VAVPETIČ, Aleš. Commutators of cycles in permutation groups. Ars mathematica contemporanea, ISSN 1855-3966, 2016, vol. 10, no. 1, str. 67-77 [COBISS-SI-ID 17731929],
    – VAVPETIČ, Aleš. Afina in projektivna geometrija. Ljubljana: samozal. A. Vavpetič, 2011. VI, 114 str., ilustr [COBISS-SI-ID 15994969]