Sistemska programska oprema

2022/2023
Program:
Interdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje Računalništvo in matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
izbirni
Skupina:
Modul: Algoritmi in sistemski programi
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:

Tomaž Dobravec

Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
3
Seminar
0.67
Vaje
0
Laboratorij
1.33
Vsebina

osnova zbirnih in strojnih jezikov,
vsebina in organizacija objektnih datotek,
zbirnik, nalagalnik in povezovalnik,
statično in dinamično povezovanje
makro procesorji,
sistemski klici in prekinitve,
implementacija vhoda in izhoda ter orodja datotečnega sistema,
upravljanje s pomnilnikom
razhroščevalniki,
jedro operacijskega sistema Linux,
navidezni stroji.
nalaganje, povezovanje in izvajanje v javanskem navideznem stroju

Temeljni literatura in viri

Leland L. Beck: System software: An Introduction to Systems Programming (3. izdaja). Addison-Wesley, 1997.
K. Robbins and S. Robbins: UNIX Systems Programming: Communication, Concurrency and Threads (2.izdaja). Prentice Hall, 2003.
Damjan Zazula, Mitja Lenič: Principi sistemske programske opreme. Založba FERI 2008

Cilji in kompetence

Cilj:
Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti sistemske programe, orodja in standarde sistemske programske opreme, ter prikazati podobnosti in razlike med pristopi, ki se uporabljajo v aktualnih operacijskih sistemih.

Kompetence:
Razvijanje sposobnosti kritičnega, analitičnega in sintetičnega razmišljanja.
Sposobnost razumevanja in reševanja strokovnih izzivov na področju računalništva in informatike.
Sposobnost opredelitve, razumevanja in reševanja poklicnih izzivov.

Sposobnost za uporabo pridobljenega znanja pri samostojnem reševanju tehničnih in znanstvenih problemov v računalništvu in informatiki, sposobnost nadgradnje pridobljenega znanja.
Osnovna znanja iz računalništva in informatike, ki vključujejo osnovne teoretične spretnosti, praktična znanja in spretnosti, ki so pomembne za področje računalništva in informatike.
Praktično znanje in poznavanje računalniške strojne opreme, programske opreme in informacijske tehnologije, ki je potrebno za uspešno strokovno delo na področju računalništva in informatike.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Poznavanje metod in orodij umetnega zaznavanja in umetne inteligence, njihove soodvisnosti ter načinov za njihovo integracijo v delujoče sisteme.
Uporaba: Uporaba metod in orodij umetnega zaznavanja in umetne inteligence, načrtovanje integriranih inteligentnih sistemov ter implementacija teh sistemov za reševanje praktičnih problemov.
Refleksija: Razumevanje primernosti teoretičnih metod za reševanje praktičnih primerov ter njihovih omejitev, sposobnost analitičnega razmišljanja, sposobnost analize in reševanja praktičnih problemov z razvojem inteligentnih sistemov.
Prenosljive spretnosti: Kombiniranje znanj pridobljenih pri predmetih s področja umetnega zaznavanja in inteligence, multidisciplinarni pristopi, spretnosti iskanja in uporaba literature, uporaba primerne (predvsem odprtokodne) programske opreme, identifikacija in reševanje kompleksnih problemov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje, domače naloge.

Načini ocenjevanja

Sprotno preverjanje (domače naloge, kolokviji in projektno delo).
Končno preverjanje (pisni in ustni izpit).
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

MIHELIČ, Jurij, DOBRAVEC, Tomaž. SicSim : a simulator of the educational SIC/XE computer for a system-software course. Computer applications in engineering education, ISSN 1061-3773. [Print ed.], Jan. 2015, vol. 23, no. 1, str. 137-146, ilustr. , doi: . [COBISS-SI-ID 10241620]
ČEŠNOVAR, Rok, RISOJEVIĆ, Vladimir, BABIĆ, Zdenka, DOBRAVEC, Tomaž, BULIĆ, Patricio. A GPU implementation of a structural-similarity-based aerial-image classification. The journal of supercomputing, ISSN 0920-8542, Aug. 2013, vol. 65, no. 2, str. 978-996, ilustr. , doi: . [COBISS-SI-ID 9619028]
BULIĆ, Patricio, DOBRAVEC, Tomaž. An approximate method for filtering out data dependencies with a sufficiently large distance between memory references. The journal of supercomputing, ISSN 0920-8542, 2011, vol. 56, no. 2, str. 226-244, ilustr. [COBISS-SI-ID 7412820]
DOBRAVEC, Tomaž, ŽEROVNIK, Janez, ROBIČ, Borut. An optimal message routing algorithm for circulant networks. Journal of Systems Architecture, ISSN 1383-7621. [Print ed.], 2006, vol. 52, no. 5, str. [298]-306, ilustr. [COBISS-SI-ID 5323348]
DOBRAVEC, Tomaž, ROBIČ, Borut. Restricted shortest paths in 2-circulant graphs. Computer communications, ISSN 0140-3664. [Print ed.], March 2009, vol. 32, no. 4, str. 685-690, ilustr. [COBISS-SI-ID 6966356]