Diplomski seminar

2022/2023
Program:
Interdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje Računalništvo in matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
4
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je vpis v 3. letnik študija.

Vsebina

Vsebina je odvisna od izbrane teme.

Temeljni literatura in viri

Literatura je odvisna od izbrane teme.

Literature depends on the selected topic.

Cilji in kompetence

Diplomski seminar je pisni izdelek, v katerem študent strokovno poglobljeno obdela problem, ki ga je določil izbrani mentor.

Temeljni cilj predmeta je, da študent pridobi sposobnost samostojnega strokovnega dela in pisne ter ustne predstavitve rezultatov.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje

Študent pridobi znanje in sposobnost samostojnega definiranja problema, določanja ciljev in metod dela ter priprave zaključenega strokovnega dela v pisni obliki.

Uporaba

Študent se usposobi, da znanje, pridobljeno v teku študija uporabi pri reševanju strokovnega problema.

Refleksija

Kritično vrednotenje pridobljenega znanja in spretnosti na izbranem strokovnem področju.

Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet

Študent se usposobi za samostojno uporabo literature, kritični pritop pri zbiranju in interpretaciji podatkov ter za pisno in ustno sporočanje.

Metode poučevanja in učenja

konzultacije, samostojno strokovno in raziskovalno delo

Načini ocenjevanja

Pisna naloga in javni zagovor seminarja.

Ocene: 6-10 pozitivno, 5 negativno
(v skladu s Statutom UL)