Seminar

2021/2022
Program:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Finančna matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
3
Jezik:
slovenski
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
2
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Vodja seminarja bo pripravil zadostno število krajših samostojnih ali skupinskih tem iz finančne matematike in njene uporabe neposredni praksi in jih skupaj s potrebnim gradivom razdelil med študente. Gradivo mora samo zadoščati za pripravo seminarske naloge, lahko pa študenti sami poiščejo še dodatne vire.

Temeljni literatura in viri

gradivo, ki ga pripravi vodja seminarja

Cilji in kompetence

Predmet je namenjen temu, da se študenti naučijo pripravljati krajše seminarje ali skupinske projektne naloge. V okviru predmeta se bodo na podlagi lastnih izkušenj in opazovanja drugih usposobili za nastopanje pred razredom, izdelovanje preglednih prosojnic ipd. Naučili se bodo, kaj je so pomembno za uspešno predstavitev in uspešno napisano seminarsko nalogo. Predmet je namenjen tudi spoznavanju z neposredno prakso, saj bodo teme vzete iz prakse, k sodelovanju pri organizaciji Seminarja bomo povabili tudi zaposlene iz ustanov in delovnih organizacij iz finančnega sektorja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Študent se nauči pripraviti krajšo predstavitev in napisati seminarsko nalogo.
Uporaba: Pridobljene izkušnje mu bodo v pomoč v času študija pri drugih predmetih in kasneje v delovnem okolju.
Refleksija: Povezovanje pridobljenih spretnosti s strokovnim znanjem.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Pridobljene izkušnje mu bodo v pomoč pri vseh drugih predmetih, ki zahtevajo predstavitev ali izdelavo domače naloge. Izkušnje bodo v pomoč tudi kasneje na delovnem mestu.

Metode poučevanja in učenja

Vsak študent pripravi dve predstavitvi, vsaka predstavitev traja eno šolsko uro, od tega bo 30 minut namenjeno predstavitvi, 15 minut pa razpravi. Bolj kot na matematični vsebini bo poudarek na sami izvedbi seminarja in na izdelanem pisnem izdelku. Vsak študent mora napisati še krajšo seminarsko nalogo ali skupinsko projektno nalogo.

Načini ocenjevanja

(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Janez Bernik:
BERNIK, Janez, MARCOUX, Laurent W., RADJAVI, Heydar. Spectral conditions and band reducibility of operators. Journal of the London Mathematical Society, ISSN 0024-6107, 2012, vol. 86, no. 1, str. 214-234. [COBISS-SI-ID 16357721]
BERNIK, Janez, MASTNAK, Mitja, RADJAVI, Heydar. Positivity and matrix semigroups. Linear Algebra and its Applications, ISSN 0024-3795. [Print ed.], 2011, vol. 434, iss. 3, str. 801-812. [COBISS-SI-ID 15745625]
BERNIK, Janez. The eigenvalue field is a splitting field. Archiv der Mathematik, ISSN 0003-889X, 2007, vol. 88, no. 6, str. 481-490. [COBISS-SI-ID 14333017]
Tomaž Košir:
KOŠIR, Tomaž, OBLAK, Polona. On pairs of commuting nilpotent matrices. Transformation groups, ISSN 1083-4362, 2009, vol. 14, no. 1, str. 175-182. [COBISS-SI-ID 15077977]
CVETKO-VAH, Karin, KOKOL-BUKOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Tomaž, KUDRYAVTSEVA, Ganna. Semitransitive subsemigroups of the singular part of the finite symmetric inverse semigroup. Acta mathematica Hungarica, ISSN 0236-5294, 2011, vol. 131, no. 1-2, str. 1-24. [COBISS-SI-ID 15842905]
BUCKLEY, Anita, KOŠIR, Tomaž. Plane curves as Pfaffians. Annali della Scuola normale superiore di Pisa, Classe di scienze, ISSN 0391-173X, 2011, vol. 10, iss. 2, str. 363-388. [COBISS-SI-ID 15928409]