Osnove podatkovnih baz

2022/2023
Program:
Interdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje Računalništvo in matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:

Marko Bajec

Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
3
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
2
Vsebina

predavanja:
I. Uvod v PB
1. Zgodovina področja,
2. Sistemi za upravljanje s PB (SUPB),
3. Vrste SUPB,
4. Vloge pri upravljanju PB,
II. Opisovanje, shranjevanje ter poizvedovanje v PB
5. tri-nivojska predstavitev podatkov,
6. Shramba in indeksiranje podatkov,
7. Formalni poizvedovalni jeziki,
8. Osnove SQL,
9. Predstavitev QBE,
10. XML PB in XQuery,
III. Osnove načrtovanja PB
11. tri-nivojski pristop k načrtovanju PB,
12. Konceptualno načrtovanje,
13. Logično načrtovanja,
14. Osnove normalizacije,
15. Fizično načrtovanje.
16. Podatkovna skladišča in njihovo načrtovanje
Opcijsko: noSQL in newSQL osnove

Temeljni literatura in viri

Thomas M. Connolly, Carolyn E. Begg (2009). Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation and Management, Fifth Edition, Addison-Wesley.
Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke (2003). Database Management Systems, Third Edition, McGraw-Hill.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti osnove o podatkovnih bazah, kaj so prednosti uporabe podatkovnih baz v primerjavi z drugimi načini shranjevanja podatkov, kako podatkovne baze delujejo in kako upravljamo z njimi, kako poizvedujemo po podatkih v podatkovnih bazah, kako jih načrtujemo ter kako z njimi upravljamo.
Splošne kompetence:
Sposobnost razumevanja in reševanja strokovnih problemov s področja računalništva in informatike.
Sposobnost iskanja virov informacij in kritične evaluacije razpoložljivih virov.
Sposobnost uporabe pridobljenega znanja za samostojno reševanje problemov, sposobnost izpopolnjevanja pridobljenega znanja,
Specifične kompetence:
Osnovne spretnosti s področja računalništva in informatike,
Sposobnost prenosa znanja na sodelavce tako v tehničnih kot raziskovalnih skupinah.
Osnovno znanje in spretnosti, ki so potrebni za nadaljevanje študija na drugi bolonjski stopnji.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Sposobnost samostojnega razvoja programov, poznavanje osnovnih podatkovnih struktur in algoritmov, sposobnost samostojnega načrtovanja podatkovnih struktur in algoritmov.
Uporaba:
Uporaba naučenih principov pri programiranju in načrtovanju podatkovnih struktur in algoritmov za razvoj obsežnih programskih sistemov.
Refleksija:
Razumevanje osnovnih principov načrtovanja programov in algoritmov in razumevanje njihove vloge pri razvoju programskih sistemov.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en
predmet:
Zmožnost načrtovanja rešitve različnih problemov s programi in algoritmi, zmožnost uporabe naučenih principov pri programiranju v poljubnem programskem jeziku.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, računske vaje z ustnimi nastopi, projektni način dela pri domačih nalogah in seminarjih.

Načini ocenjevanja

Sprotno preverjanje (domače naloge, kolokviji in projektno delo).
Končno preverjanje (pisni in ustni izpit).
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

ŽITNIK, Slavko, ŠUBELJ, Lovro, BAJEC, Marko. SkipCor : skip-mention coreference resolution using linear-chain conditional random fields. PloS one, ISSN 1932-6203, Jun. 2014, vol. 9, no. 6, str. 1-14, ilustr. [COBISS-SI-ID 10645844]
ŠUBELJ, Lovro, FIALA, Dalibor, BAJEC, Marko. Network-based statistical comparison of citation topology of bibliographic databases. Scientific reports, ISSN 2045-2322, 2014, 4, str. 1-10, ilustr. [COBISS-SI-ID 10797140]
FIALA, Dalibor, ŠUBELJ, Lovro, ŽITNIK, Slavko, BAJEC, Marko. Do PageRank-based author rankings outperform simple citation counts?. Journal of informetrics, ISSN 1751-1577, Apr. 2015, vol. 9, no. 2, str. 334-348, ilustr. [COBISS-SI-ID 1536241859]
KRALLINGER, Martin, ŽITNIK, Slavko, BAJEC, Marko, et al. The CHEMDNER corpus of chemicals and drugs and its annotation principles. Journal of cheminformatics, ISSN 1758-2946. [Online ed.], 2015, vol. 7, suppl. 1, str. 1-17, ilustr. [COBISS-SI-ID 1536182211]
ŠUBELJ, Lovro, FIALA, Dalibor, BAJEC, Marko. Network-based statistical comparison of citation topology of bibliographic databases. Scientific reports, ISSN 2045-2322, 2014, 4, str. 1-10, ilustr. [COBISS-SI-ID 10797140]