Osnove podatkovnih baz

2018/2019
Program:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
Skupina:
B
ECTS:
5
Jezik:
slovenski
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
2
Vsebina

Podatkovna baza.
Fizična podatkovna baza.
Podatkovni modeli.
Relacijski podatkovni model.
Relacijska shema.
Operacije nad relacijami.
Relacijska algebra in relacijski račun.
Podatkovni jezik SQL.
Obnavljanje podatkovne baze.
Nadzor nad sočasno uporabo podatkovne baze.

Temeljni literatura in viri

R. Ramakrishnan, J. Gehrke: Database Management Systems, 3rd edition, McGraw-Hill, Boston, 2003.
T. Mohorič: Podatkovne baze, 2. dopolnjena izdaja, BI-TIM, Ljubljana, 2002.
Priročniki za uporabo podatkovnih baz.
Manuals for databases.

Cilji in kompetence

Študenti se seznanijo z osnovnimi definicijami podatka in informacije, organizacijo logične in fizične podatkovne baze ter vrsto poglavitnih podatkovnih modelov. Pridobijo znanja s področja povpraševalnih in ažurirnih jezikov, kot je SQL. Podrobneje morajo spoznati tudi delovanje sistema za upravljanje podatkovnih baz.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Osnovno znanje o teoriji in praksi podatkovnih baz.
Uporaba: Uporaba podatkovnih baz v informacijskih sistemih in na ostalih področjih računalništva in informatike
Refleksija: Matematična teorija relacijske algebre je teoretična osnova za podatkovne baze v praksi. Tu se kaže neposredna uporabnost matematičnega znanja v praksi.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Praktično znanje iz podatkovnih baz povečuje študentove sposobnosti za organizacijo podatkov, tako pri študiju kot v kasnejši zaposlitvi.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, konzultacije

Načini ocenjevanja

2 kolokvija namesto izpita iz vaj / izpit iz vaj
izpit iz teorije
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Andrej Bauer:
BAUER, Andrej, STONE, Christopher A. RZ: a tool for bringing constructive and computable mathematics closer to programming practice. Journal of logic and computation, ISSN 0955-792X, 2009, vol. 19, no. 1, str. 17-43. [COBISS-SI-ID 15325785]
BAUER, Andrej, BIRKEDAL, Lars. Continuous functionals of dependent types and equilogical spaces. V: CLOTE, Peter G. (ur.). Computer science logic : 14th international workshop, CSL 2000, annual conference of the EACSL, Fischbachau, Germany, August 21-26, 2000 : proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, 1862). Berlin [etc.]: Springer, 2000, vol. 1862, str. 202-216. [COBISS-SI-ID 10606681]
AWODEY, Steve, BAUER, Andrej. Propositions as [Types]. Journal of logic and computation, ISSN 0955-792X, 2004, vol. 14, no. 4, str. 447-471. [COBISS-SI-ID 13374809]
Alen Orbanić:
ORBANIĆ, Alen, BOBEN, Marko, JAKLIČ, Gašper, PISANSKI, Tomaž. Algorithms for drawing polyhedra from 3-connected planar graphs. Informatica, ISSN 0350-5596, 2004, vol. 28, no. 3, str. 239-243. [COBISS-SI-ID 13285977]
HUBARD, Isabel, ORBANIĆ, Alen, PELLICER, Daniel, IVIĆ WEISS, Asia. Symmetries of equivelar 4-toroids. Discrete & computational geometry, ISSN 0179-5376, 2012, vol. 48, iss. 4, str. 1110-1136. [COBISS-SI-ID 16478297]
PERME, Tomaž, NOVAK, Matjaž, STRAŠEK, Rok, KAVKLER, Iztok, ORBANIĆ, Alen. A model for technical optimisation of the distribution centre, 2011, Acta technica corviniensis, tome 4, fasc. 2, str. 39-43. [COBISS-SI-ID 4154583]