Računalniške komunikacije

2022/2023
Program:
Interdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje Računalništvo in matematika
Letnik:
2 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:

Zoran Bosnić

Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
3
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
2
Vsebina

Uvod: računalniška omrežja in internet
Osnovni pojmi: plasti, protokoli, storitve, protokolarni sklad. Hrbtenica in krajevna omrežja, kje nastajajo zakasnitve.
Aplikacijska plast: storitve, pregled standardnih protokolov. Zasnova omrežnih aplikacij, standardni protokoli HTTP, FTP, SMTP, DNS. Delovanje e-pošte, peer-to-peer aplikacij, vtičev (socket) in uporaba storitev transportne plasti.
Predstavitvena in sejna plast: vsebina in storitve, primeri.
Transportna plast: storitve, multipleksiranje, povezavni in nepovezavni prenos (TCP in UDP), zanesljiv prenos podatkov, nadzor zasičenja (congestion control), izvedba le tega v TCP.
Omrežna plast: storitve, virtualne zveze in datagramske povezave, delovanje usmerjevalnikov, naslavljanje v internetu (IP in IPv6), temelji usmerjanja.
Prenosni sistem – povezavna in fizična plast, krajevna omrežja (LAN): storitve, zaznavanje in odpravljanje napak, protokoli za skupinski prenosni medij,. Fizični naslovi (MAC) in preslikava v IP naslove (ARP), delovanje stikal. Ethernet, PPP, brezžična omrežja, aktualni standardi (npr. IEEE 802.11x, Bluetooth). Celularna omrežja, mobilnost. Prenos signalov, prenosni mediji, vrste modulacije.
Omrežna varnost, zanesljivost in zaščita, celovitost sporočil, avtentikacija, pregled varovanja e-pošte, TCP povezav (SSL), omrežne povezave (IPSec), brezžične povezave. Požarne pregrade, IDS, IPS sistemi. Aktualni omrežni napadi in obramba pred njimi.
Pomen upravljanja omrežja.

Temeljni literatura in viri

J. F. Kurose, K. W. Ross, M. Ciglarič, Z. Bosnić: Računalniške komunikacije. Pearson, England, 2014, ISBN 978-1-78399-776-3.
Dodatna literatura:
J. F. Kurose, K. W. Ross: Computer Networking, A top-down Approach Featuring Internet. 4. izdaja, Addison Wesley 2007. Poglavja 2-6 in 8.A.S. Tanenbaum, Computer Networks, 4. izdaja, Prentice Hall PTR, 2002.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti osnove delovanja računalniških omrežij in pomembnejših protokolov. Kompetence, ki jih bo študent pridobil, so zlasti:
sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov
razumevanje delovanja večplastnih sistemov sodobnih komunikacij
sposobnost uporabe in načrtovanja omrežnih storitev
usposobljenost za načrtovanje omrežij in smiselno dodeljevanje omrežnih naslovov
usposobljenost za postavitev preprostega omrežja (domače omrežje), za osnovno nastavljanje kompleksnih usmerjevalnikov in za postavitev krajevnega omrežja s stikali in brezžičnimi dostopovnimi točkami.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Sposobnost samostojnega načrtovanja algoritmov in ustreznih podatkovnih struktur pri reševanju računskih problemov, sposobnost analiziranja zahtevnosti problemov in kakovosti rešitev, sposobnost samostojnega razvoja programov.
Uporaba:
Uporaba naučenih principov pri načrtovanju algoritmov in njihovem programiranju.
Refleksija:
Razumevanje osnovnih principov načrtovanja algoritmov in razumevanje njihove vloge pri reševanju računskih problemov.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en
predmet:
Zmožnost načrtovanja učinkovite oz. primerne algoritmične rešitve različnih problemov, zmožnost uporabe naučenih principov pri programiranju rešitve (ne glede na izbrani programski jezik).

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje, seminarski način dela pri domačih nalogah, konzultacije pri izvajanju seminarskih nalog (konkretni projekti). Poseben poudarek je na tekočem sledenju teorije in na timskem delu in medsebojnem usklajevanju pri vajah in seminarjih.

Načini ocenjevanja

Sprotno preverjanje (domače naloge, kolokviji in laboratorijske vaje)
Končno preverjanje (pisni ali ustni izpit)
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

OCEPEK, Uroš, BOSNIĆ, Zoran, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože. Exploring the relation between learning style models and preferred multimedia types. Computers & Education, ISSN 0360-1315. [Print ed.], Nov. 2013, vol. 69, str. 343-355. , doi: . [COBISS-SI-ID 10047572]
BOSNIĆ, Zoran, KONONENKO, Igor. Estimation of individual prediction reliability using the local sensitivity analysis. Applied intelligence, ISSN 0924-669X. [Print ed.], Dec. 2008, vol. 29, no. 3, str. 187-203, ilustr. [COBISS-SI-ID 6174548]
BOSNIĆ, Zoran, KONONENKO, Igor. Comparison of approaches for estimating reliability of individual regression predictions. Data & Knowledge Engineering, ISSN 0169-023X. [Print ed.], Dec. 2008, vol. 67, no. 3, str. 504-516, ilustr. [COBISS-SI-ID 6923604]
ŠTRUMBELJ, Erik, BOSNIĆ, Zoran, KONONENKO, Igor, ZAKOTNIK, Branko, GRAŠIČ-KUHAR, Cvetka. Explanation and reliability of prediction models : the case of breast cancer recurrence. Knowledge and information systems, ISSN 0219-1377. [Print ed.], 2010, vol. 24, no. 2, str. 305-324, graf. prikazi. [COBISS-SI-ID 7555668]
BOSNIĆ, Zoran, KONONENKO, Igor. Automatic selection of reliability estimates for individual regression predictions. Knowledge engineering review, ISSN 0269-8889, 2010, vol. 25, no. 1, str. 27-47, graf. prikazi. [COBISS-SI-ID 7606356]