Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva

2021/2022
Program:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Finančna matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:

Simon Čadež, Sergeja Slapničar

Izvajalec (kontaktna oseba):

Simon Čadež

Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
3
Seminar
0
Vaje
3
Laboratorij
0
Vsebina

Namen finančnega računovodstva in poročanja podjetij, predstavitev razlike med finančnim in poslovodnim računovodstvom
Temeljni računovodski izkazi
Letno poročilo
Merjenje vrednosti finančnih inštrumentov
Kapital, izkaz gibanja kapitala in izkaz vseobsegajočega donosa
Izkaz denarnih tokov
Analiza računovodskih izkazov
Vrednotenje podjetij
Uvod v poslovodno računovodstvo in managersko odločanje v podjetju
Relevantni stroški in prihodki za poslovno odločanje
Obseg poslovanja, stroški in dobiček (CVP analiza)
Kalkulacija lastne cene
Računovodsko predračunavanje in kontrola
Ovrednotenje poslovnih odločitev
Kontingenčni model poslovodnega računovodstva

Temeljni literatura in viri

Slapničar, Moerec – prosojnice in vaje (slides and exercises)
Izbrani slovenski in mednarodni računovodski standardi (selected Slovenian and International Accounting Standards)
Čadež Simon: Temelji poslovodnega računovodstva. Skripta.
Čadež Simon, Guilding Chris (2008): An exploratory investigation of an integrated model of strategic management accounting. Accounting, Organizations and Society, 33, 836-863.

Cilji in kompetence

Študent razume temeljne računovodske izkaze, zna narediti analizo poslovanja in finančnega položaja podjetja, zna uporabiti računovodske in druge informacije pri vrednotenju podjetja ter zna ovrednotiti različne poslovne odločitve s pomočjo ustreznih računovodskih informacij.

Predvideni študijski rezultati
  • Študentje razumejo pomen računovodskih informacij za investitorje
  • Študente razumejo osnove finančnega in poslovodnega računovodstva
  • Študente znajo brati in analizirati računovodske izkaze
  • Študente znajo vrednotiti podjetje
  • Študente znajo reševati poslovne probleme v podjetjih s pomočjo ustreznih računovodskih informacij
Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje in delavnica.

Načini ocenjevanja

Pisni izpit
Dve seminarski nalogi

Reference nosilca

ČADEŽ, Simon, GUILDING, Chris. Strategy, strategic management accounting and performance : a configurational analysis. Industrial management + data systems, ISSN 0263-5577, 2012, iss. 3, vol. 112, str. 484-501. [COBISS-SI-ID 20569318]
ČADEŽ, Simon, CZERNY, Albert. Carbon management strategies in manufacturing companies. Journal for East European management studies, ISSN 0949-6181, 2010, vol. 15, no. 4, str. 348-360, tabele, graf. prikazi. [COBISS-SI-ID 19709414]
ČADEŽ, Simon, GUILDING, Chris. An exploratory investigation of an integrated contingency model of strategic management accounting. Accounting, organizations and society, ISSN 0361-3682. [Print ed.], Oct./Nov. 2008, vol. 33, no. 7/8, str. 836-863. [COBISS-SI-ID 17734118]
ČADEŽ, Simon, GUILDING, Chris. Benchmarking the incidence of strategic management accounting in Slovenia. Journal of accounting & organisational change, ISSN 1832-5912, 2007, vol. 3, no. 2, str. 126-146. [COBISS-SI-ID 17223910]
GREGORIČ, Aleksandra, POLANEC, Sašo, SLAPNIČAR, Sergeja. Pay me right : reference values and executive compensation. European financial management, ISSN 1354-7798, Nov. 2010, vol. 16, no. 5, str. 778-804. [COBISS-SI-ID 19510758]
HARTMANN, Frank, SLAPNIČAR, Sergeja. How formal performance evaluation affects trust between superior and subordinate managers. Accounting, organizations and society, ISSN 0361-3682. [Print ed.], 2009, vol. 34, n. 6/7, str. 722-737, ilustr. [COBISS-SI-ID 18377190]
HARTMANN, Frank, SLAPNIČAR, Sergeja. The perceived fairness of performance evaluation : the role of uncertainty. Management accounting research, ISSN 1044-5005, Mar. 2012, vol. 23, iss. 1, str. 17-33. [COBISS-SI-ID 20411366]
HARTMANN, Frank, SLAPNIČAR, Sergeja. Pay fairness and intrinsic motivation : the role of pay transparency. The International journal of human resource management, ISSN 0958-5192, Nov. 2012, vol. 23, iss. 20, str. 4283-4300. [COBISS-SI-ID 20721638]