Programiranje specifičnih platform

2022/2023
Program:
Interdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje Računalništvo in matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
Skupina:
Modul: Razvoj programske opreme
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:

Zoran Bosnić

Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
3
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Predmet vsebuje teme s področja programiranja specifičnih platform, ki so priporočene v ACMjevem kurikulu za računalništvo. Konkretna vsebina se bo letno prilagajala trendom, zato kurikulum ni omejen na konkretne platforme.
pregled platform (spletne, mobilne, igralne, industrijske, vgradne, robotske, paralelne/skalabilne,…),
podprti programski jeziki
programiranje z uporabo specifičnih knjižnic,
programiranje glede na omejitve posamezne platforme,
programski jeziki za mobilne platforme,
ravnotežje poraba/zmogljivost in analiza izvrševanja programa,
omejitve in izzivi mobilnih platform ter brezžična komunikacija, lokacijske aplikacije in nove tehnologije (navidezna in obogatena resničnost,…),
programiranje in pristopi za časovno kritične interaktivne platforme,
omejitve platform za časovno kritične interaktivne aplikacije,
izbrane vsebine iz programiranja industrijskih/robotskih/vgradnih platform,
izbrane vsebine iz programiranja igralnih platform.
Vaje potekajo konzultacijsko in seminarsko. Gradi se projekt skozi sprinte po Scrum metodi razvoja programske opreme.

Temeljni literatura in viri

D. Crockford: JavaScript: The Good Parts, O'Reilly Media, 1st edition (May 2008)
P. A. Laplante , S. J. Ovaska :Real-Time Systems Design and Analysis: Tools for the Practitioner, Wiley-IEEE Press, 4 edition (November 22, 2011)
M. Neuburg: iOS 9 Programming Fundamentals with Swift: Swift, Xcode, and Cocoa Basics, O’Reilly Media, 2015.
R. Meier: Professional Android 4 Application Development, 3rd Edition, Wrox, 2012.
R. Ierusalimschy: Programming in LUA, Lua.org, 2013.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je spoznati različne moderne računalniške platforme in se spoznati s specifikami razvoja programske opreme na teh platformah.
Splošne kompetence:
‐ Zmožnost kritičnega razmišljanja.
‐ Zmožnost definirati, razumeti in rešiti kreativne strokovne izzive na področju računalništva in informatike.
‐ Zmožnost apliciranja in nadgrajevanja pridobljenega znanja.
Predmetno specifične kompetence:
‐ Zmožnost prenosa znanja sodelavcem v tehnoloških ekipah.
‐ Veščine in praktično znanje o posebnih strojni opremi platform, specialnih programskih jezikih in omejitvah posameznih platform.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Razumevanje delovanja prevajalnika: poznavanje algoritmov za sintaksno in semantično analizo programov ter algoritmov za generiranje vmesne in strojne kode, poznavanje omejitev prevajalnikov.
Poznavanje delovanja prevedenih programov.
Uporaba:
Prevajalnik je osnovno orodje pri razvoju programske opreme, zato se pridobljeno znanje avtomatsko uporablja pri vsakem programiranju.
Refleksija:
Spoznavanje in razumevanje odnosa med programiranjem in izvajanjem programov.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en
predmet:
Algoritmi za analizo strukturiranih besedil, pisanje učinkovito kodiranih programov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in domača naloge. Poseben poudarek je na individualnem delu študentov.

Načini ocenjevanja

Sprotno preverjanje (domače naloge)
Končno preverjanje (pisni in ustni izpit)
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

OCEPEK, Uroš, BOSNIĆ, Zoran, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Exploring the relation between learning style models and preferred multimedia types. Computers & Education, ISSN 0360-1315. [Print ed.], Nov. 2013, vol. 69, str. 343-355. , doi: . [COBISS-SI-ID 10047572]
BOSNIĆ, Zoran, KONONENKO, Igor. Estimation of individual prediction reliability using the local sensitivity analysis. Applied intelligence, ISSN 0924-669X. [Print ed.], Dec. 2008, vol. 29, no. 3, str. 187-203, ilustr. [COBISS-SI-ID 6174548]
BOSNIĆ, Zoran, KONONENKO, Igor. Comparison of approaches for estimating reliability of individual regression predictions. Data & Knowledge Engineering, ISSN 0169-023X. [Print ed.], Dec. 2008, vol. 67, no. 3, str. 504-516, ilustr. [COBISS-SI-ID 6923604]
ŠTRUMBELJ, Erik, BOSNIĆ, Zoran, KONONENKO, Igor, ZAKOTNIK, Branko, GRAŠIČ-KUHAR, Cvetka. Explanation and reliability of prediction models : the case of breast cancer recurrence. Knowledge and information systems, ISSN 0219-1377. [Print ed.], 2010, vol. 24, no. 2, str. 305-324, graf. prikazi. [COBISS-SI-ID 7555668]
BOSNIĆ, Zoran, KONONENKO, Igor. Automatic selection of reliability estimates for individual regression predictions. Knowledge engineering review, ISSN 0269-8889, 2010, vol. 25, no. 1, str. 27-47, graf. prikazi. [COBISS-SI-ID 7606356]