Brezžična in mobilna omrežja

2022/2023
Program:
Interdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje Računalništvo in matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
Skupina:
Modul: Računalniška omrežja
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:

Nikolaj Zimic

Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
3
Seminar
0.67
Vaje
0
Laboratorij
1.33
Vsebina

predavanja:
Uvod v brezžična omrežja
Fizični nivo
Lokalna in osebna omrežja
Mestna in prostrana omrežja
Brezžični internet
Ad Hoc brezžična omrežja
Transportni nivo in varnost
Kvaliteta storitev
Hibridna brezžična omrežja

Temeljni literatura in viri

Sauter, Martin, “Communication systems for the mobile information society“, Chichester : J. Wiley &, Sons, cop. 2006, ISBN: 0-470-02676-6
C. Siva Ram Murthy and B. S. Manoj, “Ad-Hoc Wireless Networks: Architectures and Protocols,” Prentice-Hall, 2004, ISBN: 0-13-147023-X.
Bernhard H. Walke, Stefan Mangold, Lars Berlemann, IEEE 802 Wireless Systems: Protocols, Multi-Hop Mesh/Relaying, Performance and Spectrum Coexistence, John Wiley &, Sons, 12. jan. 2007, ISBN-13: 978-0470014394
Erik Dahlman, 3G Evolution: HSPA and LTE for Mobile Broadband, Academic Press, 2008, ISBN-13: 978-0123745385
Dodatna literatura:
Farid Dowla (Ed), " Handbook of RF and Wireless Technologies," Elsevier, 2003, ISBN: 0750676957.
Andreas Molisch, "Wireless Communications," Wiley, 2005, 668 pp., ISBN: 047084888X.
Benny Bing (Ed), "Emerging Technologies in Wirless LANs," Cambridge Univ Press, 2008, ISBN: 0521895842.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti brezžična in mobilna omrežja. Poudarek je na posebnostih, ki jih prinaša brezžičen prenos podatkov in mobilnost terminalov v računalniška omrežja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študent spozna in razume osnovne in najpogostejše uporabljane metode umetne inteligence.
Uporaba:
Študent je zmožen uporabiti metode umetne inteligence pri načrtovanju in izvedbi konkretnih računalniških aplikacij na širokem področju uporabe.
Refleksija:
Študent je zmožen presoditi o implikacijah tehničnih dosežkov umetne inteligence na možnosti in omejitve pri uporabi računalnikov, meje računalniške inteligence, podobnosti in razlike z naravno inteligenco ter nekaterimi vprašanji področja kognitivne znanosti.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet:

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje.

Načini ocenjevanja

Sprotno preverjanje (domače naloge, kolokviji in projektno delo).
Končno preverjanje (pisni in ustni izpit).
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

PEČAR, Primož, RAMŠAK, Anton, ZIMIC, Nikolaj, MRAZ, Miha, LEBAR BAJEC, Iztok. Adiabatic pipelining : a key to ternary computing with quantum dots. Nanotechnology, ISSN 0957-4484, 2008, vol. 19, no. 49, str. 1-12, ilustr. [COBISS-SI-ID 6790228]
LEBAR BAJEC, Iztok, ZIMIC, Nikolaj, MRAZ, Miha. The computational beauty of flocking : boids revisited. Mathematical and computer modelling of dynamical systems, ISSN 1387-3954, Aug. 2007, vol. 13, no. 4, str. [331]-347, ilustr. [COBISS-SI-ID 6020948]
ZIMIC, Nikolaj, MRAZ, Miha. Decomposition of a complex fuzzy controller for the truck-and-trailer reverse parking problem. Mathematical and computer modelling, ISSN 0895-7177. [Print ed.], Mar. 2006, vol. 43, no. 5/6, str. 632-645, ilustr. [COBISS-SI-ID 5195860]
LEBAR BAJEC, Iztok, ZIMIC, Nikolaj, MRAZ, Miha. Towards the bottom-up concept : extended quantum-dot cellular automata. Microelectronic engineering, ISSN 0167-9317. [Print ed.], 2006, vol. 83, no. 4/9, str. 1826-1829, ilustr. [COBISS-SI-ID 5212244]
LEBAR BAJEC, Iztok, ZIMIC, Nikolaj, MRAZ, Miha. The ternary quantum-dot cell and ternary logic. Nanotechnology, ISSN 0957-4484, 2006, vol. 17, no. 8, str. 1937-1942, ilustr. [COBISS-SI-ID 5201748]