Osnove digitalnih vezij

2022/2023
Program:
Interdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje Računalništvo in matematika
Letnik:
1 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:

Nikolaj Zimic

Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
3
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
2
Vsebina

Predavanja:
1. Boolova algebra
2. Preklopne funkcije in preklopna vezja
3. Funkcijsko polni sistemi
4. Minimizacija preklopnih funkcij
5. Strukturalna preklopna vezja (kodirnik, dekodirnik, multiplekser, ROM, ...)
6. Aritmetično logična vezja
7. Sekvenčna vezja
8. Načrtovanje avtomatov
9. Realizacija avtomatov
10. Osnove VHDL
11. Programabilna logična vezja

Temeljni literatura in viri

Osnovna:

  • J. Virant, Logične osnove odločanja in pomnjenja v računalniških sistemih, Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko, 1996, ISBN 961‐6209‐01‐9.
  • I. Lebar Bajec, Preklopne strukture in sistemi: zbirka rešenih primerov in nalog z rešitvami, Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2002, ISBN 961‐6209‐31‐0.
  • K. Skahill, VHDL for Programmable Logic, Addison Wesley, 1996, ISBN 0‐201‐89586‐2.

Dodatna literatura:

  • T. Floyd, Digital fundamentals, Prentice Hall, cop. 1997, ISBN 0‐13‐398488‐5.
  • F. Wakerly, Digital design, Prentice Hall, cop. 2000, ISBN 0‐13‐769191‐2.
  • M. Mano, Digital design, Prentice Hall, (3rd edititon), cop., 2001, ISBN 0‐13‐062121‐8.
Cilji in kompetence

Študenti v okviru tega predmeta pridobijo osnovna znanja s področja digitalne logike. Spoznajo se z osnovnimi gradniki v računalništvu ter ustrezno logično obravnavo
le‐teh. Seznanijo se s časom v preklopnih strukturah in sistemih, pomnilnimi celicami in osnovami avtomatov.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Razumevanje delovanja enostavnih digitalnih vezij. Sposobnost minimizacije logičnih vezij. Razumevanje delovanja sekvenčnih vezij in avtomatov.

Uporaba:
Uporaba osnovnih orodij za načrtovanje vezij in izdelava enostavnih logičnih sklopov.

Refleksija:
Spoznavanje in razumevanje uglašenosti med teorijo in njeno aplikacijo na konkretnih primerih s enostavnih logičnih in sekvenčnih vezij.

Prenosljive spretnosti ‐ niso vezane le na en predmet:
Uporaba binarne logike. Načrtovanje in izgradnja enostavnih digitalnih vezij.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje.

Načini ocenjevanja

Sprotno preverjanje (domače naloge, kolokviji in projektno delo)
Končno preverjanje (pisni in ustni izpit)
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

PEČAR, Primož, RAMŠAK, Anton, ZIMIC, Nikolaj, MRAZ, Miha, LEBAR BAJEC, Iztok. Adiabatic pipelining : a key to ternary computing with quantum dots. Nanotechnology, ISSN 0957-4484, 2008, vol. 19, no. 49, str. 1-12, ilustr. [COBISS-SI-ID 6790228]
LEBAR BAJEC, Iztok, ZIMIC, Nikolaj, MRAZ, Miha. The computational beauty of flocking : boids revisited. Mathematical and computer modelling of dynamical systems, ISSN 1387-3954, Aug. 2007, vol. 13, no. 4, str. [331]-347, ilustr. [COBISS-SI-ID 6020948]
ZIMIC, Nikolaj, MRAZ, Miha. Decomposition of a complex fuzzy controller for the truck-and-trailer reverse parking problem. Mathematical and computer modelling, ISSN 0895-7177. [Print ed.], Mar. 2006, vol. 43, no. 5/6, str. 632-645, ilustr. [COBISS-SI-ID 5195860]
LEBAR BAJEC, Iztok, ZIMIC, Nikolaj, MRAZ, Miha. Towards the bottom-up concept : extended quantum-dot cellular automata. Microelectronic engineering, ISSN 0167-9317. [Print ed.], 2006, vol. 83, no. 4/9, str. 1826-1829, ilustr. [COBISS-SI-ID 5212244]
LEBAR BAJEC, Iztok, ZIMIC, Nikolaj, MRAZ, Miha. The ternary quantum-dot cell and ternary logic. Nanotechnology, ISSN 0957-4484, 2006, vol. 17, no. 8, str. 1937-1942, ilustr. [COBISS-SI-ID 5201748]