Elementarna geometrija

2018/2019
Program:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
Skupina:
B
ECTS:
6
Jezik:
slovenski
Nosilci predmeta:
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
3
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Evklidovi elementi. Hilbertov sistem aksiomov geometrije – pregled osnovnih idej in rezultatov evklidske in hiperbolične ravninske geometrije. Osnove sferne geometrije. Izometrije, simetrije, podobnost in skladnost. Talesovi izreki. Evklidovi izreki o krogu. Tetivni in tangentni štirikotnik. Potenca točke na krožnico. Inverzija. Poincarejeva modela hiperbolične ravnine. Hiperbolična trigonometrija. Apolonijeva krožnica in Apolonijev problem. Simsonova premica. Cevov in Stewartov izrek. Eulerjeva premica. Krožnica devetih točk. Menelajev, Pappusov in Desarguesov izrek. Fagnanov problem. Trilinearne koordinate. Morleyev izrek. Pravilni večkotniki in trisekcija kota. Platonska telesa. Poliedri in Eulerjeva formula.

Temeljni literatura in viri

N. Altshiller-Court: College Geometry, 2nd edition, Dover Publications, Mineola, New York, 2007.
B. Artmann: Euclid - The Creation of Mathematics, Springer, New York, 2001.
H. S. M. Coxeter: Introduction to Geometry, 2nd edition, John Wiley & Sons, New York, 1989.
H. Dörrie: 100 Great Problems of Elementary Mathematics : Their History and Solution, Dover Publications, New York, 1982.
M. J. Greenberg: Euclidean and Non-Euclidean Geometries: development and history, Freeman, New York, 1973.
S.Lang, G. Murrow: Geometry: a high school course, Springer, New York, 1983.
D. Pagon: Osnove evklidske geometrije, DZS, Ljubljana, 1995.

Cilji in kompetence

Študent spozna osnove elementarne geometrije. Ob reševanju elementarnih matematičnih problemov z elementarnimi sredstvi se uči matematičnega načina razmišljanja. Predmet po tematiki in načinu razmišljanja poglablja temeljna matematična znanja, ki jih potrebuje učitelj matematike.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Poznavanje in razumevanje osnovnih pojmov in definicij iz elementarne geometrije ter
uporaba konceptov pri reševanju elementarnih matematičnih problemov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, konzultacije

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Izpit iz vaj
Izpit iz teorije

Reference nosilca

LAVRIČ, Boris. The isometries of certain maximum norms. Linear Algebra and its Applications, ISSN 0024-3795. [Print ed.], 2005, vol. 405, str. 249-263. [COBISS-SI-ID 13679961]
LAVRIČ, Boris. Vsote praštevil in vsote njihovih kvadratov. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 1996, let. 43, št. 5, str. 161-167. [COBISS-SI-ID 7003737]
LAVRIČ, Boris. Parketiranje ravnine s konveksnimi mnogokotniki. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 1980, let. 27, št. 4, str. 97-101, graf. prikazi. [COBISS-SI-ID 8007513]