Diplomski seminar

2019/2020
Program:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
prvi in drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
7
Jezik:
slovenski
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
0
Seminar
2
Vaje
0
Laboratorij
0
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
2
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Vodja seminarja skupaj z vsemi učitelji na Oddelku za matematiko pripravi zadostno število krajših samostojnih tem praviloma skupaj z osnovnim gradivom. Študenti sami poiščejo še dodatne vire.
V drugem semestru so organizirana predavanja matematikov iz prakse, ki bodo študentom predstavili različne zaposlitvene možnosti.

Temeljni literatura in viri

gradivo, ki ga pripravi vodja seminarja
S. Krantz: A primer of mathematical writing, American Mathematical Society, 1997.

Cilji in kompetence

Predmet je namenjen izdelavi in predstavitvi zaključne seminarske naloge. Izdelava seminarske naloge se začne in večinoma opravi v prvem semestru, potem pa jo študent dokonča v drugem semestru.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Študent se nauči uporabe literature in na njeni osnovi pripraviti krajšo predstavitev in napisati seminarsko nalogo.
Uporaba: Pridobljene izkušnje mu bodo v pomoč v času študija pri drugih predmetih in kasneje v delovnem okolju.
Refleksija: Povezovanje pridobljenih spretnosti s strokovnim znanjem.
Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmet: Pridobljene izkušnje mu bodo v pomoč pri vseh drugih predmetih, ki zahtevajo predstavitev ali izdelavo domače naloge.

Metode poučevanja in učenja

Vsak študent pripravi tri predstavitve in izdela seminarsko nalogo v obsegu 20 do 30 strani. V prvi predstavitvi, ki traja 15 minut, predstavi širši okvir teme, glavne rezultate in motivacijo. V drugi predstavitvi, ki traja eno šolsko uro, podrobno predstavi del teme, pri tem je poudarek na vsebinski razlagi konceptov. Zadnja predstavitev, ki traja 20 minut, predstavlja zaključek študija, zato jo lahko študent opravi šele, ko ima opravljene vse ostale izpite. V sklopu vseh predstavitev je tudi diskusija, kjer študent odgovarja na vprašanja iz širšega področja teme.

Načini ocenjevanja

Ocena predstavitev
Ocena seminarskega ndela

ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno) (po Statutu UL)

Reference nosilca

KONVALINKA, Matjaž, PAK, Igor. Geometry and complexity of O'Hara's algorithm. Advances in applied mathematics, ISSN 0196-8858, 2009, vol. 42, iss. 2, str. 157-175. [COBISS-SI-ID 15545945]
KONVALINKA, Matjaž. On quantum immanants and the cycle basis of the quantum permutation space. Annals of combinatorics, ISSN 0218-0006, 2012, vol. 16, no. 2, str. 289-304. [COBISS-SI-ID 16310873]
KONVALINKA, Matjaž, SKANDERA, Mark A. Generating functions for Hecke algebra characters. Canadian journal of mathematics, ISSN 0008-414X, 2011, vol. 63, no. 2, str. 413-435. [COBISS-SI-ID 15872857]
OWENS, Brendan, STRLE, Sašo. A characterisation of the n<1>[oplus]<3> form and applications to rational homology spheres. Mathematical research letters, ISSN 1073-2780, 2006, vol. 13, iss. 2, str. 259-271. [COBISS-SI-ID 13873241]
STRLE, Sašo. Bounds on genus and geometric intersections from cylindrical end moduli spaces. Journal of differential geometry, ISSN 0022-040X, 2003, vol. 65, no. 3, str. 469-511. [COBISS-SI-ID 13135193]
STEFANOVSKA, Aneta, STRLE, Sašo, KROŠELJ, Peter. On the overestimation of the correlation dimension. Physics letters. Section A, ISSN 0375-9601. [Print ed.], 1997, vol. 235, str. 24-30. [COBISS-SI-ID 607828]